Ви є тут

Головна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи проектування, розрахунку, конструювання металоконструкцій ПТДБМ машин.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Металознавство», «Опір матеріалів», «Теоретична механіка»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «ВПТ та ТТ», «Спец крани», дипломування.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Металічні конструкції підйомно-транспортних, будівельних, дорожних, меліоративних машин і обладнання

2. З’єднання елементів металоконструкцій

3. Балки кранові 

4. Гратчасті конструкції (ферми, стрижні)

5. Рами

6. Стрілові крани

7. Особливості проектування металічних конструкцій різних машин

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування металоконструкцій” являється формування у студентів знань, умінь та навиків в області розрахунку та конструюван¬ня металевих конструкцій підйомно-транспортних, будівельних, дорожних меліоративних машин та обладнання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектування металоконструкцій” полягає в тому, щоб майбутній дипломований бакалавр

 

знав методи розрахунку та проектування типових конструкцій з забезпеченням їх несучої здатності, монтажу та транспортування; 

 

вмів виконувати розрахунки на міцність, стійкість, деформативність та втомну витривалість елементів спроектованих металоконструкцій вантажопідйомних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання

 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 5 кредитів ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

  • Змістовий модуль 1.

Загальні принципи проектування конструкцій

Матеріали металічних конструкцій

Вибір навантажень

 

  • Змістовий модуль 2.

Зварні з’єднання

Болтові та шарнірні з'єднання

Заклепкові з’єднання

Шарнірні з' єднання, конструктивне оформлення та роз¬рахунок

 

  • Змістовий модуль 3.

Балки

Особливості розрахунку балок в зонах місцевого впливу зосереджених навантажень

 

 

  • Змістовий модуль 4.

Робота стрижнів на розтяг та стиск

Порядок розрахунку стрижнів 

 

  • Змістовий модуль 5.

Типові конструкції порталів поворотних та ходових рам екскаваторів, кранів, автогрейдерів та ін.

Загальний принцип розрахунку та проектування рам

 

  • Змістовий модуль 6. 

Типи стріл та їх раціональне застосування

Конструкції башт

 

  • Змістовий модуль 7.

Крани мостового типу

Одноковшові екскаватори

Землерийно-транспортні машини

 

Рекомендована література

 

Основна:

1. Вершинский А. В. , Гохберг М. М. , Семенов В. П./ Строительная механика и металлические конструкции: Учебник. -Л. : Машиностроение, 1984. -167 с.

2. Дарков А. В. , Шапошников Н. Н. Строительная механика: Учебник, 8-е изд. ,-М. : Высшая школа, 1986. -607 с.

3. Живейнов Н. И. , Карасев Г. Н. , Цвей И. Ю. Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин: Учебник. - М.: Машиностроение, 1988.-129 с.

4. Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно- транспортных машин. – Л.: Машиностроение, 1976.

 

Додаткова:

1. Николаев Г.А., Куркин С. А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. -М.: Высшая школа, 1982.- 272 с.

2. Расчет и проектирование строительных и дорожных машин на ЭВМ./ Е.Ю. Малиновский, Л.Б. Зарецкий, Ю.Г. Беренгард и др. Под. ред.                Е.Ю. Малиновского, 1980. - 216 с.

3. Ряхин В.А. , Мошкарев Г.Н. Долговечность и устойчивость сварных конструкции строительных и дорожных ма¬шин. - М.: Машиностроение, 1984. -232 с.

4. Справочник по кранам/ Под ред. М.М. Гохберга. - Л.: Машиностроение, Т1,Т2 - 1988.

5. Строительные норми и правила. Стальные конструкции: Нормы проектирования: СНиП П-В 3-72.

6. ОСТ 24.090.72-83. Нормы расчета стальных конструкций мостовых и козловых кранов. 91с.

7. FЕМ 9.811 Section 11 Глава 3. Расчет напряжений в конструкциях. ПЗ-3. Проверка устойчивости конструкции на предмет деформации и изгиба.

8. Абрамович И.И., Котельников Г.А. Козловые краны общего назначения. -М.. Машиностроение, 1971.

9. Беглов В.В., Кох П.И. Мостовые перегружатели. - М: Машиностроение, 1974.

10. Богинский К.С, Зотов Ф.С. Николаевский Г.М. Мостовые и металлургические краны. - М.: Машиностроение, 1970.

11. Иванченко Ф.К., Бондарев В.С., Колесник Н.П., Барабанов В.Я. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. - Киев: Вища школа, 1975.

12. Казак С.А. Динамика мостовых кранов. - И.: Машиностроение, 1968.

13. Коган И.Я. Строительные башенные краны. - М.: Машиностроение, 1971.

14. Краны грузоподьемные. Строительные конструкции: Методы расчета. -РТМ 24.090.32-77.

15. Ланг А.Г., Мазовер И.С, Мейзель В.С. ГТортальные краны. - М; Л.: Машгиз, 1962.

16. Левитин Б.С, Воронцов Г.А. Применение алюминиевых сплавов в крановых металлоконструкциях. - М.. Машиностроение, 1969.

17. Нормы проектирования. Алюминиевые конструкции: СБиП 1-24-74.

18. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. /НПАОП 0.00-1.01-07/ - К.: Основа, 2007. – 312 с.

19. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Проектування металоконструкцій ПТМ»/Укл. Л.М. Мартовицький. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 75 с.

20. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Проектування металоконструкцій». / Укл. Л.М. Мартовицький. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 р.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.

 

Засоби діагностики успішності навчання включають:

  • 3 лабораторних роботи;
  • захист курсової роботи;
  • тестування з кожного змістовного модулю.

Викладачі:

доц. Мартовицький Леонід Максимович.