Ви є тут

Головна

Прізвище: Леоненко

Ім'я: Максим

По батькові: Іванович

Посада: професор кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORSID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький юридичний інститут МВС України,1997 р., спеціальність “Правоохоронна діяльність”, кваліфікація спеціаліст юрист
  • Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999р., спеціальність “Правознавство”, кваліфікація магістр права
   • Класичний приватний університет, 2017р., кваліфікація: ступінь вищої освіти бакалавр напрям підготовки “Міжнародне право” професійна кваліфікація бакалавр з міжнародного права, фахівець із міжнародного права
    

   Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»:
   «Принцип національної мови у кримінальному судочинстві України», рік захисту – 2001, Національна академія внутрішніх справ України МВС України

  Наукові інтереси:

  • Кримінальний процес
  • Кримінальний процес зарубіжних країн

  Дисципліни, які викладає:

  • Кримінальний процес
  • Кримінальне процесуальне провадження
  • Актуальні проблеми кримінального процесу України
  • Теоретичні проблеми кримінального судочинства

  Статті:

  • Леоненко М.І. Публічно–приватні засади побудови та організаціїкримінальногосудочинства / М. Леоненко, В. Стратонов // Вісникпрокуратури. – 2012. – № 2 (128). – С. 87–91.
  • Леоненко М.І. Аналіз деяких функцій прокурора в контексті реформування системи кримінальної юстиції України / М. І. Леоненко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету „Одеська юридична академія”. – Чернівці, 2013. – №1 – С.241–247.
  • Леоненко М.І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / М. І. Леоненко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия „Юридические науки”. – 2013. – Т. 26 (65). – № 1. – С. 238–242.
  • Леоненко М.І. Кримінальне провадження на підставі угод: Україна і зарубіжний досвід / М. І. Леоненко, А. О. Коцар // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. – № 2. – С. 153?156.
  • Леоненко М.І. Структура стадійної побудовикримінального провадження в контексті сучасного реформування кримінального процесуУкраїни / М. І. Леоненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. – 2013. – № 2. – С. 75–77.
  • Леоненко М.І. Початковий момент перебігу розумного строку кримінального провадження (diesaquo) / М. І. Леоненко, Г. І. Блохін // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серія: Юридические науки. – 2013. – Том 26 (65). – № 2–1 (Ч.2). – С. 325–333.
  • Леоненко М.І. Деякі аспекти визначення процесуального статусу перекладача за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / М. І. Леоненко, І. Л. Щербина // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ Є.О. Дідоренка. – 2014. – № 1 (Спец. випуск). – С. 183–191.
  • Leonenko M. Efficient functioning of criminal justice in Ukraine: law enforcement issues and identification of priority are for further reform// Scientific–practical magazine. – Tbilisi. – 2014. – С. 68–74.
  • Науково–практичний коментар Кримінального-процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 5 вересня 2017 року [текст] За заг. ред. Чернєя В.В. та Чернявського С.С. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 994 с. (Навчальний посібник у співавторстві)
  • Леоненко М.І. Заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності на релігійному ґрунті / Т.Є. Леоненко, М.І. Леоненко //ВісникЧернівецького факультету Національногоуніверситету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2017. - № 1. – С. 202-213, 276с.
  • Леоненко М.І. Історіографія теоретико-правових проблем злочинності на релігійному ґрунті/ Т.Є. Леоненко, М.І. Леоненко // Юридична наука. - № 4 (70). – 2017. – С. 61-77, 107с.

  Участь у конференціях:

 • Щодо ефективності функціонування системи кримінального судочинстваУкраїни: проблеми правозастосовчої практики //Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали круглого столу 12 вересня 2014 р. / заред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 21–23
 • Деякі аспекти визначення типологічних рис вітчизняного кримінального процесу // Сучасне кримінальне провадженняУкраїни: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп.ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 13–15
 • Щодо визначення правової категорії «кримінальне обвинувачення» в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (м.Одеса, 14 квітня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2016. – С.74–77
 • Щодо ролі суду в змагальному кримінальному процесі (активність чи пасивність його діяльності) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права. – Запоріжжя, 20 травня 2017. – С. 96-98, 376
 • Деякі питання системних змін до кримінального процессуального законодавства України в контексті реформування кримінальної юстиції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процессуального законодавтсва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., профессора Аленіна Ю.П., м.Одеса, 21 квітня 2017р. – Одеса: Юридична література, 2017. – С.66-69
 • Система кримінального судочинства України в контексті структурно-функціональних перетворень // актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування памяті Ганса Гросса): зб. Матеріалів Міжнар. Наук.-практ.конф. (Львів, 29 січня 2016р.). – Львів: Львівська політехніка, 2016. – С.142-143
 • Проблеми демократизації кримінального сулочинства України в контексті ідеологічного підходу // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнарод.наук.-практ. симпозіуму (м.Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 року), 2016. – С.108-111

  Науково-дослідна робота: Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій: Д 17.127.07 Класичного приватного університету; К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України;.

  Рік початку діяльності в університеті: 2017.

  Мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
  тел.: +38(061)27698537 e-mail: