Ви є тут

Головна
 
Навчальна дисципліна «Спеціалізація. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» входить до програми професійної підготовки журналістів і є важливим структурним компонентом фахової компетентності бакалаврів. Мета курсу спрямована на вивчення студентами-журналістами основ роботи з Інтернетом, специфікою функціонування мережі, ознайомлення з вітчизняними електронними виданнями як засобами масової комунікації, набуття навичок практичного володіння доступними в мережі Інтернет засобами комунікації, опанування журналістських жанрів інтернет-ЗМІ.
Завдання:
- ознайомити студентів з основними принципами функціонування мережі інтернет;
- сформувати у студентів навички самостійної роботи з електронними засобами масової комунікації;
- поінформувати студентів про види, головні завдання електронних видань, їх основні риси та спеціалізацію; 
- ознайомити студентів із переліком інтернет-видань, структурою, напрямками роботи вітчизняних електронних видань, створювачів та користувачів електронних видань, особливостями локальних та світових комп’ютерних мереж;
- навчити майбутніх журналістів володіти механізмом пошуку джерел інформації та застосування її в Інтернеті; 
- сформувати у студентів навички ідентифікації, аналізу та самостійного створення журналістських творів різних жанрів для інтернет-ЗМІ;
-   підготувати спеціалістів у галузі онлайнової журналістики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:
- особливості роботи з електронною мережею;
- основні поняття Інтернет-лексикону;
- специфіку електронних видань, їх різновиди;
- особливості пошуку інформації в Інтернеті;
- методику поширення інформації, Інтернет-проекти в Україні, переваги та недоліки національних електронних проектів, перспективи електронної журналістики;
- типологічні особливості журналістських творів різних жанрів у мережевих ЗМІ;
- специфічні особливості журналістських творів у мережі, що впливають на трансформацію традиційних жанрів журналістики.
уміти:
- ідентифікувати та аналізувати мережеві видання за різними параметрами;
-   застосовувати на практиці набуті в курсі теоретичні знання про основи роботи в Інтернеті;
- вільно володіти методикою, механізмом знаходження та використання електронної інформації, 
- ідентифікувати та аналізувати журналістські твори різних жанрів у мережевих ЗМІ;
- створювати тексти різних жанрів для інтернет-ЗМІ.
Дисципліна «Спеціалізація. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті»» (4,5 кредити; 150 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5  навчального семестру. Аудиторна робота становить 35 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  практичних занять (56 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 74 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тонкіх Ірина Юріївна.