Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальний менеджмент» є сформувати у студентів базові знання та професійні навички менеджменту редакції як основи ефективного та прибуткового виробництва засобом створення якісного газетно-журнального продукту.
Основні завдання вивчення дисципліни:
- ознайомити студентів з поняттями: «менеджмент», «журналістський менеджмент»;
- забезпечити розуміння студентами історичного розвитку менеджменту як виду людської діяльності;
- ознайомити студентів з історією теоретичних поглядів на менеджмент в Україні та за кордоном;
- висвітлити провідні сучасні концепції менеджменту;
- ознайомити студентів із засадничими принципами менеджменту;
- висвітлити завдання менеджменту;
- забезпечити осмислення студентами стилів керівництва, основних умінь і професійних якостей керівника, особистісно зумовлених правил менеджменту;
- ґрунтовно висвітлити чільні прийоми, засоби здійснення менеджменту в органах масової інформації;
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
- що таке газетно-журнальний менеджмент, у чому полягають його специфіка, мета, завдання; 
- у чому полягають головні вимоги до редакційного менеджера та до сучасного журналіста;
- яка структура служби редакційного менеджменту і яке місце в ній займають економічні методи управління;
- яким чином редакційний менеджмент впливає на організацію роботи редакції газети, її кадрову політику та масову роботу в умовах сучасного інформаційного ринку;
- які зміни відбуваються у повсякденній роботі журналіста в умовах ринку;
- як редакційний менеджмент сприяє розповсюдженню періодичного друкованого видання; 
- вплив редакційного менеджменту на бізнес-планування в редакції та роботи редакції газети в цілому.
уміти :
- організувати роботу редакції (відділу) з урахуванням її структури, поставлених завдань та вимог;
- аналізувати прорахунки в роботі та давати їм об’єктивну оцінку, приймати рішення, спрямовані на вирішення назрілих проблем;
- здійснювати грамотну кадрову політику, проводити відбір спеціалістів за кваліфікаційними вимогами, залучати фахівців для участі в масових заходах, спрямованих на популяризацію видання; 
- оцінювати ситуацію на ринку і сприяти максимальному застосуванню вмінь та навичок працівників редакції газети з метою досягнення кінцевого результату; 
- визначати пріоритети в роботі редакційного колективу та спрямовувати його на успішну, результативну роботу в межах, визначених статутом та умовами ринку;
- застосовувати SWOT-аналіз для стабілізації роботи редакції.
Дисципліна «Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальний менеджмент» (9 кредитів; 270 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 7, 8 навчального семестру. Аудиторна робота становить 37 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  практичних занять (100 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 140 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають  екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Тетяна Володимирівна.