Ви є тут

Головна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення типів, конструкцій, особливостей проектування, розрахунків та експлуатації спеціальних кранів.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Вантажопідйомні крани», «Проектування металоконструкцій»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «Монтаж ПТДБМ машин», «Експлуатацію кранів», дипломування

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Захоплюючі пристрої спеціальних кранів

2. Спеціальні крани мостового типу

3. Спеціальні крани козлового типу

4. Спеціальні крани стрілового типу

5. Спеціальні крани складські

6. Спеціальні крани сучасних конструкцій

 

Мета викладання навчальної дисципліни “Спеціальні крани” полягає в тому, щоб ознайомити студента з різноманітними конструкціями спеціальних кранів, принципом дії та  особливостями їх розрахунку і проектування. 

 

Основниі завдання вивчення дисципліни “Спеціальні крани” полягаютб в тому, щоб майбутній дипломований спеціаліст (інженер)

 

знав: типи, призначення, конструкції, роботу механізмів сучасних спеціальних кранів. Принципи розрахунку всіх механізмів, особливо спеціальних. Ознаки вибору характеристик спецкранів та області їх використання. Конструкції, характеристики, принцип роботи та розрахунок спеціальних вантажозахоплюючих пристроїв та їх механізмів. 

Правила устрою та безпечної експлуатації спеціальних кранів та вантажозахоплюючих пристроїв.

 

вмів: вибирати по функціональному призначенню та технічним характеристикам спеціальні крани та спеціальні вантажозахоплюючі пристрої для виконання виробничих операцій по перевалці різних вантажів. Проектувати основні вузли та механізми спеціальних кранів та вантажозахоплюючих пристроїв. Використовувати їх у виробничих умовах у відповідності до правил та безпечної експлуатації.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 198 годин / 5,5 кредити ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

 

  • Змістовий модуль 1.

Вступ

Спеціальні вантажозахоплюючі пристрої

 

  • Змістовий модуль 2.

Металургійні спеціальні крани

 

  • Змістовий модуль 3.

Козлові спеціальні крани

 

  • Змістовий модуль 4.

Портальні крани

Баштові крани

Стрілові крани

Плавучі крани

  • Змістовий модуль 5.

Кабельні крани

Крани-штабелювальники

  • Змістовий модуль 6. 

Крани-трансформери

 

 

Рекомендована література

 

Основна:

1. Абрамович И.И. Котельников Г.А. Козлове краны общего назначения. – М.: Машиностроение, 1971.

2. Барат И.Е и Плавинский В.И. Кабельные краны, 1964.

3. Беглов В.В., Кох П.И. Мостовые перегружатели. – М.: Машиностроение, 1974.

4. Богинский К.С., Зотов Ф.С., Николаевский Г.М. Мостове и металлургические краны. – М.: Машиностроение, 1970.

5. Грузозахватные устройства: Справочник / Ю.Т. Козлов, А.М. Обермейстер, Л.П. Протасов и др. М.: Транспорт, 1980. – 223 с.

6. Епифанов С.П., Поляков В.И. Пневмоколесные и гусеничные краны. М.: Высшая школа, 1985. – 312 с.

7. Зайцев Л.В. Улитенко И.П. Строительные стреловые самоходные краны. М.: Машиностроение, 1984. – 256 с.

8. Зерцалов А.И., Певзнер Б.И. Краны-штабелеры. М.: Машиностроение, 1974. – 216 с.

9. Коган И.Я. Строительные башенные краны. – М.: Машиностроение, 1971.

10. Кружков В. А. Металлургические ГПМ, 1996.

11. Ланг А.Г., Мазовер И.С., Майзель В.С. Портальные краны, М.; Л.:  - Машгиз, 1962.

12. Мужичков В.И., Редников В.А. Грузоподъемные краны на железнодорожном ходу. М.: Транспорт, 1978. – 433 с.

13. Невзоров Л.А., Пазельский Г.Н., Романюк В.А. Строительные башенные краны. М.: Высшая шк., 1986, 176 с.

14. Никитин К. Д. и др. Специальные металлургические краны,  М.: 1989.

15. Петухов П.З. и др.. Специальные краны. – М.: 1986.

 

Додаткова:

1. Казак С.А. Динамика мостових кранов. И.: Машиностроение, 1971.

2. Невзоров Л.А., Лифшиц В.Л. Перспективы развития модульного принципа создания унифицированных башенных кранов / Строительные и дорожные машины. 1984. №2.Е.4.

3. Никитин К. Д. и др. Специальные металлургические краны,  М.: 1989.

4. Проспекти провідних кранобудівних фірм світу.

5. Прошин А.С. Монтажные краны электростанций, 1973.

6. Расчеты металлургических кранов. Казак С. А. и др., 1973.

7. Справочник по кранам. Т.2 / Под ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение. – 1988. – 560 с.

8. Таубер Б. А. Грейферные механизмы, 1967.

9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні крани» / Укл. Л.М. Мартовицький, Запоріжжя, ЗНТУ – 2012 р.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.

 

Засоби діагностики успішності навчання включають:

  • одне розрахунково-графічне завдання;
  • сім лабораторних робіт;
  • тестування з кожного змістовного модулю.

Викладачі:

доц. Мартовицький Леонід Максимович;
Лятуринський Василь Олександрович.