Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчення студентами теоретичних та практичних засад і методології використання сучасних CAD/CAM систем автоматизації проектування (САПР); знайомство з сучасними САПР, що використовуютьсмя в металургійній та машинобудівній галузях промисловості.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
У результаті вивчення дисципліни повинні опанувати:
- питання, що вирішуються за допомогою CALS-технологій;
- стандарти та методи групи IDEF, ISO;
- вимоги до електронної моделі виробу;
- засоби підтримки електронної моделі;
- системи керування даними про виріб;
- САПР LVM Flow;
- технології захисту мережі віртуального підприємства;
- нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки;
- використання CALS-технологій в ливарному виробництві.
 
Робоча навчальна програма дисципліни "Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва"
 
Найменування показників Спеціальність, спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Нормативна частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: 13  Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень - магістр  28 год.  
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год.  
Самостійна робота
120 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

 

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD\CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» та «САПР процесів ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» усіх форм навчання / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська, А.В.Єрофєєв, Ю.О.Зеленюк - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.

Файл: