Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни кафедри електропостачання промислових підприємств

Викласти студентам основні положення систем управління в енергетиці; структуру та функції оперативно-диспетчерського управління; управління нормальними режимами роботи електроенергетичних систем; протиаварійне управління; основи автоматики, що попереджує порушення стійкості енергосистеми; автоматики, що ліквідує асинхронний режим; автоматики, що ліквідує небезпечне підвищення та зниження частоти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • структуру та основні принципи сучасного управління електроенергетичними системами,
  • технічні засоби оперативно-диспетчерського управління, принципи планування та управління нормальними режимами роботи,
  • мікропроцесорні пристрої управління вторинних систем енргетики,
  • принципи управління по частоті та активній потужності, по напрузі та реактивній потужності, оцінювати надійність при плануванні та оперативному управліні режимами роботи,
  • принципи виконання та пристрої противоаврійного управління;

 

вміти:

  • проводити довгострокове та короткострокове планування режимів роботи енергосистеми,
  • будувати структурну схему управління силовим обладнанням електростанцій та підстанцій,
  • розбиратися в схемах автоматичного управління при аварійних режимах енергосистем.

 

Провідний викладач дисципліни:Махлін П.В. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 210

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

26

84

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

186 год.

220 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен