Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації» є – вивчення комутаційних технологій в системах розподілу інформації, методів комутації, узагальненої архітектури СРІ з точки зору функціональних підсистем, принципів побудови сучасних ЦСК, особливостей використання ЦСК з комутацією каналів та ЦСК з підсистемою комутації пакетів на телекомунікаційних мережах, функціональної архітектури системи сигналізації СКС №7, методик проектування телефонних мереж загального користування.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:
загальні компетенції:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);
- прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-10);
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-12);
- здатність спілкуватися іноземною мовою;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Фахові компетенції:
- здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);
- здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);
- здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3);
- готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8);
- здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж(ПК12);
- оперативно відновлювати функціонування з нормативною якістю системи комутації, використовуючи системи керування та показники якості;
- оцінювати якість надання послуг зв’язку системою комутації за типовими показниками якості з використанням вимірювальних приладів, автоматизованої системи технічної експлуатації, експлуатаційної документації та даних статистичної звітності;
- знаходити шляхи дотримання нормативної якості надання послуг системою комутації;
- виконувати розрахунки необхідних параметрів систем комутації, телефонних мереж з метою досягнення нормативної якості та надійності надання послуг телефонного зв’язку, використовуючи технічну, наукову і довідкову літературу, знання принципів дії систем комутації та побудови мереж зв’язку, математичних методів обчислень, теорії розподілу інформації.
Очікувані результати навчання:
– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);
– застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14); 
– знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18); 
– контролювати технічний стан інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем у процесі їх технічної експлуатації з метою виявлення погіршення якості функціонування чи відмов, та його систематична фіксація шляхом документування (РН-22).
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов;
- технології комутації каналів (принципи просторово-часової комутації часових каналів, варіанти керування, основні вимоги до побудови цифрових комутаційних полів) і технологія комутації пакетів (особливості побудови, керування і принципи роботи комутаторів ATM, Ethernet, елементи мережі та принципи комутації MPLS;
- призначення функціональних підсистем ЦСК – абонентського і лінійного доступу, комутації, сигналізації та керування. Класифікація видів сигнальної взаємодії по ділянкам мережі. Види та параметри сигналів. Способи та принципи керування комутацією в СК і РІ;
- основи побудови і сучасні технології, що використовуються для розвитку мереж широкосмугового абонентського доступу;
- сценарії сигнального обміну при встановленні і руйнуванні з’єднань. Процедури і функції підсистем СКС №7;
- навантаження та робота комутаційної системи – основні поняття, методики розрахунку кількості обладнання комутаційних систем.
вміти: 
- користуватися програмними продуктами автоматизованого проектування мереж, стандартами і нормативними документами;
- використовувати технічну, наукову і довідкову літературу, обчислювальну техніку, працювати з базами даних;
- аналізувати та проектувати інформаційні мережі з урахуванням аналізу специфіки діяльності підприємства, використовуючи методологічні принципи оптимального планування і програмні продукти професійного проектування. 

Викладач дисципліни:

Мороз Гаррі Володимирович, старший викладач кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 4

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3,4-й

3,4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект

Семестр

Загальна кількість годин – 270

6,7-й

6,7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

60 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

8 год.

Самостійна робота

135 год.

205 год.

Індивідуальні завдання: 45 год.

Вид контролю: іспит, залік