Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Техніка безпеки  в електричних установках» формування у майбутніх фахівців необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань техніки безпеки в галузі, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результату виробничої діяльності.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • про небезпеку, пов'язану з дією електричного струму, електромагнітного та електростатичного полів на людину;
  • організаційні та технічні засоби захисту працюючих в електроустановках;
  • вимоги нормативних актів та стандартів системи безпеки праці щодо методів захисту від наближення людини до неізольованих елементів електроустановки, від ураження електричним струмом в разі пошкодження ізоляції струмоведучих елементів;
  • правила безпечної експлуатації електричного обладнання в лабораторіях кафедри та на підстанціях: пристрої, устаткування та схеми контролю наявності напруги, справності ізоляції, основні види електрозахисних пристроїв та правила їх використання, попереджувальні знаки та плакати безпеки в об'ємі вимог другої кваліфікаційної групи в електроустановках напругою до 1000 В;
  • правила надання першої допомоги потерпілому від електричного струму.

вміти:

  • користуватись електрозахисними засобами, пристроями контролю наявності напруги, вимірювальними приладами з додержанням вимог "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в лабораторіях кафедри та в діючих електроустановках під час екскурсій та проведення там лабораторних робіт і експлуатаційної практики.

Провідний викладач дисципліни:  Кулагін Д.О. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

 

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 108

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

32 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

98 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік