Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення та засвоєння теоретичних основ проектування сучасної технологічної оснастки для зменшення витрат на технологічну підготовку виробництва та його інтенсифікації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 

– основи теорії базування;

– правила розрахунку похибок базування, закріплення та установки;

– методику розрахунку пристосувань на точність;

– правила та методику розрахунку сил затиску;

– методику розрахунку затискного пристрою;

– правила та методику конструювання пристосувань;

– специфіку конструювання пристосувань для різних груп верстатів

 

вміти:

– обирати оптимальну схему установки заготовки в пристосуванні;

– визначати похибки базування, закріплення та установки;

– розраховувати пристосування на точність;

– розраховувати необхідної сили затиску та інші силові параметри

– пристосувань;

– розрахунків міцності деталей пристосувань;

– проектувати пристосування.

 

Викладач дисципліни: Каморкін Павло Анатолійович, доцент кафедри "Технологія машинобудування"

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,0

Галузь знань: 0505 Машинобудування та матеріалообробка

За вибором

Напрям підготовки: 6.050502 «Інженерна механіка»

Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): 311 Технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки (3115 Технічний фахівець – механік)

Рік підготовки:

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 108

7-й

7-8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 2,75

Освітній ступень: Бакалавр з Технології машинобудування

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

0 год.

Лабораторні

12 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

100 год.

Індивідуальні завдання: 12 год.

Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

T2

Т3

T4

T5

 

20

20

20

20

20

100