Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівця щодо забезпечення точності виготовлення деталей, вузлів і виробів на кожній операції та в цілому, в тому числі на етапі проектування технологічного процесу виготовлення деталей та складання машин, враховуючи вплив конструкторсько-технологічних факторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні поняття надійності, стабільності, сталості та точності технологічних процесів машинобудівного виробництва;

– методи досягнення необхідної точності механічної обробки та при складанні машин;

– особливості впливу конструкторсько-технологічних факторів на точність виготовлення деталей та складання машин;

– особливості впливу технологічних факторів на точність отриманих розмірів.

вміти:

– виконувати статистичні і аналітичні дослідження точності, надійності, стабільності, сталості технологічних процесів машинобудівного виробництва;

– робити оцінки і аналіз похибок механічної обробки заготовок і похибок складання складальних одиниць і вузлів;

– оцінювати показники технологічної надійності операції та міжнастроювального періоду при виконанні механічної обробки;

– використовувати теорію розмірних розрахунків при вивченні та дослідженні методів досягнення необхідної точності при складанні вузлів.

Викладач дисципліни: Гончар Наталя Вікторівна, доцент кафедри "Технологія машинобудування"

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань: 0505 Машинобудування та металообробка

вибіркова

Напрям підготовки: 6.050502 «Інженерна механіка»

Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): 311 Технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки (3115 Технічний фахівець – механік)

Рік підготовки:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 75

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 5

Освітній ступень: Бакалавр з технології машинобудування

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 год.

2 год.

Лабораторні

12 год.

2 год.

Самостійна робота

51 год.

67 год.

Індивідуальні завдання: РГЗ – 20 год.

Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

T2

T3

T4

T5

 

20

20

20

20

20

100