Ви є тут

Головна

Метою викладання  є навчити фахівця загальним електрофізичним  та електрохімічним методам обробки матеріалів, їх використанню при обробці деталей машинобудування та авіаційних двигунів з використанням високопродуктивного обладнання, засобів механізації та автоматизації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- суть основних методів електрофізичної та електрохімічної обробки;

- обладнання для електрофізичних та електрохімічних методів обробки та його параметри;

- забезпечення  точності, якості та продуктивності при обробці деталей машинобудування та авіаційних двигунів  з використанням високоефективних методів обробки при мінімальних витратах;

вміти:

- правильно призначити метод обробки;

- обгрунтувати вибір режимів методу обробки;

- оцінити точність, якість та продуктивність методу обробки.

Викладач дисципліни: Кононов Віталій Владиславович, доцент кафедри «Технологія машинобудування». 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:

13 "Механічна інженерія"

За вибором

Спеціальність: 131 "Прикладна механіка"

Змістових модулів – 2

 Другий рівень вищої освіти

Рік підготовки:

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6,0

Освітній ступінь: магістр з прикладної механіки

28 год.

12 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

14 год.

4 год.

Самостійна робота

78 год.

132 год.

Індивідуальні завдання:  год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

Т2

T3

Т4

Т5

T6

Т7

T8

 

 

 

8

24

20

20

8

8

8

4

 

 

100