Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань про сучасні високоефективні процеси виготовлення виливків у разових піщаних формах та основи проектування ливарної технології для забезпечення високої якості литих виробів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів широкого кругозору знань з основних положень проектування технологічних процесів виготовлення виливків у піщаних формах, що забезпечить найбільш ефективний вибір процесів виготовлення форм і стрижнів, плавлення, обрубки та очистки литва з метою підвищення якості та конкурентоспроможності виливків, а також машин і механізмів, у яких працюють литі вироби.
 
Викладач дисципліни: Іванов Валерій Григорович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6.5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
157 год. 187 год.
Індивідуальні завдання: курсовий проект
Вид контролю: екзамен