Ви є тут

Головна

Метою викладання  є навчити фахівця розробляти технологічні процеси обробки типових деталей, їх використанню при виробництві деталей машинобудування та авіаційних двигунів з використанням високопродуктивного обладнання, засобів механізації та автоматизації, розробляти технологічні процеси складання машин із забезпеченням потрібної точності, прищепити практичні навички для самостійної роботи по складанню основних етапів технологічних процесів за допомогою практичних занять,  виробничої практики, а також у процесі повсякденної праці при виконанні курсових та дипломного проектів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- організаційно-методичні основи проектування технологічних процесів;

- проектування технологічних процесів механічної обробки;

- проектування технологічних процесів виготовлення деталей на основних металорізальних верстатах;

- проектування технологічних процесів складання машин;

- забезпечення  точності, якості та продуктивності при обробці деталей машинобудування та складанні машин при мінімальних витратах.

вміти:

- розробити технологічні процеси обробки типових деталей;

- розраховувати економічну ефективність розробленого технологічного процесу.        

Викладач дисципліни: Кононов Віталій Владиславович, доцент кафедри «Технологія машинобудування». 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань: 0505 Машинобудування та металообробка

За вибором

Напрям підготовки: 6.050502 "Інженерна механіка"

Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): Кваліфікація (професійне спрямування): 311 Технічний фахівець в галузі фізичних наук і техніки (3115 Технічний фахівець – механік)

Рік підготовки:

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр з технології машинобудування

24 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

54 год.

78 год.

Індивідуальні завдання:  год.

Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

 
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

T1

Т2

T3

Т4

Т5

T6

Т7

T8

 

 

 

8

12

20

20

10

10

10

10

 

 

100