Ви є тут

Головна
Мета курсу «Теорія та історія журналістики» – дати студентам  уявлення і знання про основні явища історії української журналістики, виробити в них уміння правильно й ефективно застосовувати на практиці історичні уроки, розуміти особливості масово-інформаційної діяльності в кожний конкретний період української історії, познайомити студентів з діяльністю провідних українських журналістів і публіцистів, їх творчістю.
Основні завдання вивчення дисципліни:
- ознайомити студентів з історичним розвитком масово-інформаційної діяльності в Україні;
- визначити теоретичні  засади сучасної журналістики;
- забезпечити глибоке осмислення студентами конститутивних ознак української журналістики, вивчити історичні форми існування інформації, способи її творення й поширення, забезпечити розуміння студентами історичного     формування системи органів масової інформації,  з яких складається сьогодні журналістика;
- показати боротьбу української журналістики з російською цензурою за утвердження свого обличчя й пошуку української ідентичності;
- домогтися засвоєння студентами головних понять про сучасні моделі, типологію, етапи становлення та шляхи розвитку української журналістики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
- головні поняття та категорії масової інформації в їх історичному
  становленні, розвитку та сучасному значенні (“інформація”, “комунікація”, “публіцистика”, “журналістика”, "типологія");
- національні джерела української журналістики;
- головні теоретико-методологічні концепції журналістики;
- предмет наукового зацікавлення теорією журналістики;
- взаємовплив теорії масових комунікацій й теорії журналістики та відмінногсті між ними.
уміти :
- аналізувати історико-журналістські явища;
- використовувати аналіз історико-журналістських явищ з метою поліпшення власної практичної діяльності;
- мати первісні навички наукового підходу до історії журналістики;
- аналізувати нові джерела з теорії та історії журналістики як українських, так і авторитетних зарубіжних авторів;
- орієнтуватись у трендах інформаційного рнинку та світової індустрії медіа;
- визначати відмінності між традиційними і новими медіа.
Дисципліна «Теорія та історія журналістики» (4 кредити; 120 год.) вивчається студентами V курсу протягом 9 навчального семестру. Аудиторна робота становить 35 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (28 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 58 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год.  Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладають кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Панченко Світлана Анатоліївна.