Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є: формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про переклад як вид комунікативної діяльності у різних її типах, про історичні особливості перекладацького процесу, еволюцію принципів та прийомів перекладу. 

Викладання дисципліни також має на меті вивчення основ цієї дисципліни, ознайомлення з принципами та методами перекладацького процесу, лексичними та граматичними трансформаціями. Освоєння дисципліни дозволить майбутнім перекладачам забезпечити необхідний рівень знань з перекладознавства та навички використання своїх знань у роботі перекладачами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

– основні поняття, визначання та види перекладу;

– закономірності розвитку перекладацької науки та уявляти її періоди;

– етапи, закони та складники перекладознавства.

Основними задачами курсу є підвищення рівня підготовки студентів з курсу вступу до перекладознавства, що має сприяти науковому розумінню теоретичних основ вивчення цієї дисципліни, як системи та сучасних методів досліджень на рівні сучасного статусу науки про перекладознавство. 

Бути знайомими з:

–актуальними працями в галузі перекладознавства;

–відомими джерелами вітчизняних та зарубіжних авторів.

Викладач дисципліни: Костенко Анна Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри

 Методичні вказівки - Вступ до перекладознавства - Завантажити

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
1-й 1-й
Модулів - 1 Семестр?
Загальна кількість годин – 72 1-й 1-й
Лекції?

Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 2

 самостійної роботи студента –

Освітній ступень: бакалавр з філології 16 годин 6 годин
Практичні, семінарські?
16 годин 2 годин
Лабораторні?
годин годин
Самостійна робота
40 годин  64 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит

Засоби діагностики успішності навчання включають: два контрольних індивідуальних завдання з кожного змістовного модулю; знання основних визначень і категорій.