Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Вимірювальна техніка» є формування у студентів знань основних принципів побудови та застосування вимірювальної техніки в галузі електротехніки та енергетики. Набуття навичок та уміння, які дозволять їм здійснювати вимірювання різних фізичних величин.

 

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні основи побудови вимірювальної техніки на різноманітній елементній базі;
  • методи застосування вимірювальної техніки для оцінки режимів та параметрів електротехнічних та енергетичних об’єктів.

вміти:

  • обґрунтовано вибирати вимірювальну техніку;
  • володіти практичними навичками користування вимірювальними технічними засобами.

Провідний викладач дисципліни: Климко О.М. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 108

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента –3,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

32 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

98 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік