Ви є тут

Головна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є типові та спеціальні технологічні процеси, інструменти, обладнання по виробництву ПТМ.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Технологія металів», «Теоретичні основи машинобудування»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – ВПТ та ТТ машини, спеціальні крани, дипломування.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи загального машинобудування

2. Основи технології ПТМ

3. Технологія виготовлення металоконструкцій ПТМ

4. Завершальні операції та організаційні заходи з готовими ПТМ

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Виробництво ПТМ” полягає в тому, щоб майбутній бакалавр

знав: основні прийоми складання технологічних процесів виготовлення деталей та вузлів загальномашинобудівного та спеціального (для ПТМ) призначення, особливості збирання та випробування готових вантажопідйомних кранів та машин безперервного транспорту.

вмів: скласти маршрутну технологію виготовлення типових та спеціальних деталей ПТМ, підібрати необхідне обладнання, інструменти та оснащення для цього, розробити послідовність збирання та випробування вантажопідйомних кранів, користуватися довідниками з режимів різання, каталогами та стандартами з обладнання та інструментів, розраховувати технологічні показники режимів, операційний час, продуктивність виробництва.

 

Дисципліни, засвоєння яких необхідне для вивчення курсу «Виробництво ПТМ»: теоретичні основи машинобудування, деталі машин, матеріалознавство, підйомно-транспортна та транспортуюча техніка, проектування металоконструкцій, машини безперервного транспорту.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 4 кредити ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

  • Змістовий модуль 1.

Вступ

Технологічні основи машинобудування

Склад технологічного процесу

Інструменти обробляючі та вимірні

Основне технологічне обладнання

Технологічне приладдя

  • Змістовий модуль 2.

Технологічні особливості виробництва деталей ПТДМ машин

Заготівельні операції

Розмірні ланцюги

Виробництво ПТМ

Особливості виробництва, контролю, виміру, збирання та випробування вузлів ПТМ

  • Змістовий модуль 3.

Заготівельні операції виробництва металоконструкцій

Збиральні операції

Зварні операції при виготовленні металоконструкцій

  • Змістовий модуль 4.

Контроль та випробування металоконструкцій

Виставка ходових коліс 

Приймання, випробування, сертифікація ПТБД машин

 

Рекомендована література

 

Основна:

1. Технология производства подъемно-транспортных машин. Косилова А.Г., Сухов М.Ф., М.: Машиностроение, 1982.

2. Технология производства металлоконструкций подъемно-транспортных машин. Рубин М.А., Брянск, 1984.

3. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів. / НПАОП 0.00-1.01-07/ - К.: Основа, 2007. – 312 с.

 

Додаткова:

1. Справочник по кранам / Под ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение, Т1, Т2 – 1988.

2. Никитин К.Д. и др. Специальные металлургические краны, М.: 1989.

3. Петухов П.З. и др. Специальные краны. – М.: 1986.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

 

Засоби діагностики успішності навчання включають:

  • п’ять практичних занять;
  • тестування з кожного змістовного модулю.

Викладачі:

доц. Мартовицький Леонід Максимович;
Лятуринський Василь Олександрович.