Ви є тут

Головна

 

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань та відомостей по принципам та засобам побудови контролерних систем керування та контролю електричних та електронних апаратів (СК та К ЕЕА).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • архітектуру, склад, принцип дії та характеристики апаратних засобів контролерних СК та К ЕЕА;
 • структуру та складові частини системного програмного забезпечення контролерних СК та К ЕЕА
 • стандартні мови програмування задач керування за стандартом IEC 61131.

вміти:

 • розробляти архітектуру систем керування та контролю, вибирати засіб її реалізації
 • вибирати або розробляти типові вузли систем керування та контролю
 • вибирати або розробляти алгоритми реалізації типових завдань керування та контролю
 • працювати у середовищі програмних пакетів комунікаційного сервера RSLinx, середовища програмування RSLogix500, емулятора контролера RSEmulate500, середовища людино – машинного інтерфейсу RSView32;
 • запроектувати рішення задачі керування та контролю за допомогою контролера шляхом формалізації технічного завдання, розробки алгоритму рішення, програми на мові драбинних діаграм (Ladder Diagram) або іншій, введення цієї програми у комп’ютер, при необхідності корекції помилок.

Викладач дисципліни: к.т.н., доц. Поляков М.О.

Методичне забезпечення

 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП" для студентів спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання [Електронний ресурс]/уклад. : М. О. Поляков, Т. Ю. Ларіонова.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 22 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи керування та контролю ЕТП" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.05070201, 8.05070201 "Електричні машини і апарати" [Електронний ресурс]:з англійською мовою навчання/уклад. : М. О. Поляков, Т. Ю. Ларіонова.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2015.– 18 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Системи керування та контролю електротехнічними пристроями" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/уклад. : Т. Ю. Ларіонова, М. О. Поляков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 22 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів –  Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 210 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Спеціаліст, магістр 56 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 4 год.
Самостійна робота
126 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен