Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - придбання студентами теоретичних знань та практичних навичок по оптимальному проведенню досліджень електромеханічних систем та об’єктів , виявленню властивостей досліджених об’єктів та їх оптимізації.

Завдання дисципліни – ознайомлення та навчання студентів сучасним методам аналізу та проведенню досліджень електромеханічних систем та об’єктів , виявленню властивостей досліджених об’єктів та їх оптимізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

  • математичний апарат для побудови моделей планів експерименту; 
  • критерії оптимізації при дослідженні та проектуванні електричних апаратів та електротехнічного обладнання енергоємних виробництв; 

вміти: 

  • складати плани експериментальних досліджень і проводити експерименти у дослідженні  електричних  апаратів та електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, багатофакторних електромеханічних та технологічних систем та об’єктів;  
  • будувати і досліджувати математичні моделі багатофакторних систем, проводити їх статистичну оцінку; 
  • володіти методами оптимізації багатофакторних систем; 
  • проводити обробку експериментальних даних. 

Викладач: к.т.н., доц. Коцур Михайло Ігорович

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8,5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 7 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 255 10-й 11-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 42 год. 10 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
163 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен