Ви є тут

Головна

Прізвище: Хітрова
Ім'я: Тетяна
По батькові: Володимирівна

Посада: доцент кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища
У 2003 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю журналістика й отримала кваліфікацію «журналіст». У 2007 році захистила кандидатську дисертації на тему «Типологічні особливості періодичної преси запорізького краю (1904–1920 рр.)» за спеціальністю 10.01.08 – журналістика. Захист відбувся у спеціалізованій науковій раді Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Наукові інтереси: історія української журналістики, газетно-журнальна журналістика, соціокомунікаційні технології. 

Дисципліни, які викладає: 

 • «Теорія та історія журналістики»,
 • «Міжнародна журналістика»,
 • «Журналістське розслідування»,
 • «Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальні жанри»,
 • «Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальний менеджмент»,
 • «Історія зарубіжної журналістики»,
 • «Теорія та історія соціальних комунікацій»,
 • «Теорія масової поведінки»,
 • «Методологія досліджень соціальних комунікацій».

Основні наукові публікації:

 1. Хітрова Т. Періодичні видання Запорізького краю початку ХХ ст.: типологічна система: монографія; каталог видань; хрестоматія /  Т.  Хітрова. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2011.  – 284 с.
 2. Хітрова Т. Національний контекст формування радянської історичної свідомості засобами друкованої пропаганди / Т. Хітрова // Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». – Запоріжжя, 2011. –  № 1. – С. 98-103.
 3. Хітрова Т. Концепція формування «історичної свідомості» в радянській соціокомунікаційній парадигмі / Т. Хітрова // Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія: «Соціальні комунікації». – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 17-22.
 4. Хітрова Т. Соціокомунікативна основа концепту «соціальна пам’ять» у радянському медійному дискурсі / Т. Хітрова // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Журналістика. – Випуск 37. – 2013. – С.489- 494.
 5. Хітрова Т. Медійний дискурс радянської історичної пам'яті на шпальтах республіканських друкованих видань 50-60 рр. ХХ ст. / Т. Хітрова // Журналістика : наук. збірник / за ред. Н. Сидоренко. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 27-40.
 6. Хітрова Т. «Пам’ять» як об’єкт дослідження соціальних комунікацій:  дискусії щодо наукового статусу та предметних диференціацій / Т. Хітрова // Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків : ХДАК, 1999. –   Вип. 44. – 2014. – C.85-93.
 7. Хітрова Т. Соціальні спільноти як простір формування групової пам’яті: новітні ефекти комунікації / Т. Хітрова // Діалог: Медіа-студії : [збір.наук. праць.] / ред. кол. : О.В. Александров (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2014. – Вип. 18-19. – С. 305–315.
 8. Хітрова Т. Соціокомунікаційний напрям формування «студій пам’яті» в Україні: інструменталізація емпірико-фактологічних ресурсів / Т. Хітрова // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Соціальні комунікації». – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. −№ 3 (19). − С. 30-36.
 9. Khitrova T. Discursive strategies for the formation of the conceptual  models of memory in the soviet information space / T. Khitrova // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky (Košice, Slovakia). – Volume 2, No. 1 / 2014. – P. 57–60.
 10. Khitrova T. Communicative resource of Ukrainian-Polish «historical memory»: semiotic aspect of analysis of the modern publicistic representations / T. Khitrova // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. IV (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)». – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 75-83.
 11. Хітрова Т. Пам'ять як інформаційно-комунікаційна основа медіа / Т. Хітрова // Фаховий журнал «Наукові записки Інституту журналістики КНУ», 2015. – Вип. 2.
 12. Хітрова Т. В. «Декомунізація» як риторичний дискурс та джерело формування амбівалентних смислів у сучасному інформаційному просторі України.Образ: щорічний науковий збірник / голова редкол. В. Різун, голов. ред. Н.Сидоренко ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – Вип. 3 (18). – С. 11-20.
 13. Хітрова Т. В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Журналістське  розслідування» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика». Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. 40 с.
 14. Хітрова Т. В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародна журналістика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. 42 с.
 15. Khitrova T. Discourse «Decommunisation» іn а public plane of contemporary Ukrainian information space/ Т. Khitrova  // International Letters of Social and Humanistic Sciences Submitted. Switzerland, 2016.  Vol. ? 68. pp 1-6.
 16. Хітрова Т.В. Семантичний простір репрезентації моделі «пам’ять» у сучасних медіа / Т.В. Хітрова // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Соціальні комунікації». – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. −№ 1 (25). − С. 26-31.
 17. Хітрова Т.В. Предметно-об’єктні диференціації феномену «пам’ять» у межах наукової галузі «Соціальні комунікації» / Т. Хітрова // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія / [С.А. Панченко, Т.В. Хітрова, Ю.Г. Полєжаев та ін.]; за ред. О.Ю. Поди. – Д.: ЛІРА, 2016. – С. 20-36.
 18. Хітрова Т. Медиатизация «исторической памяти» как средство моделирования социальных процессов / Т. Хітрова // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10–11 ліст. 2016 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 205-208.
 19. Хітрова Т.В. Медіатизація пам’яті в концепції соціокомунікаційного підходу / Т. Хітрова // Поліграфія і видавнича справа. – № 1(73). – Львів : Українська академія друкарства. ? 2017. ? С. 163-172.
 20. Хітрова Т.В.  Медіадискурс «пам’яті»: структура семантичної моделі / Т.В.  Хітрова // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам’яті у теоретичному та практичному вимірах» 11-12 травня 2018 р. – Рівне: Мнемоніка, 2018.
 21. Хітрова Т.В.  Напрями реалізації «новітньої» політики пам’яті в національному та міжнародному інформаційному просторі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. / ред. кол.: В.Л. Погребна, Н.В. Остовська, І.Ю. Тонкіх. – Д : Ліра, 2018. – С. 192-195.
 22. Хітрова Т. Новітні ресурси медіа в репрезентації дискурсу «пам’яті» / Т. Хітрова // Тиждень науки. Тези доповідей Щорічної наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 16 –20 квітня 2018 р.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.
 23. Хітрова Т. В. Історико-журналістський цикл дисциплін у сучасній «педагогічній парадигмі»: форми презентації та засвоєння професійної пам’яті / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. ‒ С. 12 – 24.
 24. Хітрова Т. Радянська «політика пам’яті»: комунікаційні моделі, нормативні та медійні ресурси держави // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та вповідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада ‒ 1 грудня 2018 р. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства; гол. ред. М.М. Романюк. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 311-314.
 25. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Газетно-журнальний менеджмент» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 26. Хітрова Т. В. Історія зарубіжної журналістики : навчально-методичний посібник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 145 с.
 27. Хітрова Т.В. Теоретико-методологічні підходи дослідження дискурсу «пам’яті» в сучасному публічному просторі. Політика пам’яті у теоретичному та практичному вимірах : «Простори спогадів». Рівне : Мнемоніка, 2019
 28. Khitrova T. V. «Decentralization of history» as a counter-discourse of «decommunization» in modern information space of Ukraine. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. № 1 (41). Запоріжжя : КПУ, 2020. С. 28-43
 29. Хітрова Т.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Історія зарубіжної журналістики» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 66 с.
 30. Khitrova, T. V. «Decentralization of history» as a counter-discourse of «decommunization» in modern information space of Ukraine [Текст] / T. V. Khitrova // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2020 – № 1 (41). – Запоріжжя : КПУ, 2020. – С. 28–43.

 Участь в конференціях: 

 1. Інформаційна діяльність товариства «Меморіал» (1989-2013 рр.) у контексті відтворення (збереження) української історичної пам’яті // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення один. Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 29-30 листоп. 2013 р. / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2013. – 604 с.
 2. ЗМІ як простір «управління історією»: комунікаційні моделі національної політики пам’яті //Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції (22-23 листопада 2012 року) / Харк. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н. М. Кушнаренко. – Х. : ХДАК, 2012. – С. 277–279.
 3. Моделі «історичної пам’яті» в комунікаційному просторі сучасного телевізійного дискурсу // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 25-25 жовтня 2013 р.). – С. 167-169.
 4. Соціально-політична дискусія у ЗМІ як спосіб пошуку консолідуючої моделі українсько-польської «історичної пам’яті» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: діалог культур у контексті євроінтеграції». Том ІІ / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014.  – 270 с.
 5. Communicative models of Ukrainian «politics of memory» // Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór raportów naukowych. «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – C. 21-23.
 6. Суть базового понятия “медиатекст” в современной медиалингвистике // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професіонального спілкування: зб. наук. праць V Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. – 146 с.
 7. Українська періодика: історія і сучасність // Одинадцята всеукраїнська науково-теоретична конференція 29-30 листопада 2013 р. (Львів, Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства, 2013).
 8. Суспільно-політична дискусія у ЗМІ як спосіб пошуку консолідуючої моделі українсько-польської «історичної пам’яті» // Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» 25-27 вересня 2014 року – Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія, 2014.
 9. Khitrova T. Memory in the context of notional information structures and mnemic practice of media / Т. Khitrova  // Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór artyku?ów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspó?czesnej nauki» (30.09.2015 – 01.10.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Str. 43–45. 
 10. Інституційні джерела формування меморіального дискурсу в сучасних українських медіа // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 11. Семантичний простір радянського історичного медіанаративу // Тиждень науки : Звітна щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 18 –22 квітня 2016 р.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 12. Жанрові межі сучасної української комумністики // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 395-397. (У співавторстві зі Я.О. Шведовою).
 13. Семантичний простір радянського історичного медіанаративу // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 368-370.
 14. Мнемотехніки у сучасному журналістському тексті // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» 12-13 вересня 2016. – Херсонський державний університет, 2016. – 27 с.
 15. Медіатизація «пам’яті» як соціокомунікаційна проблема // Всеукраїнська наукова конференція «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» 5-6 квітня 2017 р. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017.
 16. Пам’ять як мнемічна технологія медіа // Міжнародна науково-практична конференція присвячена 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації» 30-31 березня 2017 р. ? Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.
 17. Медійні ефекти медіатизованої пам’яті // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017», 18 – 21 квітня 2017 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 18. Бібліометричне дослідження сучасних наукових репрезентацій «пам’яті» // Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіа досліджень, практика»  12-14 жовтня 2017 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.
 19. Напрями реалізації «новітньої» політики пам’яті в національному та міжнародному інформаційному просторі // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 20. Специфіка кулінарних програм в ефірі українського телебачення.  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»,9–10 квітня 2018 р. / ред. кол.: В.Л. Погребна, Н.В. Остовська, І.Ю. Тонкіх. – Д : Ліра, 2018. – С. 106-109. 
 21. Новітні ресурси медіа в репрезентації дискурсу «пам’яті» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 22. Медіадискурс «пам’яті»: структура семантичної моделі // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті у теоретичному та практичному вимірах», 11-12 травня 2018 р. – Рівне : Мнемоніка, 2018.
 23. Візуальні технології запам’ятовування в сучасних медіа // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта», м. Полтава 4-5 жовтня 2018 р. ‒ Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2018.
 24. Радянська «політика пам’яті»: комунікаційні моделі, нормативні та медійні ресурси держави // Всеукр. наук.-теорет. конф. «Українська періодика: історія і сучасність» Львів, 30 листопада ‒ 1 грудня 2018 р. ‒ Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018.
 25. Ностальгування як спосіб конструювання сучасних опозиційних стратегій. Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій»,19 березня 2019 року. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019
 26. Комунікаційні маркери як основа соціального смислу медіадискурсу «пам'яті». Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.

Рік початку діяльності в університеті: 2015
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики