Ви є тут

Головна

Прізвище: Борисенко

Ім'я: Олена

По батькові: Євгенівна

 

Посада: доцент кафедри маркетингу та логістики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): {0000-0003-0143-2625}

Обліковий запис науковця (RESEARCHER ID): {ABE-1607-2020}

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, Електротехнічний, рік закінчення – 1997, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «електричні апарати», спеціалізація – «», кваліфікація за дипломом – «інженер-електромеханік»
 • Запорізька інженерна академія, Факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 1998, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «економіка підприємства», спеціалізація – «економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:
  « Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства », рік захисту – 2015, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет«

Наукові інтереси:

 • Ресурсне забезпечення виробничої діяльності підприємства; інноваційний розвиток підприємства та його інвестиційне забезпечення; економіка та організація торгівлі; маркетингова товарна політика, товарна інноваційна політика; фінансовий маркетинг

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетингова товарна політика
 • Товарна інноваційна політика
 • Мерчандайзинг
 • Маркетинг послуг
 • Організація торгівлі
 • Маркетингова політика розподілу
 • Фінансовий маркетинг

Основні наукові роботи (публікації):

 • Борисенко О.Є.Оптимізація витрат на розвиток кадрового потенціалу підприємства в умовах нестачі фінансових ресурсів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.3. – С.158-161
 • Борисенко О.Є. Аналітичний огляд методів та моделей ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства // Науковий вісник «Економіка і регіон».–Полтава:ПолтНТУ. 2010. - №25-С1. – С.150-154
 • Борисенко О.Є.Оптимізація фінансових ресурсів, як напрям забезпечення високої якості фінансового плану підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. –2010. – Т.2.(159). – №5. – С.98-101
 • Борисенко О.Є. Оптимізація ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства в умовах невизначеності// Вісник Хмельницького національного університету. –2010. – Т.4.(167). – №6. – С.359-362
 • Борисенко О.Є. Механізм управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Т.2.(178). – №4. – С.173-176
 • Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства// Науковий журнал “Вісник ХНУ” – Хмельницький, 2012. №2. Т.3 (186) С.247-250
 • Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства // Вісник Донбаської машинобудівної академії: збірник наукових праць. –Краматорськ : ДДМА, 2012.– № 1 (26). – С.10-14
 • Борисенко О.Є., П.В.Гудзь Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства //Науковий вісник «Економіка і регіон» – ПолтНТУ. 2012. – №4(35). – С.52-56
 • Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
 • Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.10-
 • Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства.[Текст]/ О.Є.Борисенко // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.247-250.
 • Борисенко О.Є.,Онуфрієнко Н.Л., М.Елькаді. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
 • Борисенко О.Є.Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива. [Текст] / О.Є.Борисенко, І.А.Нечаєва //Менеджмент в России и за рубежом. Москва.ЗАО "Финпресс" – 2014. – №2. – С.100-108
 • Борисенко О.Є. Проблеми та перспективи управління ефективним забезпеченням водними ресурсами господарської діяльності промислових підприємств / Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 4. С.117-126.
 • Борисенко О.Є. Оцінка результативності діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства за критерієм вартості / Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Випуск 12-1. 2016. С. 181-184.
 • Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise / Monographs 5. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. Katowice School of Technology. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Kotowicagh, 2016. C. 113-117. (448p.)
 • Борисенко О.Є. Удосконалення системи діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств : Монографія / за ред. Ткаченко А.М. Запоріжжя : ЗНТУ. 2019. С. 141-150.
 • Борисенко О.Є. Діагностика ефектив-ності управління ре-сурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Інноваційні механізми управління корпоративними інтег-раційними процесами підприємств : Монографія / за ред. Ткаченко А.М. Запоріжжя : ЗНТУ. 2019. С. 44–53.
 • Borysenko O. System of methods of diagnostics of innovative development of the enterprise. Intelligent computer-integrated information technology in project and program management [Text] : Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko,V. Timofeyev. Riga : ISMA, 2020. p. 8-23. DOI: https://doi.org/10.30837/MMP.2020.008.
 •  

Участь у конференціях:

 • 22-23 лютого 2013., Всеукраїнська науково-практична конференція конференція «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективі розвитку», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Оцінка результативності бізнесу за критерієм вартості як інструмент фінансового моніторингу діяльності підприємства»
 • 18-19 квітня 2013р., Міжвузівська науково-практична конференція конференція «Назва конференції», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Маркетинговий процес як фактор розвитку машинобудівних підприємств»
 • 20-21 березня 2013р., ІV-а міжнародна науково-практична конференція студентів, апірантів та молодих вчених конференція «Назва конференції», Луганськ : Східнославянеський національний університет ім..В.Даля, тема доповіді « Особенности эволюции менеджмента как науки управления»
 • 15-19 квіт. 2013 р., тип конференції: науково-технічна,... конференція « Тиждень науки-2013», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Аналіз використання виробничих потужностей металургійних підприємств України»
 • 18-19 квітня 2013 р., Міжвузівська науково-практична конференція конференція «Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Маркетинговый процесс как фактор развития машиностроительныхпредприятий»
 • 14-18 квіт. 2014 р., Міжвузівська науково-практична конференція конференція «Тиждень науки-2014», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Ефективність використання трудових ресурсів на металургійних підприємствах України»
 • 4-7 червня 2018 р. ХІV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (Варна, Болгарія): Матеріали. У 2-х томах. Том І. Упорядники: Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. Дніпро-Варна, 2018. Тема доповіді «Вдосконалення методу оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства»
 • 23 травня 2018 року. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса: ОНПУ. Тема доповіді «Метод оцінки розвитку торговельного підприємства»
 • 23-24 травня 2019 року. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Одеса: ОНПУ. Тема доповіді «Особливості формування ефективної системи оплати праці в торгівлі»
 • 14-15 травня 2020 р. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». Тема доповіді «Шляхи прискорення конструкторської підготовки виробництва інноваційного виробу»
 • 14-18 вересня 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами» (ММП-2020), Коблево, Праці, ХНУРЕ. Тема доповіді «Cучасні методи діагностики інноваційного розвитку підприємства»
 

Відзнаки та нагороди:

 • Відзнака чи нагорода, рік отримання

Рік початку діяльності в університеті: 1990р..

Мови спілкування: українська, російська,...

Контакти:

адреса: 69063, вул. Жуковського,64
аудиторія (кабінет): а.281
тел.: 061-769253
e-mail: evgenlen@ukr.net
URL: URL