Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Наталія

По батькові: Леонідівна

 

Посада: старший викладач

 
Обліковий запис науковця (ORCID): {0000-0002-7029-7300}

Обліковий запис науковця (RESEARCHER ID):

Обліковий запис (ID):

  83102

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет Економіки та управління, рік закінчення – 2002р., [дипломом з відзнакоюї], спеціальність за дипломом – 7.030403 Міжнародні економічні відносини», спеціалізація – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин»
 • Аспірантура: Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, кафедра міжнародних фінансів, спеціальність 08.03.02— організація, управління, планування та регулювання економікою, рік закінчення – 2006 р.

Членство у громадських об’єднаннях: дійсний член Української асоціації маркетингу (Сертифікат №535)

Наукові інтереси:

 • Управління продажами
 • Статистика
 • Організація та проектування логістичних систем
 • Логістика та управління ланцюгами поставок
 • Екологічний маркетинг

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності 076
 • Статистика
 • Економіка торгівлі
 • Ринок страхових послуг
 • Управління продажем
 • Логістика в роздрібній торгівлі
 • Екологічний маркетинг
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Основні наукові роботи (публікації):

 • Онуфрієнко Н.Л. Планування технічного розвитку промислового підприємства як об’єкта організаційно-економічного управління// Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.—№ 5.—Т.2.—С. 196-198.
 • Онуфрієнко Н.Л. Державна політика в сфері інноваційної діяльності в умовах інтеграції України в міжнародний економічний простір // Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.—№ 5.—Т.4.(166)—С. 297-300.
 • Онуфрієнко Н.Л. Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізької області // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.—Маріуполь: ПДТУ, 2010.—Т.3.—С.165-168. (0,47)
 • Онуфрієнко Н.Л. Аналіз структури капітальних вкладень промислового комплексу Запорізької області // Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.— №4.—Т.3.(178)—С. 326-327
 • Онуфрієнко Н.Л. Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”.—В 2-х томах.—Т.2.—Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012.—С. 227-229
 • Онуфрієнко Н.Л. Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону.[Текст] // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, 2012.— С. 168-170.
 • Борисенко О.Є.Онуфрієнко Н.Л.Елькаді М. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавсництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.2013р.С.35-37
 • Онуфрієнко Н.Л. Стратегічне планування інноваційної діяльності – фактор активізації інноваційної діяльності та підвищення технічного рівня промислового підприємства // Кримський економічний вісник: Науковий журнал. 2013. № 2 (03). Ч ІІ. С.78-80.
 • Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л., М. Елькади Удосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії // Бізнес Інформ. 2014. №11. C. 346-351.
 • Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. Оцінка результативності діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства за критерієм вартості // Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Одеса: ПУ «Причорноморській науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2016. Випуск 12 (Частина 1). С. 181-184.
 • Бобровникова Р.Г., Онуфрієнко Н.Л. Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією // Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій: Монографія / Під загальною редакцією к.т.н., доц.. Г.В.Старченка. Чернігів, 2016. С.94-110.
 • Онуфрієнко Н.Л. Управління технічним розвитком промислового підприємства // Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств: монографія / за ред. А.М.Ткаченко. Запоріжжя: ЗНТУ. 2019. С. 70-74.
 •  

Участь у конференціях:

 • 9-10 квітня 2009 р., XVII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених конференція «Наука і вища освіта», Назва установи, де проходила конференція, тема доповіді «Проблема управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств»
 • дата проведення конференції: число місяць рік, Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин», м.Заполріжжя, тема доповіді «Необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів »
 • 16-17 жовтня 2009 р., Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Маріуполь, тема доповіді «Інноваційна діяльність промислових підприємств як один з пріоритетних напрямків розвитку Запорізької області»
 • 27-28 травня 2011 р, Міжрегіональна науково-практична] конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя: ЗНТУ, тема доповіді «Оцінка ефективності системи управління корпорацією »
 • 5-6 квітня 2012 р., МИіжвузівська науково-практична конференція «», Маріуполь, тема доповіді «Планування інновацій як один із стратегічних напрямків розвитку інноваційної діяльності промислового підприємства »
 • 27-28 травня 2011 р, Міжнародна науково-практична] конференція «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери», Запоріжжя: ЗНТУ, тема доповіді «Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства »
 • 5-6 квітня 2012 р., VII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців конференція «Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки»КІДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, тема доповіді «Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону»
 • 21-22 березня 2013, ІV Міжнародна науково-практична] конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», Луганськ : Східнославянський національний університет ім..В.Даля, тема доповіді «Оцінка результативності бізнесу за критерієм вартості як інструмент фінансового моніторингу діяльності опыта передовых западных компаний в менеджмент промышленных предприятий машиностороения Украины»
 • 21-22 березня 2013, ІV Міжнародна науково-практична] конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», Луганськ : Східнославянський національний університет ім.В.Даля, тема доповіді «Особенности эволюции менеджмента как науки управления»
 • 15-16 травня 2014, V Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»ЗНТУ, Запоріжжя, тема доповіді «Мотивація в системі управління персоналом підприємства»
 • 14-18 квіт. 2014 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2014»ЗНТУ, Запоріжжя, тема доповіді «Моделі оцінки фінансово-економічного стану промислового підприємства»

2015 рік

 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., тема доповіді «Аналіз фінансово-економічної діяльності промислових підприємств Запорізької області у 2011-2013 рр. »
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Романюк В.М., тема доповіді «Використання технології Smart Home на побутовому рівні.»
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Братчиков В.В., тема доповіді «Дослідження продуктів компанії Wellink »
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Карпенко О.С., тема доповіді «Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності навчання студентів»
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Колісник А.Ю., тема доповіді «Основні проблеми надбання економічної освіти на основі комп’ютерних навчальних технологій»
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Котов Р.О., тема доповіді «Використання хмарних технологій в економіці»
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Панченко Г.В., тема доповіді «Дослідження українського ринку інформаційних технологій»
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Польський А.В., тема доповіді «Проблеми організації та управління розробкою програмного забезпечення»
 • 13-17 квіт. 2015 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2015»ЗНТУ, Запоріжжя, Онуфрієнко Н.Л., Тимошенко О.С., тема доповіді «Українські ІТ – компанії в міжнародному сеередовищі»

2016 рік

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, вул. Жуковського,64
аудиторія (кабінет): а.281
тел.: 061-7698579
e-mail: nonufr@gmail.com
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=1173
 • January 29, 2016. , Internatiоnal Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings» Klaipeda University, Klaipeda, Онуфрієнко Н.Л., тема доповіді «Моделювання процесу оцінки технічного розвитку підприємств машинобудівної галузі»
  • Грамота відділу освіти Шевченківської райадміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти, 2003
  • Подяка ректора ЗНТУ за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукової роботи 1 місце університетского конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2003
  • Диплом Запорізької обласної держадміністрації науковому керівнику переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки, 2004
  • Грамота Запорізького національного технічного університету за активну профспілкову роботу на факультеті і з нагоди 113-річчя ЗНТУ, 2013
  • Грамота Запорізького національного технічного університету за вагомий особистий внесок в проведенні профспілкової роботи, активну громадську позицію та плідну працю в університеті, 2014
  • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету, 2018
  • Грамота Запорізького національного технічного університету за активну профспілкову роботу на кафедрі та факультеті, 2018
  • Грамота Запорізького національного технічного університету за багаторічну сумлінну трудову діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну позицію у громадському житті університету, 2018
  • Грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, 2019