Ви є тут

Головна

1 курс

Мета: дати майбутньому фахівцеві навички художнього бачення конкретно-предметного світу, природи, людини, інтер’єру, предметів побуту, а також уміння критично використовувати кращі традиції класичної спадщини вітчизняної й світової культури. Оволодіння принципами живописної майстерності,необхідними для створення оригінальних за формою й змістом дизайнерських робіт.

знати:

- композиційне розміщення зображення на заданому форматі аркуша паперу;

- побудова предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;

- кольорово-тональне рішення;

- передання повітряної перспективи; - детальна проробка предметів;

- узагальнення зображення складових натюрморта.

вміти:

-передбачати майбутнє кольоро-тональне рішення натюрморту на основі етюдів-пошуків;

-будувати композиційно-кольорове рішення натюрморту для подальшої роботи живописними матеріалами;

-виконувати натюрморт на загальних колірних відношень з урахуванням загальної колористичної побудови натюрморту;

-відшукувати основу світлотну та колірну провідну пляму, враховуючи тепло-холодні градації для загального колористичного рішення натюрморту;

-визначати живописними засобами матеріальність та фактуру предметного змісту натюрморту;

-узагальнювати та підпорядковувати зображення елементів натюрморту загальному рішенню;

-грамотно використовувати можливості живописного матеріалу і техніки для створення емоційно-художнього образу натюрморту.

Викладач: Демиденко Олександр Іванович

Кругляк Віталій Іванович

Єншуєва Тетяна Вікторівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 270 1,2-й 1,2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента -6,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
84 год. 20год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
182 год. 250 год.
Індивідуальні завдання:
інше 4 год.  
Вид контролю:

1 модуль-іспит

2 модуль-іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33%

для заочної форми навчання –85%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література 

Базова

1.Кирцер,Ю.М. Рисунок и живопись [Текст]:учеб. пособие для вузов/ Ю.М.Кирцер.-Изд.4-е, перераб. и доп.-М.:Высшая школа, 2001.-272с.

2.Айзенбарт,Б. Полный курс акварели [Текст]/ Б.Айзенбарт.-М.: АСТ Внешсигма, 2001.-64с.

3.Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись[Текст]/А.С. Зайцев.-М. Искусство, 1986.

4.Школа изобразительного искусства[Текст]: Вып.2.-М.:Академія художеств СССР.

5.Школа изобразительного искусства [Текст]: Вып.4.-М.:Академія художеств СССР.

6.Рабинович, М.И.Пласт-ическая анатомия[Текст]/-Изд.2-е, перераб. и доп.-М.:Изобразительное искусство, 1985.-128с.

Допоміжна

1.Беда,Г.В. Живопись[Текст]/Г.В.Беда.-М.: Искусство,1971.

2.Беда,Г.В. Живопись и ее изобразительные средства[Текст]: учебн. пособие для вузов/Г.В.Беда.-М.: Искусство,1977.

3.Вибер,Ж. Живопись и ее средства[Текст]/ Ж.Вибер.-М.:Искусство,1961.

4.Натюрморт в русской и советской живописи[Текст]/-СПб.:1982.

5.Кузин,В.С. Наброски и зарисовки:[Текст]/ учеб. пособие для учителей/ В.С. Кузин-Изд.2-е, перераб. и доп.-М.: Высшая школа, 1981.

6.Рабинович, М.И. Пластическая анатомия[Текст]/-Изд.2-е, перераб. и доп.-М.: Изобразительное искусство, 1985.-128с.

 

2 курс

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок в оволодінні високою художньою образотворчою культурою, ідейно- естетичних поглядів та творчого мислення, здатності виражати найтонші почуття і настрої, гармонізувати кольороречове середовище. 

Завдання: вивчення основних понять живопису та відпрацювання їх на практиці, з метою застосування при створенні оригінальних за формою й змістом дизайнерських робіт. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-термінологію образотворчого мистецтва в обсязі, необхідному для успішного виконання завдань на певному професійному рівні;

-закони зображення та виразні засоби живопису;

-закономірності формуванняживописного зображення й основи колориту, тональних, платсичних, просторових і світлотіньових Завдання Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: - особлива увага звертається на знаходження основних світлотіньових співвідношень;

-методику роботи над живописною та колористичною композицією на основі завдань курсу;

-технологію різних живописних технік та матеріалів;

-кращі традиції класичної спадщини вітчизняної й світової культури.

вміти:

-аналізувати живописні особливості форми об'єктів оточуючого середовища;

-уявляти алгоритм виконання та результати роботи над завданням;

-користуватись основними засобами живопису(колірна пляма, тон,ритм)в досягненні враження об'ємності та просторовості зображення;

-виконувати живопис з натури, по пам'яті та за уявою;

-засобами живопису передавати інформацію про предметний світ;

-виявляти в живопису основні тональні відношення; 

-гармонійно поєднувати в живопису зміст, форму і технічне виконання;

-виконувати ескізи дизайн-об'єктів середовища, застосовуючи при цьому різноманітні матеріали, техніки та інструменти;

-використовувати основи професійних знань, основи дизайнерських прийомів та засоби проектно-графічного моделювання під час візуалізації авторської ідеї при створенні дизайн-проектів.

Викладач: Поддубко Костянтин Валентинович

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9 Галузь знань 0202 "Мистецтво" Нормативна
Спеціальність (професійне спрямування):

022«Дизайн»

Модулів – 2 Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 240 3,4-й 3,4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента -10,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
84 год. 20год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
147 год. 211 год.
Індивідуальні завдання:
інші: 9 год.
Вид контролю:

1 модуль-іспит

2 модуль-іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33%до67%

для заочної форми навчання –9% до 91%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

h Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест (екзамен) 

Сума

середньозважена

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3   Змістовий модуль 4
T1 T2 T1 Т2 T1 Т2 Т1 Т2 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за змістовні модулі.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література 

Базова

1.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись[Текст]: Учебное пособие./Ю.М. Кирцер-М.:Высш.шк., Академия,2001.-272с.

2.Айзенбарт Б.В. Полный курс акварели.[Текст]/Б.В.Айзенбарт-М.:АСТ. Внешсигма. 2001.-64с.

3.Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись[Текст]/А.С.Зайцев-М.: Искусство, 1986.-124с.

4.Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020210."Дизайн" до виконання дисципліни "Академічний живопис"[Текст]/Укл. О.І.Демиденко. Запоріжжя:ЗНТУ,2002.-19с.

5.Рабинович М.И. Пластическая анатомия [Текст]/ М.И.Рабинович-М.:Изобразительное искусство,1985.-128с.

6.Унковский А.А.Живопись. Вопросы колорита [Текст]/А.А.Унковский-М.:Просвещение,1980.-214с.

Допоміжна

1.Беда Г.В. Живопись [Текст]/Г.В.Беда - М.:Просвещение, 1971.-124с.

2.Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства: Учебн. для вузов [Текст]/ Г.В.Беда-М.:Просвещение,1977.-234с.

3.Вибер Ж.В. Живопись и ее средства [Текст]/ Ж.В.Вибер-М.:Просвещение,1961.-132с.

4.Визер В.И. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве [Текст]/В.И.Визер-С-Пб: Питер, 2007.-134с.

5.Кузин В.С. Наброски и зарисовки: Пособие для учителей [Текст]/В.С. Кузин-М.:Высш.шк., 1981.-212с.

6.Ростовцев Н.Н. Рисунок Живопись Композиция. Хрестоматия.[Текст]/Н.Н.Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В.Шорохов-М.:Просвещение,1989.-242с.

7.Ченнини Ченнино. Трактат о живописи [Текст]/Ченнино Ченнино.-М.:Просвещение, 1965г.-132с.

 

3 курс

Мета: викладання практичного курсу академічного живопису за фахом "Дизайн" сприяє вирішенню основної задачі вищої школи художнього профілю-підготовці висококваліфікованих фахівців.

Художник-дизайнер повинен бути людиною всебічно розвиненою, ерундованою,естетично вихованою, що професійно володіє майстерністю живопису та високою образотворчою культурою.

Академічний живопис-зразковий живопис-одна із найбільш важливих фундаментальних дисциплін, що формує ідейно-естетичне переконання, художню культуру кольору. Вона озброює передовим творчим методом та принципами художньої та естетичної оцінки мистецтва, а також виховує сучасні переконання у формуванні художньо-творчих задумів. Розвиває та формує художнє творче мислення.

Уся система навчання академічного живопису повинна сприяти засвоєнню професійної майстерності, розвиненню образного мислення, вихованню художника-творця свого фаху.

Завдання:Згідно вимогам освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

-особлива увага звертається на знаходження основних світлотіньових відносин між освітленою і тіньовою частинами форми;

-композиційне розміщення зображення на заданому форматі аркуша паперу;

-бачити постановку цільно;

-відчуття колірного середовища-все це виховується протягом всього процесу роботи студента над навчальними етюдами;

-тональне пророблення форми, тобто за допомогою тону передається матеріальність пластичної форми й просторова глибина частин тіла;

-порядок виконання, тобто процес роботи повинен йти від загального рішення до визначення частковостей і від частковостей через кропітке вивчення деталей до розкриття сутності натури. Увага повинна бути направлена на найбільш істотні деталі, які не руйнують, а підсилюють ціле.

вміти:

-виробляти уміння бачити колірні співвідношення в порівнанні, навчати цільному живописному баченню. Це допоможе гостріше відчувати колірну гармонію натури, навчить підпорядковувати кожну деталь єдиному цілому, загальної колористичної побудові роботи;

-правильно бачити й зображувати форму в просторі, рух, пропорції, конструктивно-пластичну будову, матеріальність, уміти зображувати форму з памяті й уявлення,застосовувати різні матеріали;

-виконувати начерки з різних положень, знаходити та виражати взаємозв'язок фігури з оточенням;

-передавати подібності моделі, її індивідуальну характеристику, аналізувати і виразно відтворювати конкретний пластичний зміст натури з урахуванням цільності усіх складових: простору, середовища, пропорцій та об'ємної форми, освітлення, фактури матеріалу;

-знаходити закономірності конструктивно-пластичної побудови фігури людини, зображення її в різних положеннях, передача пропорцій, характеру форми, обсягу і просторових відношень, тональне пророблення.

Викладач:Кругляк Віталій Іванович

Єншуєва Тетяна Вікторівна

Поддубко Костянтин Валентинович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 Галузь знань 0202 Мистецтво Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

7.02020701 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 244 5,6-й 5,6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента -5,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
84 год. 18 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
160 год. 226 год.
Індивідуальні завдання:
інші: 2 год.
Вид контролю: екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45,5% до 52,5%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

1.Кірцер Ю.М. Малюнок і живопис.[Текст]:/Кірцер Ю.М.-Навчальний посібник.-4-і вид., стереотип.-М.: Вища школа, вид.центр "Академія", 2001.-272с.

2."Живопис". Навчальний посібник.[Текст]:/ 2-е вид.-М.: вид.центр Академії мистецтв СРСР, 1963р.-75с.

3.Алексеев С.С. "О цвете и красках"[Текст]:/Алексеев С.С.-М.:изд."Искусство", 1964г.-52с.

4.Аксенов Ю.Г., Закин Р.М. "Рисунок и живопись"[Текст]:/ Аксенов Ю.Г.-М.: изд. "Искусство", 1963г.-284с.

5.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Академічний живопис" для напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форми навчання ІІІ курсу / Укладач В.І.Кругляк,-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.-22с.

Допоміжна

1.Айзенбарт Б. Полный курс акварели.[Текст]:/Айзенбарт Б.-М.: АСТ. Внешсигма. 2001г.-144с.

2.Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.[Текст]:/ Зайцев А.С.-М.: Искусство, 1986г.-147с.

3.Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства.[Текст]:/Беда Г.В.-Учеб. для вузов.-М., 1977г.-160с.

 

4 курс

Мета: викладання практичного курсу академічного живопису за фахом «Дизайн» є вирішення основної задачі вищої школи художнього профілю - підготовка висококваліфікованих фахівців-дизайнерів. Академічний живопис одна із найбільш важливих фундаментальних дисциплін, що формує ідейно-естетичне переконання, художню культуру кольору. Вона озброює передовим творчим методом та принципами художньої та естетичної оцінки мистецтва, а також виховує сучасні переконання у формуванні художньо-творчих задумів. Розвиває та формує художнє творче мислення. Художник-дизайнер повинен бути людиною всебічно розвиненою, ерудованою, естетично вихованою, що професійно володіє майстерністю живопису та високою образотворчою культурою.

Завдання: Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

-основною формою навчання живопису є етюд з натури. У побудові етюду обов'язково присутній нерозривний зв'язок усіх елементів образотворчого мистецтва: рисунку, живопису, композиції, пластичної форми, тону, простору, колірно-світлових відносин;

-композиційне розміщення зображення на заданому форматі аркуша паперу;

-вивчаються художні матеріали: акварель, гуаш, темпера, змішана техніка;

-повна та обмежена палітра; виховання художнього бачення конкретно-предметного світу природи, людини, інтер’єру , а також вміння критично використовувати і розвивати найкращі традиції класичної спадщини та світової культури;

-порядок виконання, тобто процес роботи повинен йти від загального рішення до визначення частковостей і від частковостей через кропітке вивчення деталей до розкриття сутності натури. Увага повинна бути направлена на найбільш істотні деталі, які не руйнують, а підсилюють ціле.

вміти:

-дуже важливо прищепити навички та прийоми, уміння вирішувати на високому професійному рівні пластичні, просторові колірно-тонові задачі живопису;

-виробляти уміння бачити колірні співвідношення в порівнянні, навчитися цільному живописному баченню. Це допоможе гостріше відчувати колірну гармонію натури;

-навчитися підпорядковувати кожну деталь єдиному цілому, загальної колористичної побудові роботи; виконувати начерки з різних положень, знаходити та виражати взаємозв'язок фігури з оточенням;

-передавати подібності моделі, її індивідуальну' характеристику, аналізувати і виразно відтворювати конкретний пластичний зміст натури з урахуванням цільності усіх складових: простору, середовища, пропорцій та об'ємної форми, освітлення, фактури матеріалу;

-знаходити закономірності конструктивно-пластичної побудови фігури людини,зображення її в різних положеннях, передача пропорцій, характеру форми,обсягу і просторових відношень,тональне пророблення.

Викладач: Кругляк Віталій Іванович

Єншуєва Тетяна Вікторівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5 Галузь знань 0202 Мистецтво Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

7.02020701 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 165 7,8-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента -6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
54 год. 12 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
111 год. 153 год.
Індивідуальні завдання:
інші: 8 год.
Вид контролю: екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48% до 52%

для заочної форми навчання – 7,8% до 92,2%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

1.Кірцер Ю.М. Малюнок і живопис.[Текст]:/Кірцер Ю.М.-Навчальний посібник.-4-і вид., стереотип.-М.: Вища школа, вид.центр "Академія", 2001.-272с.

2."Живопис". Навчальний посібник.[Текст]:/ 2-е вид.-М.: вид.центр Академії мистецтв СРСР, 1963р.-75с.

3.Алексеев С.С. "О цвете и красках"[Текст]:/Алексеев С.С.-М.:изд."Искусство", 1964г.-52с.

4.Аксенов Ю.Г., Закин Р.М. "Рисунок и живопись"[Текст]:/ Аксенов Ю.Г.-М.: изд. "Искусство", 1963г.-284с.

5.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Академічний живопис" для напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форми навчання ІV курсу / Укладач В.І.Кругляк,-Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-22с.

Допоміжна

1.Айзенбарт Б. Полный курс акварели.[Текст]:/Айзенбарт Б.-М.: АСТ. Внешсигма. 2001г.-144с.

2.Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.[Текст]:/ Зайцев А.С.-М.: Искусство, 1986г.-147с.

3.Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства.[Текст]:/Беда Г.В.-Учеб. для вузов.-М., 1977г.-160с.

 

5 курс

Мета: дати майбутньому фахівцеві навички художнього бачення конкретно-предметного світу, природи, людини, інтер’єру, предметів побуту, а також уміння критично використовувати кращі традиції класичної спадщини вітчизняної й світової культури. Оволодіння принципами живописної майстерності, необхідними для створення оригінальних за формою й змістом дизайнерських робіт

Завдання: вивчення закономірностей композиційно-колірного рішення етюду фігури людини, знайомство з принципами конструктивної побудови, визначення форми в середовищі у взаємозв’язку кольору, світла і рефлексів. Рішення ускладненої пластичної форми. Вивчення живописних засобів залежно від джерела світла. Детальне пророблення форми зі збереженням загального характеру.

У результаті вивчення навчальної дисципліни на 5-у курсі студент повинен

знати:

-композиційне розміщення зображення на заданому форматі аркуша паперу; побудова предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;

-кольорово-тональне рішення; передання повітряної перспективи; детальна проробка предметів постановки (етюду);

-узагальнення зображення складових фігури людини.

вміти:

-передбачати майбутнє кольоро-тональне рішення натюрморту на основі етюдів-пошуків;

-будувати композиційно-колірне рішення постановки фігури людини для подальшої роботи живописними матеріалами;

-виконувати загальні колірні відношення з урахуванням загальної колористичної побудови постановки фігури людини;

-відшукувати основну світлотну та колірну провідну пляму, враховуючи тепло-холодні градації для загального колористичного рішення постановки фігури людини;

-визначати живописними засобами матеріальність та фактуру предметного змісту постановки фігури людини;

-узагальнювати та підпорядковувати зображення елементів постановки загальному рішенню;

-грамотно використовувати можливості живописного матеріалу і техніки для створення емоційно-художнього образу постановки фігури людини.

Викладач:Демиденко Олександр Іванович

Єншуєва Тетяна Вікторівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Модулів – 1(заочн.-2) Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2(заочн.-4) 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 135 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента -6,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр - -
Практичні, семінарські
42год. 10год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
90 год. 125 год.
Індивідуальні завдання:
інші: 3год.  
Вид контролю:

1 модуль-екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%

для заочної форми навчання –24%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

1.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись.[Текст]:учеб. пособие для вузов/Ю.М.Кирцер.-Изд.4-е, перераб. и дом.-М.: Высшая школа,2001.-272с.

2."Живопис" учеб. пособие для вузов[Текст]:/ 2-е изд., перераб. и доп.-М.: узд.центр Академии искусства СССР, 1963р.

3.Школа изобразительного искусства [Текст]: Вып.4.-М.:Искусство.

4.Алексеев С.С. "О цвете и красках"[Текст]:/Алексеев С.С.-М.:изд."Искусство", 1964г.

Допоміжна

1.Айзенбарт Б. Полный курс акварели.[Текст]:/Айзенбарт Б.-М.: АСТ. Внешсигма. 2001г.-64с.

2.Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.[Текст]:/ Зайцев А.С.-М.: Искусство, 1986г.

3.Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства.[Текст]:/Г.В.Беда -Учеб.пособие для вузов.-М.:Искусство, 1977г.

4.Зразки кращих студентських робіт ЗНТУ і різних шкіл України.