Ви є тут

Головна

Мета: навчальної дисципліни Курс «Основи формоутворення» є спеціалізованим пропедевтичним курсом, мета якого - підготувати студента до навчання з основної профілюючої дисципліни «Проектування». Спрямованість курсу визначається фаховою адаптацією мислення, почуттів, візуальних особливостей і одержанням початкових проектно-технічних засобів і навичок роботи з формою, площиною, простором, естетичними засобами композиційної гармонізації формально- логічних об'єктів. Курс базується на виконанні серії практичних вправ, головною задачею яких, є прищеплення практичних навичок у використанні та вільному оперуванні закономірностями формоутворення і засобами композиції, що дозволять студенту надалі створювати різноманітні форми у зв'язку з вирішенням проектних завдань. Важливою задачею курсу є освоєння візуальної мови, засобів зображення об'ємно-просторових структур, евристичних методів активізації проектного мислення, пошуку джерел виразності форми та способів втілення задумів, що складає базу розвитку професійного інтелекту майбутнього дизайнера.

Завдання:

-розкрити можливості засобів створення об'ємно-просторових структур в дизайні;

-навчити студента вільному володінню закономірностями формоутворення;

-розвинути та удосконалити евристичні методи активізації проектного мислення студента;

-збагатити індивідуальну особливість об'ємно-просторовохого мислення;

-стимулювати процес творчості, спонукати до пошуку нових засобів об'ємно-просторового вираження. 

знати:

-роль основ формоутворення в творчості дизайнера;

-види композицій, які використовуються в процесі формоутворення;

-чинники, що впливають на характер формоутворюючих факторів;

-властивості об’ємної форми в залежності від етапів проектування;

-властивості та методи виконання макетів, як засобу фіксації та моделюванням проектної ідеї;

-властивості і методи виконання макетів, як засобу візуалізації та активізації проектної думки;

-властивості, головні принципи й закономірності виконання об'ємно- просторової композиції.

вміти: розробляти тримірні структури із заздалегідь заданими властивостями, аналізувати форму різноманітних об'єктів, їх пропорції, взаємне розташування та взаємозв'язок частин і елементів, свідомо використовувати прийоми та засоби композиції для створення власних рішень, при цьому виявляти певну самостійність, правильно організувати робочий процес, вдало користуватися графічними та макетними матеріалами і інструментами. 

Викладач: Пантус Ніна Михайлівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 10 1,2-й 1,2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 270 2,3-й 2,3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -8,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
68 год. 20 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
180 год. 244 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання – 1/9

Розподіл балів, які отримують студенти

для заліку  у 1 Модулі

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Модуль№1

Змістовий

модуль№1

Змістовий

модуль№2

Змістовий

модуль№3

Змістовий

модуль№4

Змістовий

модуль№5

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т1 Т2 Т3 100
8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 100

Т1,Т2...Т9- теми змістових модулів

для заліку  у 2 Модулі

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Модуль№2

Змістовий

модуль№6

Змістовий

модуль№7

Змістовий

модуль№8

Змістовий

модуль№9

Змістовий

модуль№10

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т1 Т1 Т1 Т2 Т3 100
7 7 7 7 10 10 10 9 9 8 8 8 100

Т1,Т2...Т9- теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Точка, лінія, площина, простір [Текст]: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи формоутворення" для студентів спеціальності 7.020210 "Дизайн" 1 курс (1 семестр)/[уклад. М.Г.Дуднік, Н.М.Пантус];-Запоріжжя:ЗНТУ, 2009.-46 с.

2.Образ [Текст]:методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи формоутворення" для студентів спеціальності 7.020210"Дизайн" 1 курс(2семестр)/ [уклад.Н.М.Пантус];-Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.-25 с.

3.Зразки кращих робіт професійних дизайнерів світу.

4.Кращі студентські роботи з основ формоутворення світових шкіл промислового дизайну.

5.Кращі студентські роботи з основ формоутворення кафедри "Дизайн", ЗНТУ.

Рекомендована література 

Базова

1.Бойцов, С.Ф. Комбинаторные идеи в дизайне [Текст]/ С.Ф.Бойцов//Техническая эстетика.-1983.-№7.-С.11-13.

2.Божко,Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования [Текст]: учеб пособие для студентов вузов/ Ю.Г.Божко.-Харьков: Вища школа, 1984.-184с.: ил.;22см.-ISBN.

3.Вейль,Г. Симметрия [Текст]/Г.Вейль; пер. с анг. Б.В.Бирюкова.-М.: Наука, 1968.-192 с.

4.Виленкин,Н.Я. Комбинаторика [Текст]/ Н.Я.Виленкин.-М.:Наука, 1969.-328 с.

5.Волкотруб, И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании [Текст]: учеб.пособие для вузов/И.Т.Волкотруб.-К.:Вища школа, 1986.-160 с.

6.Иконников,А. Основы архитектурной композиции [Текст]/А.Иконников,Г.Степанов.-М.:Искусство,1971.-98 с.

7.Композиционные средства и приемы художественной выразительности в дизайне [Текст]/Труды ВНИИТЭ. Сер.Техническая эстетика, вып.13.-М.:ВДНХ, ВНИИТЭ, 1982.-118 с.

8.Кринский, В.Ф. Элементы архитектурно пространственной композиции [Текст]/В.Ф.Кринский.-Москва: Стройиздат, 1968.-110 с.

9.Кудин,П.А. О восприятии элементарных ритмических композиций на плоскости [Текст]/П.А.Кудин, Б.Ф.Ломов, А.А.Митькин// Техническая эстетика.-1969.-№8.-С.10-12.

10.Кучмар,А. Основы архитектурного формообразования [Текст]/А.Кучмар; пер.с нем. Д.Г.Копелянского.-М.:Стройиздат, 1984.-223с.:ил.;22см. Перевод изд.:Grundlagen der Baugestaltung/Aribert Kutschmar(Berlin)

11.Лаврентьев,А.А. Пропедевтическая дисциплина "Графика".BXYTEMAC,1920-1922 годы [Текст]/А.А.Лаврентьева//Техническая эстетика.-1984.-№7.С.10-13.

12.Методика художественного конструирования [Текст]/ ВНИИТЭ; Международная редкол.: Ю.Б.Соловьев, М.Хасымский, М.Кальм, Я.Черноцкий, Л.А.Кузьмичев, В.М.Мунипов, В.Ф.Сидоренко, П.Антош; Ред. совет: Ю.Б.Соловьев, В.Ф.Сидоренко, А.Л.Дижур, Л.А.Кузьмичев, Д.Н.Щелкунов- [2-е изд.перераб.]-М.:ВДНХ,ВНИИТЭ, 1983.-165 с. ил. табл.схем.-Библиогр.: С.162-164(162 назв.) и в подстроч. примеч.

13.Сомов,Ю.С. Композиция в технике [Текст]/Ю.С.Сомов.-[3-е изд.перераб.и доп.].-М.:Машиностроение.1987.-288с.-ISBN.

14.Чернышев,О.В.Формальная композиция [Текст]/О.В.Чернышев.-Минск: Харвест, 1999.-309 с.

15.Точка,лінія,площина,простір [Текст]:методичні вказівки до практичних занять дисципліни "Основи формоутворення" для студентів спеціальності 7.020210"Дизайн" 1 курс(1 семестр)/[уклад. М.Г.Дуднік, Н.М.Пантус];-Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.-46 с.

16.Образ [Текст]:методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Основи формоутворення" для студентів спеціальності 7.020210"Дизайн" 1 курс(2семестр)/ [уклад.Н.М.Пантус];-Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.-25 с.

Допоміжна

1.Вудсон, У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов [Текст]/ У.Вудсон, Д.Коновер; пер. с англ.-М.: Мир, 1968.-288с.

2.Божко, Ю.Г. Архитектоника и комбинаторика формообразования [Текст]/Ю.Г.Божко.-К.:Вища школа, 1991.-245с.

3.Божко,Ю.Г. Эстетическое свойства архитектуры. Моделирование и проектирование [Текст]/Ю.Г.Божко.-К.:Будівельник, 1996.-245с.

4.Боумэн, У. Теоретическое представление информации [Текст]/У.Боумэн.-М.:Мир,1991.-122с.

5.Визуальная культура, визуальное мышление в дизайне [Текст]/Труды ВНИИТЭ, Сер.Техническая эстетика.-М.:ВДНХ, ВНИИТЭ, 1991.-32с.

6.Джонс,Дж.К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа [Текст]: пер.с англ./Дж.К.Джонс.-М.:Мир,1976.-374с.-Б.ц.-ISBN

7.Сомов,Ю.С. Художественное конструирование промышленных изделий [Текст]/Ю.С.Сомов-М.:Машиностроение, 1967.-175с.-(Всесоюзный науч.-исслед. ин-т техн. эстетики Гос.ком. Совета Министров СССР по науке и технике).-Б.ц.-ISBN