Ви є тут

Головна

Мета: метою курсу є оволодіння основними прийомами комп'ютерної графіки та застосування їх у курсових та дипломних проектах. Вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з роллю графічного дизайну в утворенні мовного середовища, розкриття принципів функціонування графічних програм та ознайомлення студентів з пакетами графічних програм.

знати: 

  • основні методи реалізації можливостей графічних програм у своїй проектної діяльності
  • основні команди комп'ютерних програм;
  • основні прийоми комп’ютерної графіки які необхідні для того, щоб найбільш реально виразити та представити свій проектний задум;
  • види інструментів, які використовуються у комп’ютерних програмах та основні види графіки.

вміти:

  • користуватись інструментами, які використовуються у компютерних програмах;
  • вільно створювати різні зображення за допомогою комп'ютерних програм;
  • виконувати проектно-графічні завдання у комп’ютерних програмах;
  • використовувати різні види графічної техніки та примінювати їх у комп’ютерних програмах.

Викладач: Потапенко Ганна Михайлівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 3-й 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних-4

самостійної роботи студента -11

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
 36год.  8 год.
Лабораторні
 год. год.
Самостійна робота
132 год. 170 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 27% до 73%

для заочної форми навчання – 6% до 94%

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумкова середньозважена оцінка                     
Змістовий модуль №1                    Змістовий модуль №2                         
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100
15 10 10 10 10 15 10 10 10

Т1,Т2.....Т9- теми змістових модулів

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль №1  Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 100
10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10

Т1,Т2.....Т12 - теми змістових модулів

Приклад за виконання курсового проекту(роботи)

Пояснювальна  записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 15 до 80 до 5 100

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни