Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  формування у студентів базових теоретичних знань латинської граматики та словотвору класичного періоду, практичних навичок читання та перекладу текстів давньоримських авторів, навичок аналізу нових науково-технічних термінів – латинських дериватів, розширення загальнолінгвістичного світогляду студентів, засвоєння ними міжнародної латинської термінології в галузі гуманітарних наук, розвиток абстрактного та наукового підходу до рідної та іноземних мов, що вивчаються, застосування набутих знань та умінь у перекладацькій діяльності.

Студент повинен знати:

– латинську абетку;

– граматичну систему латинської мови;

– основні словотворчі елементи латинського походження;

– 300 непохіднихслів основного лексичногомінімуму, що об’єднує найбільш уживані слова латинської мови, що є продуктивними для утворення словникового складу сучасних іноземних мов та “інтернаціональної” термінології;

– 150 крилатих латинських висловів;

– студентськийгімн “Gaudeamus”.

Студент повинен вміти:

– читати з правильною вимовою та наголосомлатинські тексти класичного періоду;

– перекладати зі словником оригінальні тексти римських авторів;

– орфографічно правильно записати будь-який слово-термін, який потрібно засвоїти;

– пояснити значення термінів і слів, які увійшли в українську мову та західноєвропейські мови, що вивчаються;

– порівнятиграматичніявищалатинської, слов’янських та західноєвропейськихмов;

– використовувати здобуті знання у філологічних (літературних та мовознавчих) дослідженнях;

– розбиратися у науково-технічнійтермінологіїлатинськогопоходження.

Викладач дисципліни:

Серга Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри

Методичні вказівки - Латинська мова Завантажити

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
1-й 1-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 90 1-й 1-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 30/6; самостійної роботи студента – 60/64 Освітній ступень: бакалавр з філології 12 годин 4 годин
Практичні, семінарські?
12 годин 2 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
60 годин  84 годин
Індивідуальні завдання?: 6 годин
Вид контролю?: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти:

РК1/Змістовий модуль.

Письмовий тест-70, відповіді на семінарах-30, сума -100.

РК2/Змістовий модуль.

Письмовий тест- 50, крилаті вислови-20, відповіді на семінарах-30, сума-100.

– усні доповіді за темами модулей до 5 балів.