Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  ознайомлення студентів із загальнотеоретичними питаннями технічного редагування; забезпечення оволодіння методикою роботи з композиційною, тематичною і фактологічною структурами тексту, його лексико-стилістичним оформленням; формування вміння редагувати наукові тексти різних видів, жанрів і працювати із зверстаним текстом.

Студент повинен знати:

– визначення понять «технічне редагування», «науковий стиль та його підстилі», «норма» та її відмінності;

– етапи, специфіку та особливості редагування науково-технічних текстів;

– основні норми і методи редагування;

– сутність логічного аналізу тексту, способи виявлення і перевірки логічних зв’язків у ньому;

– основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору;

– загальну класифікацію помилок;

– особливості різних видів правки і коректури;

– правила застосування коректурних знаків.

Студент повинен вміти:

– охарактеризувати структуру наукового тексту;

– виділити аспекти наукової літератури;

– дати загальну характеристику досліджуваного видання;

– застосовувати на практиці методику редагування науково-технічного тексту, використовуючи набуті теоретичні знання;

– здійснити тематичний аналіз науково-технічного тексту;

– перевіряти логічну будову науково-технічного тексту;

– перевіряти точність і достовірність фактологічного матеріалу;

– проаналізувати недоліки науково-технічного видання, надати рекомендації щодо їх усунення та зробити висновки;

– здійснити правки наукового тексту, застосовуючи коректурні знаки;

– користуватися прийомами видалення типових нормативно-стилістичних помилок;

– визначити загальну схему процесу редагування науково-технічного тексту;

– вміти використовувати види редакторського читання (ознайомлювального, оцінювального, шліфувального) науково-технічного тексту;

– використовувати різні види правки наукового тексту (правка-вичитка, правка-скорочення, правка-переробка, правка-обробка);

– володіти практичною методикою аналізу стилю та мови наукового тексту;

– вміти усунути типові нормативно-стилістичні помилки наукового тексту;

– аналізувати та оцінювати композицію наукового тексту та усунути його недоліки.

Викладач дисципліни:

Кузнєцова Ірина Володимирівна, к.ф.н., доцент кафедри

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 1 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 7.02030304 «Філологія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
5-й 5-й
Модулів – 1 Семестр?
Загальна кількість годин – 54 9-й 9-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 2; самостійної роботи студента –  Освітній ступень: спеціаліст з філології 24 годин 4 годин
Практичні, семінарські?
- годин - годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
30 годин  50 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
20 30 18 15 17 100

 

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100