Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Формування у студентів базових теоретичних знань складових частин проектів цехів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
вивчення основних понять, положень, норм, вимог при проектуванні цехів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
- основні задачі проектування цехів в сучасних умовах;
- організацію проектних робіт;
- вибір режимів роботи цехів і порядок розрахунків фондів часу роботи;
- основи розрахунку кількості обладнання;
- вихідні дані для проектування цехів;
- основні поняття промислового будівництва;
- основні методи розрахунку енергоносіїв і транспорту;
- структуру цехів, їх  основні і допоміжні підрозділи.
вміти:
- розраховувати фонди часу роботи;
- розраховувати виробничу програму цеху;
- розраховувати кількість обладнання;
- розраховувати потреби в основних енергоносіях цеху;
- визначати і розраховувати допоміжні підрозділи цеху;
- обирати елементи конструкції будівлі цеху.
 

Викладач дисципліни: Наумик Валерій Владиленович, професор, докт. техн. наук

Робоча програма навчальної дисципліни

Найменування показників Спеціальність, спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Нормативна частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 3 Галузь знань: 13 Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень - магістр  28 год.  
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

1. Наумик В.В. Програма, методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу та контрольні завдання з дисципліни "Основи проектування ливарних цехів" для студентів спеціальності 136 «Металургія» освітньої програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»заочної форми навчання / Укл.: В.В. Наумик, Я.А. Василевська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 14 с.