Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре орієнтуватися в сучасних напрямках розвитку механізації і автоматизації ливарного виробництва.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Головною задачею дисципліни є ознайомлення студентів з перспективними конструкціями, основами модернізації і принципом дії нового ливарного обладнання.
 
Викладач дисципліни: Самойлов Вадим Єфремович, доцент, канд. техн. наук
 
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5.5 Спеціальність: 136 "Металургія" Нормативна частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 165 10-й 10-й
Лекції
     26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
110 год. 155 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен