Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань, що відображують найбільш суттєві сучасні досягнення в галузі ливарного виробництва.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Здобуття нових теоретичних знань в галузі економічних технологій отримання виливків з щільною литою структурою.
Здобуття поглиблених знань в галузі нових способів формоутворення виливків.
Розширення знань в галузі технології сумішеприготування, нових формувальних матеріалів і сумішей, і технологій їх використання, нових технологічних властивостей формувальних сумішей, а також приладів і методів їхнього контролю.
Аналіз застосування сучасних ливарних сплавів для машинобудування.
Аналіз методів технологічних розрахунків і принципів проектування ливарної технології.
 
Робоча програма навчальної дисципліни "Нові процеси у ливарному виробництві"
 
Найменування показників Спеціальність, спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: 13  Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень - магістр  28 год.  
Практичні, семінарські
14 год.  
Лабораторні
14 год.  
Самостійна робота
120 год.  
Індивідуальні завдання: курсова робота
Вид контролю: екзамен

 

 

Файл: