Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівця щодо проектування раціональних технологічних процесів виготовлення деталей та складальних одиниць, використання прогресивних методів обробки з урахуванням впливу конструкторсько-технологічних факторів на точність і якість виготовлення деталей та складальних одиниць.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні поняття та означення надійності та забезпечення якості машинобудівного виробництва;
– особливості впливу технологічних факторів на точність і якість виготовлення деталей та складання машин;
– методи досягнення необхідної точності і якості механічної обробки;
– особливості впливу технологічних факторів на шорсткість і якість обробленої поверхні;
– методи досягнення необхідної точності при складанні машин.
 вміти:
– виконувати статистичні і аналітичні дослідження, робити оцінки і аналіз похибок механічної обробки заготовок і похибок складання складальних одиниць і вузлів;
– робити оцінку показників технологічної надійності в процесі механічної обробки заготовок;
– виконувати розрахунково-аналітичну і статистичну оцінку показників точності і якості машинобудівного виробництва.
 
Викладач дисципліни: Алексєєнко Ольга Валентинівна, старш. викладач
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Нормативна частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: екзамен