Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволить їм добре розумітись в робочих процесах обладнання, яке застосовується при виробництві виливків в піщано-глинистих формах, методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації ливарних цехів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з сучасними методами механізації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічних машин, що застосовуються при виробництві виливків в піщаних формах.
 
Викладач дисципліни: Кудін Вадим Валерійович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5.5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 165 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень - бакалавр  38 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
115 год. 155 год.
Індивідуальні завдання: курсовий проект
Вид контролю: екзамен