Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах обладнання, яке застосовується при виробництві виливків спеціальними видами лиття, в методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарних цехів спеціальних видів лиття.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічного обладнання, що застосовується при виробництві виливків спеціальними видами лиття.
 
Викладач дисципліни:Кудін Вадим Велерійович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен