Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Формування у студентів знань, навиків та умінь з основ проектування та виробництва оснастки з пластмас та пінопласту для виготовлення разових піщаних форм.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з основами проектування та виробництва пластмасової та пінопластової оснастки для виготовлення разових форм, головним чином – моделей та стрижневих ящиків.
 
Викладач дисципліни: Івахненко Євген Іванович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік