Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре розумітися в питаннях вибору, проектування та виготовленні оснастки при виробництві виливків за специфічними методами лиття.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з обладнанням і технологією виробництва виливків за специфічними методами і на основі цих знань побудування навчального процесу з проектування і виробництва оснастки.
 
Викладач дисципліни: Самойлов Вадим Єфремович,  доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступінь - бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік