Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних, практичних знань основ і задач проектування ливарних цехів
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Здобуття теоретичних знань проведення аналізу можливих рішень при виборі технологічних процесів і устаткування у всіх відділеннях ливарних цехів різного призначення
 
Викладач дисципліни: Сажнєв Володимир Миколайович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступінь - магістр  28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
   
Самостійна робота
60год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік