Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Підготовка студентів для виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської та дослідної діяльності при виготовленні технологічної оснастки ливарного виробництва, котра і є предметом вивчення. Від рівня виготовлення оснастки залежить не тільки якість відливків, але і продуктивність ливарних цехів.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Внаслідок вивчення дисципліни студент має знати:
- основи проектування та експлуатації оснастки;
- класифікацію оснастки за її основної ознаки;
- матеріали, з яких виготовляється оснастка для різних видів формоутворення;
- засоби підвищення стійкості оснастки;
- засоби виготовлення оснастки із деревини, металів, неметалевих матеріалів та пластмас.
Вміти:
- проектувати оснастку для різних процесів виробництва відливків;
- розраховувати виконавчі розміри оснастки та товщину її стінок;
- розраховувати або визначати зусилля зачинення оснастки, об’єми формоутворюючих порожнин, живильної і вентиляційної систем;
- організувати виробництво, експлуатацію та ремонт оснастки.
 
 
Викладач дисципліни: Сажнєв Володимир Миколайович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 131 "Прикладна механіка" Вибіркова частина
Спеціалізація: Обладнання та технології ливарного виробництва
Змістових модулів – 2 Галузь знань: 13  Механічна інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступінь - магістр  28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
100 год. 127 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік