Ви є тут

Головна

1. Авдеев, И.В. Модификация поверхности силикатного стекла ионно-плазменной обработкой / И.В. Авдеев, С.П. Лущин, А.А. Шрам // Физика и химия обработки материалов.-2009. - №2. – С. 54-57.

2. Точилин, С.Д. Особенности распространения света в электроизоляционных материалах  электронной техники при лазерной обработке / С.Д. Точилин, С.П. Лущин, Д.С. Точилин // Журнал нано- та електронної фізики.-2009.-т.1, №2.-С. 28-33.

3. Патент на корисну модель №55758, Україна. Спосіб контролю гетерування поверхні напівпровідникових пластин лазерним випромінюванням/ С.П. Лущин, Д.С. Точилін.- Заявник і патентовласник ЗНТУ.-Заявка №u201006855, опубл. 27.12.2010, Бюл. №24,   2010 р.

4. Лущин, С.П. Исследование оптического поглощения модифицированной вакуумно-плазменной обработкой в водороде пьезокерамики ЦТС / С.П. Лущин // Вісник Східноукраїнського нац. ун-та ім. В.Даля.- 2012.- №4(185), ч.2.-С. 93-95.

5. Серпецький, Б.О. Комп’ютерний фізичний практикум при вивченні закономірностей радіоактивного гамма-випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Наукові записки.-Вип.4-Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград:РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013.-С.202-203.

6. Серпецький, Б.О. Фізичний практикум з реєстрації радіоактивного випромінювання / Б.О. Серпецький, С.П. Лущин // Наукові записки.-Вип.5-Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.Ч.2.-Кіровоград:РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014.-С. 152-155.