Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни є формування та розвиток у студентів певних загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування теоретичних і практичних основ базових знань, по основних принципах структурно-топологічної і організаційно-технічної побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж, основних закономірностях їх функціонування, а також отримання навиків та вміння, які дозволять їм в подальшій професійній діяльності, або під час продовження освіти використовувати найбільш поширені методи аналізу і синтезу структур мереж, їх параметрів та окремих компонентів.

Завдання. Основними завданнями дисципліни є формування у студентів системного підходу до вивчення:

– теоретичних основ сегментної побудови мереж доставки інформації;

– різноманітних видів математичного опису телекомунікаційних і інформаційних мереж;

– основних структурних та функціональних математичних моделей телекомунікаційних і інформаційних систем та способів їх оптимізації;

– базових принципів управління телекомунікаційними мережами.

У дисципліні викладаються основні поняття про мережі доставки інформації; розглядаються загальні відомості про телекомунікаційні та інформаційні мережі; методи та алгоритми топологічного проектування і розподілу мережних потоків; основні поняття, принципи та методи аналізу і підвищення надійності мереж; основи теорії оптимізації мережних характеристик.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності: по вільному володінню державною мовою та спілкуванню іноземною мовою (ЗК-5), здатності працюючи в команді (ЗК-6) використовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез (ЗК-1); вмінню виявляти, ставити та вирішувати складні задачі і проблеми (ЗК-8) в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7), застосовувати знання та розуміння предметної області у практичних ситуаціях, приймати обґрунтовані професійні рішення (ЗК-2, ЗК-4), а також по здатності планувати та управляти часом (ЗК-3) під час пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

фахові компетентності: по розумінню сутності і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1) і сприянню впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8), використовуючи базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3) проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж (ПК-12), на підставі проведення розрахунків у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15), а також здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).

Очікувані програмні результати навчання: відповідно до визначених компетентностей студент повинен знати принципи побудови й функціонування апаратно-програмних комплексів систем керування та технічного обслуговування для розробки, аналізу і експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж та телекомунікаційних систем (РН-20); послідовність опису основних принципів та процедур, що використовуються в інформаційно-телекомунікаційних мережах (РН-8); порядок застосування засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій у професійній діяльності (РН-15); розуміти та дотримуватись вітчизняних і міжнародних нормативних документів з питань розроблення, впровадження та технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем (РН-17), а також уміти спілкуючись державною або іноземною мовою з професійних питань (РН-10), грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7); застосовуючи фундаментальні та прикладні науки для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних системах (РН-13), забезпечувати надійну та якісну роботу інформаційно-комунікаційних мереж (РН-21); проводити аналіз та оцінку ефективності методів проектування телекомунікаційних систем (РН-9), та мати навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5); проектувати комп’ютерні та інформаційні мережі згідно технічних вимог з урахуванням факторів економічної доцільності та подальшого розвитку та модернізації.

Викладач дисципліни:

Сметанін Ігор Миколайович, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий

проект

Семестр

Загальна кількість годин – 150

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

95 год.

Індивідуальні завдання:

45 год

Вид контролю:

 іспит