Ви є тут

Головна

Мета: дослідження, розробка та застосування вбудованих біомедичних систем та бездротових сенсорних мереж для моніторингу біомедичних сигналів та телемедичних даних.

Завдання:

  • знати сучасні технології розробки вбудованих біомедичних систем;
  • знати особливості побудови та функціонування бездротових сенсорних мереж;
  • вміти обирати апаратне та розробляти програмне забезпечення для моніторингу біомедичних сигналів та телемедичних даних;
  • вміти застосовувати сучасні технології Інтернету речей (ІоТ) для біомедичних застосувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК7. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, прийняття обґрунтованих рішень.

ЗК8. Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Здатність працювати як автономно, так і в команді.

ЗК13. Здатність використовувати дух підприємництва, виявляти ініціативу при розробці проєктів.

фахові компетентності:

СК1. Здатність застосовувати наукові факти, концепції, теорії, принципи та методології наукових досліджень.

СК4. Здатність розв’язувати задачі забезпечення надійності, живучості, завадозахищеності, інформаційної безпеки та пропускної здатності телекомунікаційних та радіотехнічних систем біомедичного призначення з урахуванням економічних, правових, безпекових та інших аспектів.

СК5. Здатність розробляти, вдосконалювати та використовувати сучасне програмне, апаратне та програмно-апаратне забезпечення телекомунікаційних та радіотехнічних засобів та систем біомедичного призначення.

СК7. Здатність розв’язувати складні професійні задачі на основі застосування новітніх технологій отримання, передавання, приймання і обробки інформації.

СК8. Здатність демонструвати і використовувати знання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, моделювання та оптимізації.

СКС1. Здатність розробляти програмне та апаратне забезпечення вбудованих біомедичних систем та засобів телемедицини.

очікувані програмні результати навчання:

РН1. Вміти організовувати власну професійну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність на основі принципів системного підходу та методології наукових досліджень.

РН4. Знати як здійснювати пошук інформації у науково-технічній та довідковій літературі, патентах, базах даних, інших джерелах, аналізувати і оцінювати цю інформацію. Вміти виявляти актуальні науково-прикладні задачі, здійснювати їх теоретичний аналіз, пропонувати та обґрунтовувати підходи та методи їх вирішення, здійснювати техніко-економічне обґрунтування та формулювати конкретні цілі дослідження.

РН7. Знати та вміти застосовувати мови програмування загального та спеціалізованого призначення, пакети аналітичного та імітаційного моделювання, а також інструменти розробки програмного та апаратного забезпечення для розв’язання складних задач телекомунікацій та радіотехніки.

РН8. Спілкуватися іноземною мовою, усно і письмово при презентації та обговоренні результатів професійної діяльності, досліджень і проєктів у сфері телекомунікацій та радіотехніки, пошуку і аналізі науково-технічної інформації.

РН13. Знати та вміти практично застосувати методи та моделі розробки вбудованих біомедичних систем, а також технології реалізації бездротових сенсорних мереж. Вміти проєктувати та використовувати вбудовані системи для обробки біомедичних сигналів.

Викладач дисципліни:

Пархоменко Анжеліка Володимирівна, доцент кафедри «Програмних засобів», к.т.н., доцент

Гладкова Ольга Миколаївна, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

обов’язкова

 

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП «Телемедичні та біомедичні системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проєкт

Семестр

Загальна кількість годин – 180

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8

Освітній ступінь:

Другий (магістерський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 

 

Лабораторні

30 год.

6 год.

Самостійна робота

75 год.

123 год.

Індивідуальні завдання: 45 год.

Вид контролю: залік