Ви є тут

Головна

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення різних теоретичних методів розрахунку та експериментального дослідження НДС (напружено-деформованого стану) металоконструкцій ПТДБМ машин.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Металознавство», «Технологія металів», «Проектування металоконструкцій»; дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – «Спец крани», комплексний науково-дослідний курсовий проект, випускова магістерська робота.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи напружено-деформованого стану твердого тіла

2. Механічні випробування

3. Тензометричні методи виміру деформацій

4. Електричні методи тензометрування

5. Обробка результатів вимірів

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин” є вивчення основ теорії напружено-деформованого стану елементів металоконструкції ПТДБМ машин; методів експериментального визначення деформованого стану елементів металоконструкцій, навантажених зовнішніми силами.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин” полягає в тому, щоб майбутній дипломований магістр 

 

знав: основи теорії напружено-деформованого стану елементів металоконструкцій ПТДБМ машин, методи експериментального визначення деформацій елементів металоконструкцій під дією зовнішніх навантажень;

 

вмів: експериментально за допомогою тензометрування визначити НДС елемента металоконструкцій.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 5 кредити ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1:

 • Теорія напруженого стану
 • Теорія деформацій
 • Пружність
 • Класичні теорії міцності

 

Змістовий модуль 2:

 • Основні види випробування
 • Випробування на динамічні навантаження

 

Змістовий модуль 3:

 • Механічні тензометри та динамометри

Змістовий модуль 4:

 • Електротензометрія
 • Тензоперетворювачі переміщень та сил
 • Інші методи виміру деформацій
 • Акустично-емісійний метод виміру дефектів та напружень деформованого тіла
 • Метод виміру коерцетивної сили

Змістовий модуль 5:

 • Графічні методи обробки
 • Аналітичні методи обробки

Змістовий модуль 6:

 • Організація та планування експерименту
 • Методи планування експериментів

 

Рекомендована література

 

Основна:

1. Бауман Э. Измерение сил електрическими методами. Изд «Мир». М.: - 1978. – 430 с.

2. Касаткин Б.С. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. Справочное пособие. Изд. «Наукова думка». К.: - 1981. – 584 с.

 

Додаткова:

1. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин» /Укл.  Л.М. Мартовицький, - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.

 

Засоби діагностики успішності навчання включають:

 • шість практичних робіт;
 • тестування з кожного змістовного модулю.