Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» є засвоєння студентами основних необхідних знань в галузі електроенергетики, влаштування електроустановок електростанцій та підстанцій.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • технологічні схеми виробництва електричної енергії на електростанціях різних типів  та оснащення цього процесу основним технологічним обладнанням;
 • принцип перетворення енергії природних ресурсів (палива, ядерного розпаду, гідравлічної та ін.) в електричну енергію на електростанціях та параметрів електричної енергії на підстанціях електричної мережі;
 • конструктивні особливості, технічні характеристики та параметри основного електричного обладнання (генераторів, трансформаторів, апаратів та провідників);
 • методику вибору та перевірки придатності цього  обладнання та провідників;
 • проектування електричних схем головних кіл та кіл власних (господарчих) потреб електростанцій та підстанцій;
 •  компонувальні схеми з урахуванням Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) та Правил безпечної експлуатації електроустановок.

вміти:

 • вибирати тип електростанції (підстанції), виходячи з вимог та плану розташування та режиму роботи споживачів електроенергії;
 • для заданого типу електроустановки – вибирати електричне устаткування головних кіл (машини, апарати, провідникові елементи), яке відповідає сучасним вимогам до електроустановок та правилам улаштування та безпечної експлуатації цих об’єктів;
 • складати електричні, компонувальні схеми та схеми заміщення з’єднань електричного обладнання та його розташування;
 • вибирати трансформатори та апарати, які використовуються в процесі одержання та перетворення електроенергії (системи власних потреб);
 • системи оперативного струму, що використовується в колах та пристроях керування та контролю режиму роботи електростанції (підстанції), в системах обліку та вимірювання параметрів електроенергії.

Провідний викладач дисципліни: Климко О.М. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект

Семестр

Загальна кількість годин – 198

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

16 год.

6 год.

Самостійна робота

64 год.

124 год.

Індивідуальні завдання: 54 год.

Вид контролю: екзамен