Ви є тут

Головна

Створення у 2002 році у складі найстарішого й найбільшого в Запорізькому регіоні ВНЗ гуманітарного факультету засвідчило врахування процесів, які відбуваються в сучасному світі. В умовах створення незалежної держави Україна стала самостійним суб'єктом міжнародних відносин, що викликало необхідність підготовки фахівців, які б належним чином могли забезпечувати на міжнародній арені національні, у тому числі й економічні, інтереси держави. З іншого боку, в ЗНТУ з перших років діяльності завжди була наявна потужна гуманітарна складова, яка виявлялася і в навчальному процесі, і в позанавчальній виховній роботі зі студентами. Вона була закладена ще Д.М. Поддерьогіним, директором Олександрівського механіко-технічного училища в 1900–1920 рр. Варто також згадати відомого історика-краєзнавця Я.П. Новицького, під керівництвом якого учні училища проводили розкопки курганів, збирали колекції старожитностей, записували розповіді місцевих мешканців про назви скель, печер на берегах Дніпра, о. Хортиці, пов'язаних з козацькою добою історії України. Ці традиції надалі підтримувалися та примножувалися, збагачувалися. Дуже бережно до них ставиться і нинішній ректорат ЗНТУ, який з 1997 р. очолює С.Б. Бєліков.

Деканом факультету з моменту його створення призначено к. іст. наук, доцента Дєдкова Миколу Васильовича. 2 жовтня 2002 року відбулися загальні збори викладачів і співробітників новоствореного факультету та установча профспілкова конференція студентів. Ці події стали точкою відліку діяльності нової структурної одиниці ЗНТУ. До складу факультету ввійшло п'ять кафедр:

  • міжнародних економічних відносин
  • іноземних мов
  • українознавства
  • філософії
  • політології, соціології та права

Спочатку підготовка фахівців здійснювалася за двома спеціальностями: 7.030403 – Міжнародні економічні відносини, яка до цього була у складі факультету економіки та управління, і 6.030507 – Переклад, перший набір студентів з якої відбувся у 2002 р.

З 1.09.2004 р. до складу гуманітарного факультету було передано студентів спеціальності «Дизайн» за напрямом підготовки «Мистецтво», які до цього перебували у складі машинобудівного факультету, а з 1.09.2007 р. з кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» виділено новий структурний підрозділ – кафедру «Дизайн» (наказ № 226 від 11.09.2007 р.) і включено її до складу гуманітарного факультету.

З метою вдосконалення навчального процесу зі спеціальності 6.030507 «Переклад» наказом ректора ЗНТУ № 53 від 28.02.2006 р. з кафедри іноземних мов гуманітарного факультету виділено новий структурний підрозділ – кафедру «Технічний переклад», а згідно з наказом № 206 від 11.07.2007 р. її було перейменовано в кафедру «Теорія та практика перекладу». При чому кафедру іноземних мов було передано з гуманітарного факультету на електротехнічний. Отже, кількість кафедр на факультеті досягла шести.

Деканат факультету складається з чотирьох осіб: декан – доцент Дєдков М.В., його заступник – старший викладач Бондаренко О.М. і два методисти – Удод І.В. і Юркевич О.І.

На факультеті станом на жовтень 2010 р. навчається 837 студентів, у тому числі 703 – на денній формі.

Студенти факультету активно залучаються до науково-дослідної роботи. Основні напрямки наукової роботи студентів це виконання студентських наукових робіт з наступним поданням на вузівський конкурс студентських наукових робіт; участь студентів у щорічній науковій конференції «Тиждень науки» ЗНТУ; участь студентів у науково-практичних конференціях разом з викладачами.

Студенти факультету посідають призові місця в номінації «Гуманітарна» у вузівському конкурсі студентських наукових робіт: у 2008 лауреатами були Волошко Т. (ГФ-226), Жук А. (ГФ-314), Бєлік Ю. (ГФ-315), у 2009 році усі призові місця в номінації «Гуманітарна» посіли студенти факультету (Михайлютенко К., Бурковська М., Кузнєцова М. (ГФ-316), Татаренко М. (ГФ-315). У 2010 році посіли призові місця студенти Литвин К. (ГФ-239), Михайлютенко К. (ГФ-316), Ноговіцина К. (ГФ-317).

Лауреатами конкурсу для обдарованої молоді Запорізької облдержадміністрації у 2008 році стали студенти кафедри «Дизайн» Мірошниченко Н. (ГФз-917), Тодоріко Л. (ГФ-917), Пантус А. (ГФ-914).

Лауреатами цього конкурсу у 2010/2011 навчальному році стали Кузнєцова М. (ГФ-316), Яковлєв Д. (ГФ-238).

Наші студенти є дипломантами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2009/2010 н. р.: Крисанова О. (ГФ-916) у галузі «Мистецтвознавство», Михайлютенко К.(ГФ-316) у галузі «Переклад».

Студенти кафедри «Теорія та практика перекладу» Черневич А., Михайлютенко К., Кузнєцова М. (ГФ-316) брали участь у Міжнародній науковій конференції ім. проф. С. Бураго «Мова і культура» у м. Києві.

Студентки Черневич А. і Кузнєцова М. мають по декілька публікацій у фахових виданнях.

Студенти кафедри «Дизайн» традиційно приймають участь у Міжнародному фестивалі «Корова»: у 2008/2009 н. р. студенти Куліш Н., Дуб'яга В. (ГФ-916) зайняли І місце, Пахомова Ю. (ГФ-917) – ІІ місце, Савкіна А. (ГФ-915), Семенова Н. (ГФ-917) – ІІІ місце. У 2010 році володарями дипломів Міжнародного фестивалю дизайну «COW/2010» у м. Дніпропетровську стали студенти Глущенко А., Назаренко Я., Кругляк Д., Коваль В.

За 2002–2010 рр. дипломи спеціалістів отримали 941 випускник факультету денної та заочної форм навчання.