Ви є тут

Головна

Історія кафедри

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Інформаційні технології в туризмі», як загальноосвітню кафедру факультету Міжнародного туризму та управління Інституту управління і права.

За роки існування на кафедрі було сформовано якісний викладацький склад, який забезпечує викладання інформатики та інших комп’ютерно орієнтованих дисциплін для всіх спеціальностей Інституту управління та права.

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу студентів – постійно поповнюється база навчально-методичних матеріалів, оновлюються робочі програми дисциплін.

Значні зусилля кафедри на сьогоднішній день направлені на пошук та впровадження нових форм та технологій навчання, впровадження системи інформаційної підтримки студентів при викладанні дисциплін кафедри на базі програмної оболонки Moodle.

На кафедрі діє лабораторія комп’ютерних технологій, що надає широкий спектр послуг із вивчення спеціальних дисциплін та використання комп’ютерних технологій.

 

Кафедра управління фізичною культурою та спортом була створена 21 травня 2007 року.  Відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів готує бакалаврів фізичного виховання  і спорту, тренерів з обраного виду спорту; викладачів фізичного виховання, керівників  фізичної культури  і спорту; магістрів фізичного виховання  і спорту, викладачів вищих навчальних закладів.

На кафедрі викладається 58 навчальних дисципліни, серед яких є фундаментальні («Теорія та методика фізичного виховання», «Педагогічні дослідження у фізичному вихованні та спорті», «Біомеханіка», «Психологія управління фізичною культурою та спортом», «Теорія спортивного тренування», «Управління фізичною культурою та спортом» та інші), і прикладні («Плавання з методикою викладання», «Легка атлетика з методикою викладання», «Гімнастика з методикою викладання», «Спортивні ігри з методикою викладання», «Туризм з методикою викладання», «Інформаційні технології фізичної культури та спорту», «Технології підвищення спортивної майстерності» та інші).

Для підготовки фахівців кафедрою розроблені навчальні дисципліни, що забезпечують готовність випускників не тільки бути кваліфікованим спеціалістом з фізичного виховання і спорту, але й планувати та керувати роботою фізкультурно-спортивних організацій  («Управління фізичною культурою та спортом», «Рекламна діяльність у фізичній культурі та спорті», «Маркетинг спортивно-оздоровчої діяльності», «Економіка фізичної культури та спорту», «Програмування спортивного тренування», «Організація управління спортивними спорудами», «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Спортивний менеджмент» тощо). Для відповідної підготовки магістрів до педагогічної та наукової діяльності кафедрою розроблено навчальні курси «Основи наукових досліджень», «Педагогічна антропологія», «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання спортивних дисциплін у ВНЗ», «Фізичне виховання у ВНЗ».

Щорічно професорсько-викладацьким складом кафедр проводиться модернізація навчальних планів, програм та навчально-методичних комплексів відповідно до вимог МОНМСУ. Серед викладачів кафедри чотири Заслужених тренера України, три Майстри спорту міжнародного класу, вісім Майстрів спорту, два судді міжнародної категорії.

За період з  2008 р професорсько-викладацьким складом підготовано і видано 163 статті, 53 методичні розробки, 13 навчальних посібників, 6 монографій та 7 навчальних посібників які мають Гриф МОНМСУ. Розроблено та впроваджено у навчальний процес 7 навчальних програм з використанням комп’ютерних технологій.

Кафедра управління фізичною культурою та спортом має тісні зв’язки та співробітництво з:

 • Національним університетом фізичного виховання і спорту України (Київ);
 • Інститутом фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова (Київ);
 • Інститутом фізичного виховання і спорту ЛНУ імені Тараса Шевченка (Луганськ);
 • Львівським державним університетом фізичної культури;
 • Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і спорту;
 • Харківською державною академією фізичної культури.

Крім того на протязі 5 років здійснюється плідна співпраця з загальноосвітніми школами, спортивними клубами та товариствами, школами вищої спортивної майстерності,  спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву тощо.

 

Навчальна лабораторія «Інноваційних технологій фізичного виховання  і спорту». Метою діяльності лабораторії є розробка і впровадження інноваційних технологій в діяльність освітніх установ, створення науково-методичної бази для вдосконалення професійних компетенцій майбутніх фахівців галузі «фізичне виховання, спорт та здоров’я людини».

Створення умов для виконання навчально-лабораторних робіт семестрових, річних атестацій згідно навчальних планів і програм дисциплін, що обслуговуються даною лабораторією.

Наукова робота лабораторії також ставить за мету впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес ЗНТУ.

Інтеграцію наукового, педагогічного і виробничого потенціалів колективу факультету для високоякісної підготовки фахівців в сфері фізичної культури та спорту здатних здійснювати виробничу і підприємницьку діяльність в ринкових умовах господарювання на підприємствах, організаціях, фірмах різних за потужністю, структурною побудовою та формами власності, вирішуючи основні завдання їх функціонування:

 • формування ринку фізкультурно-спортивних послуг;
 • розробка методології і оцінка ефективності занять  фізичною культурою та спортом;
 • розвиток та удосконалення інфраструктури фізкультурно-спортивних центрів;
 • надання основних та додаткових фізкультурно-спортивних послуг тощо.

Створення програм загального розвитку та правової системи забезпечення фізкультурно-спортивного руху, які включають в себе широку гаму питань, визначень і напрямів; навчальні, тренінгові, курсові програми, послуги закладів фізичної культури, спорту, фітнесу, побуту, тощо.

Організація і впровадження молодіжного руху за здоровий спосіб життя та профілактики захворювань методами фізичної культури і спорту, насамперед, серед студентів інституту та інших навчальних закладів, проведення роз'яснювальної роботи серед дітей-сиріт, підлітків, молоді, інвалідів та малозабезпечених.

 

Співпраця з Запорізьким обласним лікарським фізкультурним диспансером, Запорізької обласною клінічною лікарнею, Запорізькою обласною дитячою лікарнею, 6-ю міською лікарнею, санаторієм-профілакторієм ЗНТУ, санаторієм-профілакторієм ЗНУ, ПФК «Металург»,  Комунальним закладом «Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності», Спортивним футбольним клубом «Динамо», Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з плавання та стрибків у воду «Мотор Січ», Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою  олімпійського резерву «Металург», Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою  олімпійського резерву з важкої атлетики «Спартак», Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського резерву з боротьби вільної та дзюдо.

Наприкінці 50-х та на початку 60-х років у Запорізькому регіоні почала інтенсивно розвиватися радіоелектронна промисловість. В цей час були створені потужні радіозаводи «Радіоприлад» та «Іскра», а також заводи, що відносилися до Міністерства електронної промисловості (заводи «Гамма» та «Перетворювач»). У зв'язку з цим виникла потреба у фахівцях з вищою освітою радіотехнічного профілю (підготовку технічних фахівців здійснював Запорізький радіотехнікум).

У 1968 р. від електротехнічного факультету були відокремлені спеціальності електротехнічного профілю, які увійшли до новоутвореного факультету електронної техніки, основу якого поклали три кафедри радіоелектронного спрямування: радіотехніки, мікроелектроніки, конструювання та технології виробництва радіоапаратури. Першим деканом факультету електронної техніки було обрано к.т.н., доц. Волошинова В.П. Колектив факультету здійснював підготовку фахівців за трьома спеціальностями: «Радіотехніка», «Мікроелектронні прилади», «Конструювання та виробництво радіоапаратури».

У різні роки факультетом керували к.т.н, доценти Коновальчук А.С., Лізунов С.І., д.т.н., професор Піза Д.М., а з 1999 року факультет очолює к.т.н. Кабак В.С.

Впродовж своєї історії факультет двічі змінював назву. Так, спочатку, наприкінці 80-ч років, факультет було перейменовано на радіоприладобудівний. В першу чергу, це було зумовлено необхідністю розширення номенклатури спеціальностей факультету, оскільки бурхливий розвиток інформаційних технологій вимагав підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії та комп'ютерних наук.

Відповідно у 1990р. на кафедрі конструювання та виробництва радіоапаратури була відкрита перша спеціальність цього напряму – «Програмне забезпечення автоматизованих систем», у 1992р. на кафедрі радіотехніки почали підготовку фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», а у 2000р. відкрита ще одна спеціальність цього бакалаврату – «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Наприкінці 2000 р. кількість студентів денної та заочної форми навчання, які здобували освіту на радіоприладобудівному факультеті перевищила 2000 осіб. Відповідно у 2001р було прийнято рішення про розділення факультету на два факультети, один з яких залишився за тією ж назвою – радіоприладобудівний і до складу якого відійшли класичні спеціальності радіоелектронного напряму, а другий факультет отримав назву факультету інформатики і обчислювальної техніки. На базі двох факультетів було створено інститут радіоелектроніки і інформатики.

Таке рішення дозволило продовжити розвиток обох факультетів і суттєво збільшити номенклатуру спеціальностей за яким здійснюється підготовка майбутніх фахівців.

Зокрема, у 2001р на кафедрі радіотехніки відкрита спеціальність «Системи захисту від несанкціонованого доступу», що забезпечило можливість підготовки фахівців у галузі захисту інформації. У 2003 році цей напрям доповнився ще однією спеціальністю «Захист інформації в комп'ютерних мережах», що дозволило створити новий науковий напрямок «Захист інформації в телекомунікаційних, інформаційних та комп'ютерних системах та мережах», а професорсько-викладацький склад сконцентрувати на кафедрі захисту інформації, яка заснована у 2006 р.

Відповідно до спільного рішення голови Запорізької ОДА, голови Держкомзв'язку та інформатизації України у 2004 р. кафедрою радіотехніки ліцензована спеціальність «Інформаційні мережі зв'язку», а на кафедрі мікроелектроніки у цьому ж році розпочата підготовка фахівців з спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».

Враховуючи більш визначену спрямованість спеціальностей факультету на напрями у галузі радіоелектроніки , інформаційних та телекомунікаційних систем у 2012 р. факультет було перейменовано на факультет радіоелектроніки та телекомунікацій.

Також були змінені назви базових кафедр, які більш точно відображують наповнення і спрямування спеціальностей факультету відповідно до тенденцій і сучасного стану науки і техніки.

На сьогодні факультет має у своєму складі чотири профілюючих кафедри: «Мікро- та наноелектроніка», «Інформаційні технології електронних засобів», «Захист інформації», «Радіотехніка та телекомунікації».

Ці кафедри готують фахівців з восьми спеціальностей:

 • «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої»;
 • «Якість, стандартизація та сертифікація» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра мікро- та наноелектроніки);
 • «Радіоелектронні апарати та засоби»;
 • «Інтелектуальні технології мікро системної радіоелектронної техніки» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);
 • «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»;
 • «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);
 • «Радіотехніка»;
 • «Інформаційні мережі зв'язку» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);

Окрім профілюючих кафедр до складу факультету входить також загальноосвітня кафедра прикладної математики.

Випускники факультету працевлаштовуються як на провідних підприємствах регіону, серед яких можна виділити ВАТ «Мотор-Січ», ЗМКБ «Прогрес», казенне підприємство НПК «Іскра», Запорізька філія ВАТ «Укртелеком», Запорізька філія МТS, ВАТ «Хартрон-Юком», ВАТ «Запоріжсталь», Запорізька АЕС, так і на великій кількості підприємств приватної форми власності.

Кафедра механіки ЗНТУ є однією з найстаріших в університеті споріднених кафедр ще за часів заснування Олександрівського механіко-технічного училища на початку ХХ століття.

Викладання механіки в училищі почалося в 1903-1904 навчальному році, а першим її викладачем був Грудинський Федір Федорович. Серед інших викладачів того часу були Роговський А.Г., Ляховський О.І. В період революційної нестабільності викладання механіки відбувалося в обмеженому обсязі.

З 2002 року було започатковано підготовку дизайнерів у Запорізькому національному технічному університеті. Кафедра «Дизайн» почала функціонувати як самостійна структурна одиниця університету 1 вересня 2007 року. Цього ж року відбувся перший випуск студентів зі спеціальності 7.020210 «Дизайн» за спеціалізацією «Промисловий дизайн».

2008 року відбувся набір студентів і на другу спеціалізацію – «Дизайн інтер’єру», а у 2015 було відкрито та здійснено перший набір на третю спеціалізацію "Графічний дизайн".

У 2019 році кафедрою було відкрито нову спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» та розроблено освітньо-професійні програми для підготовки бакалаврів і магістрів.

На даний час навчальний процес за фаховими дисциплінами спеціальностей  022 "Дизайн" та 191 "Архітектура та містобудування" здійснюють 17 викладачів кафедри, досвідчених фахівців, яким притаманний пошук нового, прогресивного та перспективного як у навчальному, так і в творчому процесі. Більшість з них є членами творчих спілок художників, архітекторів і дизайнерів України.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно розширюється та вдосконалюється, що дозволяє проводити навчальний процес на високому рівні та виконувати складні наукові та творчі завдання.

На кафедрі «Дизайн» сформувався науковий напрям досліджень взаємозв’язку дизайнерської практики та освіти, складання власних навчальних програм і методик, досліджень особливостей підготовки дизайнерів згідно з динамічним розвитком сфери дизайну, архітектури й суспільства та творчої діяльності, спрямованої на підвищення професійного рівня викладацького складу.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових форумах, всеукраїнських конференціях і виставках з впровадження наукових досліджень, демонстрації творчих досягнень, направлених на підвищення професійного рівня науково-педагогічного складу.

Підготовка спеціалістів на кафедрі здійснюється як за денною, так і за заочною формою навчання.

Глибокі знання зі спеціальності 022 «Дизайн», 191 "Архітектура та містобудування" професійні вміння і навички забезпечують випускникам кафедри високу конкурентоспроможність на ринках праці, гарантують забезпечення працевлаштування в установах будь-якої форми власності і сфери ділової, виробничої і художньо-проектної діяльності.

 

Demo

 

Кафедра «Облік і аудит» Запорізького національного технічного університету була заснована у 2012 р. Очолювала кафедру д-р з держ. упр., проф. з обліку і аудиту Левченко Наталія Михайлівна. В вересні  2016 р. кафедру «Облік і аудит» перейменовано на кафедру «Облік і оподаткування». З 2018 року обов'язки завідувача кафедри обліку і оподаткування виконує канд. екон. наук, доц. з обліку і аудиту Лищенко Олена Германівна.

Кафедра пройшла акредитацію за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та має відповідні сертифікати за рівнями вищої освіти:

-         перший (бакалаврський) рівень (до 01 липня 2028 р.);

-         другий (магістерський) рівень (до 01 липня 2022 р.)

Діяльність кафедри обліку і оподаткування спрямована на розвиток як професійного так і наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри регулярно підвищують кваліфікацію та проходять стажування згідно з вимогами вищої школи. Викладачами кафедри захищено 2 кандидатські дисертації.

За період 2012 – 2020 рр. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за темами: «Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» за номером державної реєстрації 0113U004775, «Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні» за номером державної реєстрації 0115U004682, «Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації» за шифром 05718.

У 2019 – 2020 роках на кафедрі велися госрозрахункові теми: «Розробка методу і методики встановлення ключових показників ефективності (KPI) для певних категорій посад та впровадження гнучкої системи оплати праці (змінної складової)» (ГД № 5719, № держреєстрації 0119U103696), «Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю в інноваційному розвитку» (ГД № 5710).

Викладачі кафедри беруть участь в організації, виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях й семінарах.

За останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 414 праць, в т.ч. навчальних посібників – 5, колективних монографій – 5, наукових статей – 134, тез доповідей на конференціях – 271.

Кафедра веде плідну співпрацю з підприємствами різних форм власності регіону, зокрема, ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «ЗАЗ», ПАТ «Запоріжкокс», ПРАТ СК «Аско», ТОВ «ЗТМК», ПРАТ «Запорізька кондитерська фабрика», ПРАТ «Запорізькій інструментальний завод ім. Войкова», ТОВ «Аудиторська фірма Злагода» та ін. На базі цих підприємств-партнерів організовано виробничу та переддипломну практику та працевлаштування здобувачів вищої освіти. Науково-методичні результати співпраці кафедри та підприємств-партнерів впроваджуються у навчальний процес, використовуються для підготовки нових навчальних курсів, підготовки наукових публікацій.           

Кафедра підтримує творчі зв’язки з іноземними та українськими науковими організаціями та вищими навчальними закладами, що є засобом забезпечення високого рівня науково-педагогічної роботи.

На базі кафедри створено Студентські  наукові гуртки з обліку, аудиту та оподаткування, завданнями яких є формування у  майбутніх фахівців з обліку і оподаткування інтересу до наукової роботи, творчого пошуку, здатності до розв’язання практичних завдань.

На кафедрі діє «Клуб бухгалтерів НУ «Запорізька політехніка», який створено як професійне об’єднання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці його постійних та запрошених учасників та з метою наближення освітніх програм кафедри до потреб роботодавців. 

Кафедра журналістики є структурним підрозділом факультету соціальних наук Інституту управління та права національного університету "Запорізька політехніка". Своє функціонування в ЗНТУ кафедра розпочала у вересні 2007 року. Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Погребна Вікторія Леонідівна.

Кафедра журналістики має стабільний склад викладачів з багатим досвідом проведення навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи зі студентами. Склад викладачів з вищою кваліфікацією:  доктор філологічних наук, професор Погребна В.Л., 7 кандидатів філологічних наук та кандидатів наук із соціальних комунікацій (з них у штаті − доценти Островська Н.В., Скуртул Г.М, Хітрова Т.В., Панченко С.А.,  Тонкіх І.Ю, Волинець Г.М., старший викладач Єськова К.В.).

Практичні дисципліни, пов’язані з журналістською майстерністю, викладають практикуючі журналісти регіональних мас-медіа: Дерибас Геннадій Віталійович (член Національної спілки журналістів України, Генеральний директор ООО «Газета «МИГ»), Кочкарьова Світлана Петрівна (член Національної спілки журналістів України, головний режисер ПАТ НСТУ ФІЛІЯ "Запорізька регіональна дирекція". Творчо-виробниче об'єднання телевізійних програм"),  та ін.

Починаючи з другого курсу, студенти проходять практику у газетах «МИГ», «Запорозька Січ», «Запорізька правда», «Днепровский металлург»,  та ін.; на телеканалах ЗНТРК «ТВ-5»,  ФІЛІЯ ПАТ НСТУ  «Запорізька регіональна дирекція». Творчо-виробниче об'єднання телевізійних програм, ТРК «Алекс»; на сайті «Новости гражданского общества (ngo.zp.ua)» та в інших ЗМІ.

Початок існування кафедри відноситься до 2002 р. В вересні 2002 р. кафедра вперше почала готувати студентів за спеціальністю «технічний переклад». Крім традиційних дисциплін загальноосвітнього і філологічного циклу, майбутнім перекладачам викладають англійською мовою також технічні дисципліни. Кафедра проводить активну роботу на заняттях з іноземної мови, використовуючи змістовні можливості курсу іноземної мови, а також організує позаудиторні просвітньо-виховні заходи, організовує студентську науково-практичну конференцію «Тиждень науки, готує студентів до участі у внутрівузівських та всеукраїнських конференціях проводить два етапи вузівської олімпіади з іноземних мов проводить бесіди, дискусії та міні-конференції, пов’язані з культурними подіями країн, мови яких вивчаються.

З 2006 року підготовку здійснює кафедра “Технічного перекладу”, яку було відокремлено з кафедри іноземних мов у зв’язку з необхідністю вдосконалення процесу підготовки студентів спеціальності “Технічний переклад” (згідно з рішенням Вченої Ради ЗНТУ від 15.03.04 р., протокол № 7).В 2006 році завідувачем кафедри стає Волошук Вікторія Іванівна, доц., к.філол.н. Кафедру «Технічний переклад» перейменовують на кафедру «Теорії та практики перекладу».Організація навчального процесу та заходи щодо його навчально-методичного забезпечення здійснюються у відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів та спеціалістів та планом навчально-методичного забезпечення. Сьогодні ведеться робота по підготовці відкриття рівня "магістр" на зазначенній спеціальності.

 

Крім своїх головних дисциплін, таких, як: вступ до мовознавства, вступ до перекладознавства, теорію та практику перекладу за напрямками (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним), особливості науково-технічної мови, основну та другу іноземні мови, у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші переклади. До циклу дисциплін вільного вибору ВНЗ включено такі дисципліни як «Переклад як засіб комунікації», «Інформаційні технології», «Менеджмент та маркетинг», що відповідає змісту варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з перекладу та вимогам, що висуваються бізнес-середовищем до випускників-перекладачів науково-технічної літератури. З кожної дисципліни навчального плану визначені форми та методи навчання, його зміст, розроблені робочі навчальні програми, методичні вказівки, рукописи та електронні варіанти конспектів лекцій тощо. Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності «Переклад» організується згідно «Програми практики студентів».

Постійно зростає науковий рівень кафедри. У 2007 році захистила дисертацію Кузнєцова Ірина Володимирівна на тему: «Літературна творчість Х.Д. Алчевської»; у 2008 році захистила дисертацію Хавкіна Олена Миколаївна на тему «Функціонально-семантичне поле параметричності української мови»; у 2008 р. – Підгорна Анна Борисівна на тему «Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте»; у 2008 році – Лещенко Ганна Анатоліївна на тему «Літературна спадщина Ентоні Манді: специфіка взаємодії традиції та новаторства»; у 2011 н.р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі британських консерваторів» викладач кафедри Кущ Єліна Олексіївна. Викладачами кафедри “Теорії та практики перекладу”, які будуть здійснювати навчання магістрів з фахових дисциплін спеціальності, активно проводяться власні наукові дослідження, виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи, проводяться спільні наукові дослідження  із підприємствами регіону.

В 2011 році кафедрою «Теорії та практики перекладу» було розроблено новий навчальний план у відповідності зі змінами, що були внесені до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і спеціаліста. Істотною відмінністю нового навчального плану є акцент на самостійну, індивідуальну роботу студента під керівництвом викладача, що відповідає основним світовим тенденціям в освіті.

Завідувач кафедри (з грудня 2015 року): Приходько Анатолій Миколайович, доктор філологічних наук, дипломований філолог, викладач та перекладач. Він є відомим вченим-філологом, фахівцем у галузі теоретичної і порівняної граматики, зіставної концептології та дискурсивології, який обґрунтував новий науковий напрям – «дискурсивна концептологія».Під керівництвом А.М. Приходька захищені 17 кандидатських дисертацій, на сьогоднішній день він керує роботою чотирьох аспірантів і одного докторанта. Він постійно виступає офіційним опонентом на захисті докторських і кандидатських дисертацій, є рецензентом багатьох наукових монографій і посібників вчених з різних вузів України, регулярно залучається до участі в міністерських комісій з питань акредитації та ліцензування вишів України.  Є членом редколегій більш ніж 10 фахових збірників наукових праць у різних вузах України. А.М. Приходько нагороджений званням «Відмінник освіти України».

За останні 5 років навчалися в аспірантурі 6 викладачів, та в докторантурі 1 чоловік. Із них 5 чоловік захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат філологічних наук. В 2016 році планується захист ще 1 кандидатської дисертації. На кафедрі «Теорія та практика перекладу» виконується держбюджетна науково-дослідна робота «Структурно-семантичні та функціональні особливості галузевих текстів (науково-технічних, гуманітарних і мистецтвознавчих). Протягом 2009-2015 р. викладачами кафедри «Теорії та практики перекладу»опубліковано більш ніж 100 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі у зарубіжних. Кафедра підтримує двосторонні зв’язки з підприємствами, науковими організаціями та навчальними закладами. Студенти кафедри «Теорії та практики перекладу» проходять практику на підприємствах.

Викладачі кафедри теорії та практики перекладу беруть активну участь у міжнародних конференціях:1. Міжнародна наукова  практична конференція “Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика”, Київ, Україна, 4-5 квітня 2014 р.2. Міжнародна конференція: “Интернационализация научного поиска: перспективы и проблемы”, г.Київ, 28 грудня 2013 року.3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Мова як засіб міжкультурної комунікації”, 15-16 травня 2015 р. в Херсонському національному технічному університеті. Всеукраїнська наукова конференція “Зарубіжні письменники і Україна”, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014 р.; 5. Міжнародна наукова конференція памяті професора Валентини Іванівни Фесенко, 2014 р.; 6. На базі кафедри «Теорії та практики перекладу» була проведена  Міжнародна студентська наукова  конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу», 25-26 квітня 2014 р. На кафедрі «Теорії та практики перекладу» активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в ЗНТУ проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри «Теорія та практика перекладу» також  беруть регулярну участь у наукових  конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Філології», що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035  «Філологія».

На 2022 рік загальна кількість науково-педагогічних працівників складає 21 особу. Серед викладачів, які забезпечуватимуть підготовку фахівців даної спеціальності, мають наукові ступені та вчені звання  14 осіб. З них докторів наук, професорів – 3, кандидатів наук – 1, доцентів – 12. Таким чином, якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає ліцензійним вимогам і дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», «Спеціаліст» зі спеціальності 035 «Філологія».

 

Кафедра «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» є структурним підрозділом факультету Міжнародного туризму та економіки Інституту управління і права Національного університету "Запорізька політехніка". Вона розпочала свою діяльність у вересні 2007 року. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Зайцева Валентина Миколаївна

Кафедра «ТГРБ» готує фахівців за освітніми програмами: 

 •  «Туризмознавство» (освітній ступінь «бакалавр», "магістр") 
 •  «Готельно-ресторанна справа» ( освітній ступінь "бакалавр",«магістр»).

За  роки існування на кафедрі було сформовано якісний висококваліфікований професорсько-викладацький склад. На кафедрі працює 3 професори, 14 кандидатів наук, доцентів. Для проведення лекційних та практичний занять кафедра залучає провідних фахівців у галузі туристського, готельного та ресторанного бізнесу.

Мета кафедри – сприяти розвитку туризму Запорізької області та інших регіонів України, шляхом підготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців зі спеціальностей «Туризм» та "Готельно-ресторанна справа", здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та міжнародного партнерства.

Кафедрою «ТГРБ» укладені угоди про співробітництво з Запорізькою обласною адміністрацією, ПАТ «Приазовкурорт», ПрАТ «Запоріжтурист», ПАТ «Інтурист», Агенція подорожей «Інтурист», ПП «Дімона-авіатур», ТОВ «TEZ TOUR», ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя", готелем "Театральний", готелем  Khortisa Palase,  Job's Cafe, кафе "Тихий дворик", а також іншими туристськими підприємствами регіону.

З 2007 року кафедра співпрацює з провідними туроператорами та готелями Туреччини Tez tour, Рrens Group, Amara Dolche Vita, Rixos, Peninsula на базі яких щорічно проходять виробничу практику та стажування з туристського, готельного та ресторанного бізнесу понад 200 студентів всіх форм навчання спеціальності «Туризм» та "Готельно-ресторанна справа".

Спеціальність «Туризм» включає в себе вивчення дисциплін, які в подальшому будуть застосовувати випускники кафедри в практичній діяльності. Насамперед, це такі дисципліни, як «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Історія розвитку світового туризму», «Організація анімаційних послуг», «Технологія гостинності», «Технологія готельної справи», «Економіка туризму», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму», «Іміджеологія в туризмі», «Організація екскурсійних послуг», «Організація обслуговування туристів в готелях», «Організація послуг харчування», «Організація діяльності тур фірм», «Антикризове управління в туризмі», «Корпоративне управління в туризмі», «Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій» та інші.

Спеціальінсть "Готельно-ресторанна справа" включає в себе дисципліни, які направлені на ознайомлення студентів зі специфікою надання послуг в готельно-ресторанному господарстві, а саме: "Харчова хімія", "Організація ресторанного господарства", "Організація готельного господарства", "Товарозвновство", "Організація обслуговування туристів у готелях", "Інноваційні технології в готельному господарстві" та інші.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники під грифом МОН України, а саме «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Організація анімаційних послуг», «Рекреаційна географія», «Технологія готельної справи», «Туристське країнознавство», «Економіка туризму», «Ризики та економічна безпека тур фірми», «Технологія ресторанної справи», «Фінанси, грошовий обіг та кредит», «Рекреалогія та санаторно-курортне лікування», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Основи музеєзнавства», «Менеджмент туризму», "Організація обслуговування туристів у готелях", "Ресторанна справа: технологія та організація" та інші, які активно використовуються викладачами та студентами  у навчальному процесі.

Кафедрою  видано 7 колективних монографії присвячених проблемам аналізу та оцінці розвитку туристського, готельного та ресторанного бізнесу в Україні. На базі кафедри ТГРБ постійно проводяться науково-практичні конференції 

На кафедрі «ТГРБ» функціонує дві навчальні лабораторії «Туристська фірма» та "Готельно-ресторанного бізнесу", на базі яких студенти  мають можливість закріплювати практичні навички з туристичного, готельного та ресторанного бізнесу.

Офіційні аккаунти кафедри в соцмережах для проведення профорієнтаційної роботи та з метою популяризації спеціальностей:
 
Ми - найкращі і відкриваємо Туризм як можливість мандрувати і працювати, як спосіб життя і мрію

Сторінки