Ви є тут

Головна » Факультети » Комп’ютерних наук і технологій

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Кафедра комп’ютерних систем і мереж надає вищу освіту і найширший обсяг знань з апаратного комп’ютерного, мережного та програмного забезпечення.

Навчання передбачає вивчення сучасних комп’ютерних технологій, програмування, експлуатації локальних та розподілених комп’ютерних мереж, глобальної мережі Internet. Більшість студентів кафедри вже з третього курсу починають працювати за спеціальністю, а по закінченні навчання отримують цікаву, добре оплачувану роботу.

123 – «Комп’ютерна інженерія» охоплює фази розробки і проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування і ремонту комп’ютерних апаратних, програмних та програмно-апаратних засобів, що в цілому складають інструментальне забезпечення сучасних комп’ютерних інформаційних технологій.

Освітня програма "Комп'ютерні системи та мережі"
Підготовка фахівців з комп’ютерної інженерії розпочалася з 1992 року за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», що було викликано різким підвищенням потреб в фахівцях з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Це визначається наявністю у Запорізькому регіоні великої кількості фірм, державних і приватних підприємств та установ, які займаються використанням, супроводженням або розробкою комп»ютерних систем та мереж. Кожного року заявки підприємств різної форми власності значно перевищують кількість випускників з цієї спеціальності.

В процесі навчання велика увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж. В той же час велика увага приділяється також вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Студентам спеціальності«Комп’ютерні системи та мережі» читаються лекції і проводяться лабораторні заняття з таких базових комп’ютерних дисциплін, як «Архітектура комп’ютерів»,«Операційні системи»,«Програмування»,«Комп’ютерні мережі»,«Організація баз даних»,«Основи захисту інформації»,«Системна інтеграція» та багатьох інших. З широким застосуванням обчислювальної техніки різних рівнів проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Чисельні методи»,«Організація баз даних»,«Моделювання»,«Логічне програмування»,«Операційні системи»,«Сучасні інтернет-технології», «Комп'ютерна графіка»,«Програмування мовою С» та інших.

Освітня програма "Спеціалізовані комп'ютерні системи"
Аналізуючи потреби підприємств регіону в фахівцях з комп’ютерної інженерії та конкретизуючи вимоги до них, слід відзначити, що окрім знань з основних і традиційних розділів комп’ютерної інженерії, таких як апаратне та програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і комп’ютерних мереж, з’являються вимоги до знань в спеціалізованих розділах, а саме – знання та навички з розробки систем на базі спеціалізованих мікропроцесорних комплексів, з розробки та експлуатації операційних систем реального часу для побудови бортових обчислювальних комплексів мобільних об’єктів, розробки пристроїв обміну з об’єктами для побудови систем контролю та управління виробничими процесами, різних варіантів випробувального та стендового обладнання. Вказані вимоги до фахівців випливають як із замовлень підприємств, так і з аналізу тематики розробок та науково-дослідних робіт, що виконуються на підприємствах регіону і в яких приймають активну участь викладачі ЗНТУ. Тому для задоволення попиту та вимог до спеціалістів з комп’ютерної інженерії на кафедрі була відкрита спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

Крім традиційних для комп'ютерної інженерії дисциплін, таких як «Організація функціонування ЕОМ», «Чисельні методи», «Організація баз даних», «Моделювання», «Операційні системи», «Комп'ютерна графіка», «Програмування», «Системне програмування», «Архітектура комп'ютерів», «Основи захисту інформації», «Інтернет-технології», студентами спеціальності «Спеціалізовані комп'ютерні системи» вивчаються такі дисципліни як «Проектування мікропроцесорних систем», «Інтерфейси і пристрої зв'язку з об'єктами», «Обробка сигналів та зображень», «Комп'ютерні системи контрольно-вимірювальних комплексів», «Високопродуктивні обчислювальні системи» та інші спеціалізовані дисципліни.

Навчальні дисципліни, що вивчаються на ступені бакалавр:

Нормативні:

 

Варіативні:

Також під час проходження курсу навчання, вивчаються загальні дисципліни:

 

Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки:

Нормативні:

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

Нормативні:

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Фізичне виховання
 • Політологія
 • Варіативні:
 • Правознавство
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціологія
 • Економічна теорія

                                                           Навчальні дисципліни, що вивчаються на ступені магістр:

 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів напряму 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" всіх форм навчання (I частина) / Укл.: В.В. Шкарупило, М.Б. Ільяшенко, О.В. Польська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с.
 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні системи" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання / Укл.: Точилін С.Д.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 42 с.
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Організація функціонування комп'ютерів" для студентів напряму 6.050102 Комп'ютерна інженерія спеціальності 6.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі" всіх форм навчання / Укл.: Паромова Т.О., Зелік О.В., Голуб Т.В.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентів напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія", усіх форм навчання. Обжим кабелю. Мережі на ОС Linux  / Укл.: Киричек Г.Г., Скрупський С.Ю. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.
 
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна логіка" для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.050102 "Комп'ютерна інженерія"  / Укл.: Проскурін М.П., Грушко С.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 с.
 
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасні Інтернет-технології" для студентів напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання  / Укл.: Касьян К.М., Касьян М.М., Куликовська Н.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" для студентів спеціальностей 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі" та 8.05010203 "Спеціалізовані комп'ютерні системи" всіх форм навчання. Частина 2 / Укл.: Скрупський С.Ю. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

 

Напрями наукових досліджень кафедри такі:

 1. Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельне програмування;

 2. Підвищення ефективності комп’ютерних систем та мереж, моделювання навчального процесу;

 3. Оптоелектронні технології в комп’ютерних системах;

 4. Автоматизація проектування мікропроцесорних систем;

 5. Застосування семантичного Web для побудови якісних сервісів;

 6. Застосування методів штучного інтелекту для вирішення прикладних задач;

 7. Застосування інформаційних технологій для космічних систем;

 8. Використання паралельних комп’ютерів для моделювання складних систем.

З 2002 р. на кафедрі готуються аспіранти за спеціальностями 05.13.06 – «Інформаційні технології», 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи».

З 2001 р. ведуться дослідження з наукового напряму «Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельне програмування», які очолює завідувач кафедри к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

У 2008 р. розпочаті дослідження з напряму «Оптоелектронні технології в комп’ютерних системах », що проводять к.т.н., доцент Проскурін М.П. та асистент Грушко С.С.

Проблеми застосування семантичного Web для побудови якісних сервісів досліджують к.т.н., доцент Касьян К.М. та аспірант Тягунов Д.В.

Застосуванням методів штучного інтелекту для вирішення прикладних задач частково присвячено дисертаційну роботу к.т.н., доцента кафедри Тягунової М.Ю. та наукові роботи студентів під її керівництвом.

Дослідженням проблем використання інформаційних технологій для космічних систем керує завідувач кафедри, к.т.н. Кудерметов Р.К. У даному напрямі було виконано науковцями кафедри НДР «Розробка та дослідження інформаційних технологій підтримки космічних систем дистанційного зондування Землі». Зазначена робота виконувалась відповідно до угоди між урядом України та урядом Арабської Республіки Єгипет.

У 2011 р. підписано угоду про наукове та науково-технічне співробітництво на базі науково-дослідної лабораторії, розміщеної у ТОВ «НВП «Хартрон-Юком». Науковий керівник науково-дослідницької лабораторії к.т.н. Тягунова М.Ю. Метою цієї лабораторії є залучення викладачів і студентів до досліджень сучасних методів проектування комп’ютерних систем для складних систем управління, зокрема космічних.

В 2011 р. сумісно з Донецьким національним технічним університетом та Харківським національним університетом радіоелектроніки подано заявку на конкурс в проекті USPIH (University collaboration for Simulation on Parallel Innovative HPC systems), який присвячено поширенню використання паралельних комп’ютерів для моделювання складних систем. Європейськими партнерами у цьому проекті плануються Центр високопродуктивних обчислень Штудгартського університету (Німеччина), Віденський технологічний університет (Австрія) та Едінбурзький технічний університет (Шотландія).

 

На кафедрі створена наукова школа з напряму «Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельне програмування», яку к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

З даного напряму на кафедрі вже захищено чотири кандидатські дисертації.

 

1
Прогресивні технології передачі даних
С.С. Грушко, О.В. Польська. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2013
Тези доповіді на конференції
2
Концепция качества восприятия веб-сервисов
О.В.Польская , Р.К. Кудерметов, С.С. Грушко. – К.: УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2013
Тези доповіді на конференції
3
Модель TLA-спецификации композитного веб-сервиса с множеством динамик
В.В Шкарупило, Р. К. Кудерметов // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - Запоріжжя: ЗНТУ.-2013.- №1(28)
Стаття
4
Облачные технологии в системе оценки плагиата в программных проектах студентов
Г.Г. Киричек, А.А. Киричек. -  К.: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013. – С.443–444. – ISBN 978-966-2748-32-1
Тези доповіді на конференції
5
Фильтрация шаблонов программного кода в студенческих проектах
А.А. Киричек, А.А. Амонс, Г.Г. Киричек. - Донецк: ДонНТУ, 2013. – С.36-42
Тези доповіді на конференції
6
Определение параметров процесса обучения
Г.Г. Киричек А.И. Вершина. - Черкассы: ЧГТУ, 2013. – С.280-281
Тези доповіді на конференції
7
Алгоритм фильтрации для системы определения плагиата в программном коде
А.А. Киричек, А.А. Амонс, Г.Г. Киричек // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Новые решения в современных технологиях. – Харьков: ХНТУ «ХПИ», 2013. – С.76-82. (фахове видання)
Стаття
8
Имитационные модели распределенных систем компрессии видеоинформации
С.Ю.Скрупский, Р.К. Кудерметов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка". – 2012. – № 15 (203). – С. 190–202. (Фахове видання)
Стаття
9 Часовий розвиток комбінаційного розсіювання світла при фазовому β → α-переході сірки С.Д. Точилин // Фізична інженерія поверхні, 2012, т. 10, № 4, Т. 10, No. 4, С.430-433 Стаття
10 Оптимізація інформаційної мережі вуз Г.Г. Киричек // Східно-європейський журнал передових технологій. – №5/2(59) – 2012. – С.48-52. – ISSN 1729-3774. (фахове видання в міжнародних базах) Стаття
11 Кластерна платформа центру інформаційного забезпечення ВНЗ Г.Г. Киричек, А.О. Лаврищева, Е.А. Севрюк // Науковий вiсник Чернiвецького національного унiверситету. Серія: Комп’ютернi системи та компоненти. – Т. 3. – Вип.1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.34-39. – ISSN 2305-0861. (фахове видання) Стаття
12 Кластерна платформа системи інформаційної підтримки навчання  Г.Г. Киричек, А.О. Лаврищева, Е.А. Севрюк. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.180-181 Тези доповіді на конференції
13 Оцінка витрат на роботу з інформаційною системою Г.Г. Киричек. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.178-179 Тези доповіді на конференції
14 Концептуальная модель процесса автоматизированного синтеза композитных веб-сервисов В.В Шкарупило, Р. К. Кудерметов, Т. А. Паромова // Сборник научных трудов ДонНТУ. Серия : Информатика, кибернетика и вычислительная техника. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – Вып. 15 (203). – С. 231 – 238 Стаття
15 An Approach to Composite Web Services Formal Verification В.В.Шкарупило // Сборник научных трудов ДонНТУ. Серия: Информатика, кибернетика и вычислительная техника. – Донецк: ДонНТУ, 2012. – Вып. 16 (204). – С. 129 – 133 Стаття
16 The features of the low-frequency inelastic light scattering near the phase transition in crystals of barium sodium niobate S.D. Tochilin // VIII International conference “Electronics and applied physics”, October, 24-27, 2012, Kyiv, Ukraine. P.105 Тези доповіді на конференції
17 Oсобенности низкочастотного неупругого рассеяния света вблизи точки фазового перехода в кристаллах кварца С.Д. Точилин //Актуальні проблеми прикладної фізики «АППФ-2012»: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Севастополь, 24-28 вересня 2012 р. – Севастополь: Вид: СНТУЯЕП, 2012. с. 194-195 Тези доповіді на конференції
18
Модификация блочного метода оценки движения в видеопоследовательностях
С.Ю.Скрупский // Тези доповідей VI Міжнародної  науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 19–21 вересня 2012 р., Запоріжжя. – 2012. – С. 224–226
Тези доповіді на конференції
19
Комп’ютерна система автоматизації фізичного експерименту 
С.Д. Точилін, І.О. Краснояружська., Д.М. Кугатова // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - C.291-293
Тези доповіді на конференції
20 Имитационное моделирование распределенных систем компрессии видеоинформации С.Ю.Скрупский, Р.К.Кудерметов // Сборник трудов IV Международной научной конференции "Моделирование-2012", 16–18 мая 2012 г., Киев, ИПМЭ. – 2012. – С. 408–411 Тези доповіді на конференції
21 Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем. Табунщік Г.В., Кудерметов Р.К., Притула А.В., Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 292 с. Навчальний посібник
22 МАЕС-П. Схемотехнічне моделювання електронних простроїв Піза Д.М., Тiмовський А.К., Журавльов В.М., Гулін С.П. Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –160с. Навчальний посібник
23 Прикладна теорія цифрових автоматів. Частина 1: навчальний посібник Кудерметов Р.К., Щербаков А.Н., Проскурін М.П., Грушко С.С., Навчальний посібник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 196с. Навчальний посібник
24 Асемблер: Навчальний посібник Солдатов Б.Т., Піза Д.М. Касьян К.М., Навчальний посібник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 174с. Навчальний посібник
25 Асемблер Солдатов Б.Т., Піза Д.М., Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 167с., іл. Навчальний посібник
26 Моделювання радіоелектронних присторїв Піза Д.М., Тімовський А.К., Лугін А.І., Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 258 с. Навчальний посібник

 

№ п/п Назва статті Автор(співавтор) Друковане джерело
1. Гибридные методы обнаружения лиц на изображении студ. Д.И. Письменный, доц. К.Н. Касьян Міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація, інтелектуалізація та інформаційно-управляючі системи» AIICS-2014: Тези доповідей.Том 2. − Кременчук: Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського, 2014, с. 11.
2. Спосіб підвищення продуктивності android-додатків студ.  А.О. Слободенюк, студ. А.О. Польський, ас. Т.С. Дьячук Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.108. – ISBN 978-617-529-102-3
3. Багатопоточність у графічних додатках для ос android студ. Фільченко В.О, студ. Іщук В.В.,  ас. Т.С. Дьячук Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.109. – ISBN 978-617-529-102-3
4. Аналіз методів автоматизації побудови тестових завдань студ. Р.О. Котов, ас. Н.В. Щербак, ст.викл. О.В. Польська Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.112-113. – ISBN 978-617-529-102-3
5. Анализ сервисов для создания интерактивных заданий студ. В.В. Самофал, ас. Н.В. Щербак, ст.викл. О.В. Польська Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.113-115. – ISBN 978-617-529-102-3
6. Способ распространения мультимедийной информации посредством развертывания децентрализованной сети типа peer-to-peer студ.  А.О. Бедняк, доц. Г.Г. Киричек Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.104-106. – ISBN 978-617-529-102-3 
7. Мікроконтролерна система загального призначення студ. Котов Р.О., ст. викл.Рибін В.О. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.96-98. – ISBN 978-617-529-102-3
8. Сетевая технология SDN - новое направление развития сетевых технологий студ. Бедняк А.О., ст.викл. Бедняк О.Г. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.106-108. – ISBN 978-617-529-102-3
9. Оптимізація інтернет трафіку студ. Ситніков О.С., доц. Скрупський С.Ю. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.116-117. – ISBN 978-617-529-102-3
10. Проект робот-художник студ. Ситніков О.С., студ .Павлюк В.С., студ. Котов Р.О., ст.пр. Сгадов С.О. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.118-119. – ISBN 978-617-529-102-3
11. Оптимізація JIT-компиляції студ. Павлюк В.С., доц. Солдатов Б.Т. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.119-120. – ISBN 978-617-529-102-3

 

 1. Дослідження і розробка методів паралельного програмування для використання їх в сучасних технічних системах, підвищення ефективності комп’ютерних систем та мереж, моделювання навчального процесу.
 2. Розробка структури Запорізького ресурсно-операційного GRID-центру.
 3. Розробка та дослідження інформаційних технологій підтримки космічних систем дистанційного зондування Землі

2015р.

Лауреат Обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки Запорізької обласної державної адміністрації 2015/2016 навчального року в галузі «Обчислювальна техніка та програмування» – Михайлютенко Денис Юрійович, студент гр. КНТ-621м  (Науковий керівник – Киричек Галина Григорівна, доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж).

2010р.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Інформатика і кібернетика» м. Севастополь, студенти гр. ІОТ-616 А.М. Літава, Р.І. Сметанін (науковий керівник асистент Дьячук Т.С.) з роботою «Метод планування виконання паралельних обчислень в середовищі GRID» здобули дипломи переможців третього ступеня.

У конкурсі «CUDA для розробників», організованим корпорацією NVIDIA спільно з українським партнером, компанію Юстар, студент Скрупський С.Ю. гр. ІОТ-515м (науковий керівник доц. Кудерметов Р.К.) з роботою «Система решения трудоемких криптоаналитических задач на графических процессорах по технологии CUDA» здобув диплом переможця третього ступеня.

2009 р.

У Вінницькому національному технічному університеті проходив фінальний етап всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація». У фінальному етапі конкурсу від Запорізького національного технічного університету брав участь студент В.В. Шкарупило ІОТ-535 з роботою «Мінімізація кількості кластерних вузлів GRID, задіяних у обчисленні, за рахунок використання технології CUDA» (науковий керівник доц. Кудерметов Р.К.), та здобув диплом переможця першого ступеня.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Інформатика і кібернетика», м. Севастополь, студенти . гр. ІОТ-617 Маловічко Я.А., Суровський Є.О. (науковий керівник доц. Тягунова М.Ю.) з роботою «Рішення оптимізаційних задач на базі методів еволюційного моделювання» здобули дипломи переможців другого ступеня.

Сторінки