Ви є тут

Головна

Участь студентів у міжнародних конкурсах

8 листопада 2021 р. у Національному університеті «Запорізька політехніка» дистанційно відбувся І етап XXІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та І етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Члени журі конкурсів, викладачі кафедри українознавства та загальної мовної підготовки, перевірили 66 робіт студентів 8 факультетів.

Переможцями Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали:

1 місце - Нестеренко В. УФКС310 (керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП І.О.Воронюк)

2 місце – Дворак М. ФЕУ 111 (керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук)

3 місце – Бочарська А. ГФ321, Дорофєєва С. ГФ321, Думенко А. ГФ311, Кирилов М. ГФ 211 (керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Г.С. Онуфрієнко);

Голубцова В. ЕФ211 (керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Т.Г.Біленко);

Гросу К. ФЕУ 111, Холод Д. ФЕУ 111 (керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук);

Сторчак А.УФКС311, Товстоус Т.УФКС311, Петренко А. ІФ 611 (керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП І.О.Воронюк);

Гришко Н. КНТ-СП111 ( керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП І.В.Чернова);

Кодак І.КНТ511 (керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП Т.В.Катиш).

 

Студентів відзначено також у таких номінаціях

1) «Найкраще власне висловлювання»: Товстоус Т. УФКС 311, Думенко А. ГФ311, Кодак І. КНТ511, Дудіна А. М 811;

2) «Знавець акцентуаційних норм української мови»: Нестеренко В. УФКС310, Товстоус Т. УФКС 311, Філоненко А. ГФ 311, Клєткіна К. ГФ311, Титаренко А. БАД531, Носко А. БАД 531, Маслюк О. БАД 111, Бережна А. БАД 811, Голубцова В. ЕФ211, Кирилов М. ГФ 211, Гросу К. ФЕУ 111, Дворак М. ФЕУ 111, Дудіна А. М 811;

3) «Знавець лексики і фразеології української мови»: Філоненко А. ГФ 311, Бочарська А. ГФ321, Кирилов М. ГФ 211, Терещенко Т. БАД811, Драб А. БАД521, Пічко Г. КНТ151, Мінзак Ю. КНТ521, Голубцова В. ЕФ211, Арцибашева Д. М 811, Гросу К. ФЕУ111, Тендеренко Л. ФЕУ 111, Тарасенко І. ІФ 511, Петренко А. ІФ 611, Товстоус Т. УФКС 311 Солоділова Л. УФКС 310, Нестеренко В. УФКС310, Дорофєєва С. ГФ321, Потяркіна А. ГФ 211, Вербова К. КНТ211, Кодак І. КНТ511;

4) «Знавець етикетних формул звертання української мови»: Шевченко О. ІФ611, Гросу К. ФЕУ111, Цимбал А. ФЕУ 111, Дворак М. ФЕУ 111;

5) «Найкращий літературний редактор»: Сторчак А. УФКС311 Дорофєєва С. ГФ321, Кирилов М. ГФ 21.

 

Переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка були визнані такі студенти:

1 місце – Дворак М. ФЕУ – 111(керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук)

2 місце – Голубцова В. ЕФ – 211(керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Т.Г.Біленко)

3 місце – Дудіна А. М – 811(керівник – ст.викл. Л.В.Миронюк);

Петренко А. ІФ – 611(керівник – к.філол.н., доц.кафедри УЗМП І.О.Воронюк);

Терещенко Т. БАД – 811 (керівник – к.філол.н., доц., доц.кафедри УЗМП Г.С. Онуфрієнко);

Холод Д. ФЕУ – 111(керівник – доц.кафедри УЗМП К.С. Бондарчук)

Вітаємо наших переможців та всіх учасників! Любіть слово, бережіть слово, плекайте слово!

Члени журі конкурсів

доц.К.С.Бондарчук,

доц.І.О.Воронюк,

доц.Т.В.Катиш,

ст.викл. Л.В.Миронюк

Участь онлайн студентів першого курсу НУ" Запорізька політехніка" у ХХІ Всеукраїнському радіодиктанті єдності (09.11.2021)

1.Біленко Т.Г. - усього 79, з них: ФКНТ - 53, ЕТФ -26.

2.Катиш Т.В.- усього 12, з них: РТФ - 12.

3.Онуфрієнко Г.С.- усього 35, з них :ГФ- 31, ФБАД-4

4.Чернова І.В.- усього 28, з них: ФБАД-11, ФКНТсп-17

5.Воронюк І.О.-4 студенти ІФ

6.Бондарчук К.С.- усього 15, з них: ФЕУ -15.

7.Миронюк Л.В.- усього 3, з них: МФ- 3.

Підсумок: Написали і відправили радіодиктант 176 першокурсників, найбільше- з ФКНТ та ГФ.

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”

Перше інформаційне повідомлення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ЯКОВА НОВИЦЬКОГО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у XІV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”, яка відбудеться 7-8 жовтня 2021 р. в Національному університеті «Запорізька політехніка».

Робота секцій планується за такими напрямами:

1. Громадянське суспільство в етнополітичних процесах в Україні.

2. Етнічна структура населення регіону: історія і культура.

3. Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність.

4. Інтелект та духовність: національний вимір.

5. Етнонаціональний аспект державної мовної й освітньої політики.

Круглий стіл “Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробленні та проведенні державної етнополітики”.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Матеріали доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції. Для участі в роботі конференції необхідно до 20 липня 2021 р. надіслати: • на електронну адресу кафедри українознавства та загальної мовної підготовки(e-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua), а також • поштою на адресу: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, Національний університет «Запорізька політехніка», кафедра українознавства та загальної мовної підготовки; - заявку на участь та відомості про авторів (форму заявки можна взяти на сайті університету www.zp.edu.ua ); - вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче), підписані усіма авторами матеріали доповідей обсягом не більше 0,5 др. арк.(20 тис. знаків); - для учасників без наукових ступенів обов’язково подавати рецензію кандидата або доктора наук. [Відповідальність за зміст та грамотність текстів несуть автори. Матеріали, підготовлені з невиконанням вказаних вимог, не приймаються і не друкуються].

Контактні телефони оргкомітету конференції:

(061) 769-83-75 Швед Юлія Сергіївна, Шестопалова Людмила Іванівна.

(061) 764-23-14 Дєдков Микола Васильович, декан гуманітарного факультету;

(061) 769-82-35 Висоцька Наталя Іванівна, начальник патентно-інформаційного відділу.

Матеріали доповідей повинні відповідати таким вимогам: Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:

> постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

> аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;

> виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

> формулювання цілей статті (постановка завдання);

> виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

> висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Всі статті надаються в електронному та роздрукованому вигляді. Електронний текст статті подається у форматі doc або docх текстового редактору Microsoft Office Word, формат аркушу А4, поля: верхнє та нижнє — по 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, міжрядковий інтервал одинарний. Переноси не виставляються! Малюнки надаються окремими файлами в форматі JPEG, TIFF або PSD. Не прийматимуться малюнки, вставлені в текстовий редактор Microsoft Office Word! Прізвище та ініціали виставляються в верхньому правому куту. Нижче має бути розміщена назва статті (прописними, по центру), нижче через рядок розміщується текст статті. Після тексту під заголовком «Бібліографія» подається список використаних джерел та літератури. Резюме надається англійською, російською (для україномовних статей) або українською (для російськомовних статей) мовами.

Список використаних джерел і літератури оформлюється згідно з останніми вимогами ВАК України. Посилання виставляються в середині тексту в квадратних дужках, де вказується номер джерела в списку літератури, номер сторінки: [1, с. 95]. Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони зустрічаються в тексті.

Увага! У випадках посилання на архівні матеріали, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури, номер архівної справи та номер аркушу: [5, спр. 654, арк. 11]. ], якщо справи з одного архіву, фонду та опису.

Приклад оформлення списку використаних джерел та літератури

1. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М.В. Кордон.- К.: ЦУЛ, 2003. - 508 с.

2. Абрамович С.Д. Світова та українська культура : посібник для студ. вищих. навч. закл./ С.Д.Абрамович, М.Ю.Чікарькова.- Львів : Світ, 2004. - 344 с.

3. Археологія України : курс лекцій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Л.Л.Залізняк, К.П.Бунятян, В.М.Зубар та ін.; за ред. Л.Л.Залізняка. - К.: Либідь, 2005. - 504 с.

4. Історія держави і права України / за ред. А.С. Чайковського - К. : Юрінком Інтер, 2001. – 384 с.

5. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник : основи теорії та практики: підручник/ А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 1072 с.

6. Бюджетне законодавство Украіни. - К: Юрінком Украіни, 2002. - 416 с. - (Бюлетень законодавства і юридичноі практики Украіни; Вип. 2)

7. Долженко В.Ю. Становление категории "смысл" как проблема историко-психологического исследования : Дис. ... канд. техн. наук: 19.00.01/ В.Ю.Долженко.- М.: РГБ, 2003.- 156 с.

8. Искра Н.Н. Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста : Автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.13/ Н.Н.Искра.- СПб.: РГБ, 2006. - 27 с.

9. Мыцик В. Кто основал трипольскую культуру ? / В. Мыцик // Персонал. - 2004. - №10. - С.63-67.

Оргкомітет конференції

Заявка учасника ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (7-8 жовтня 2021 р.)

1. Прізвище

2. Ім’я

3. По-батькові

4. Місце роботи

5. Домашня адреса

6. Посада

7. Науковий ступінь, вчене звання

8. Назва доповіді

9. Секція, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь

10. Варіант участі: а. без доповіді б. з доповіддю в. з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції

11.Телефони (домашній, робочий, мобільний)

12. E-mail

13. Сфера наукових інтересів

 

ТН - 21. Секція "Українознавство".

Demo

20 квітня 2021 року відбулася відеоконференція секції «Українознавство» в рамках «Тижня науки - 2021». У її роботі взяли участь викладачі історичної секції кафедри українознавства та ЗМП.

Доповідь професора Шаповалова Г.І. була присвячена 100-річчю Запорізького обласного краєзнавчого музею, яке буде відзначатися у грудні 2021 року.

Доцент Бровко Б.А. висвітлив тему «Заснування охочекомонного полку І.Ф. Новицького».

Доцент Чумаченко О.А. розкрила питання про «Внесок В. Лотарева в розвиток української авіапромисловості».

Усі доповіді були унаочнені мультимедійними презентаціями та викликали жваві дискусії.

На засіданні було обговорено також хід підготовки до проведення XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”. Предметом обговорення стало також питання про обрання нової теми кафедральної науково-дослідної роботи на 2021-2024 рр. Попередньо було проведено консультування з науковцями ІПІЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України.

Керівник секції «Українознавство» декан ГФ М.В. Дєдков.

ТН - 21. Студентська секція "Країнознавство".

Demo

21 квітня 2021 року відбулася конференція секції «Країнознавство» в рамках «Тижня науки - 2021». У її роботі взяли участь студенти бакалаврату та магістратури, що навчаються на спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за освітньою програмою «Міжнародний бізнес». Темами своїх доповідей студенти обрали актуальну та важливу для світової економіки та міжнародних відносин проблематику. Усі доповідачі супроводжували свої виступи мультимедійними презентаціями.

Анна Щербанюк (ГФ-210м) проаналізувала вплив COVID-19 на діяльність малого та середнього бізнесу в Україні та зазначила, що пандемічна ситуація породжує значні негаразди в економіці країни, проте наразі найбільша загроза для економічного відновлення в Україні – це тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів. Олександра Єльцина (ГФ-210) висвітлила торговельну угоду щодо Brexit між Великою Британією і ЄС, яка стала чинною з 1.01.2021 р. Вона відзначила, що Угода дозволить мінімізувати перешкоди для бізнесу та мандрівників по обидва боки Ла-Маншу та обмежить економічну шкоду для економік, які зазнали втрат через пандемію COVID-19. Студентка гр. ГФ-210 Марія Староконь темою своєї доповіді обрала Паризьку кліматичну угоду 2015 року. У своєму виступі вона наголосила на тому, що головною особливістю Паризької угоди є те, що вона не примушує країни ні до чого конкретного. Країни, що її підписали, визнали загрозу зміни клімату і погодилися їй протидіяти. Як саме протидіяти – кожна країна визначає самостійно. Перед підписанням Паризької угоди сторони угоди мали визначити так звані Національно-визначені внески (НВВ або ж NDC – Nationally determined contribution), у яких визначали, на скільки вони планують знизити парникові викиди. Студентка гр. ГФ-210 Анастасія Кулігіна (секретар секції) свій виступ присвятила політичній спадщині 45-го президента США Д.Трампа. Вона наголосила, що після своєї відставки, 45-й президент залишив чималу спадщину як всередині Америки, так і у зовнішній політиці США, довівши світові, що несистемна людина може стати президентом, але за результати керівництва цієї людини буде відповідати вся країна.

Керівник секції «Країнознавство» декан ГФ М.В. Дєдков.

ТН - 21. Студентська секція "Культурологія".

Demo

22 квітня 2021 року відбулася конференція секції «Культурологія» в рамках «Тижня науки - 2021». У роботі взяли участь студенти денного і заочного відділення, викладачі кафедри українознавства та ЗМП. Для своїх доповідей студенти обрали цікаві теми. Деякі з них були присвячені ювілейним датам в історії української культури: 140-й річниці першого професійного українського театру, 125-річчю зародження українського кінематографу. Доповіді зберігали хронологічну послідовність: із скіфської давнини до періоду ХХ століття, що отримало назву «Розстріляне відродження». Майже всі доповіді супроводжувалися змістовними й яскравими презентаціями.

Естетичне задоволення викликала доповідь Діани Палладі (БАД-519) про скіфський звіриний стиль: одразу відчувалася дизайнерська спрямованість у поданні матеріалу, в оздобленні його наочністю.

Дуже цікавою була доповідь Тетяни Підгорної (ГФ-329) про літературне бароко. Додаткові питання виявили глибоке знання матеріалу, а наведені приклади барочного віршування підкреслили складність теми.

У руслі гендерної тематики прозвучала доповідь студентки заочного відділення Вікторії Федосєєвої (ФЕУз-119 ) про долю акторок театру корифеїв.

Віддали належне й молодшому з мистецтв – кіно. Доповідь Ірини Самсонової (ФЕУ-520, секретар секції) повернула нас до витоків українського кінематографу, до його перших надбань і перших «зірок».

Студенти доцента Л.В. Турчиної Максим Постоленко (РТ-719) та Ілля Ковальов (РТ-819) обрали суб’єктами своїх розвідок видатні постаті доби «Розстріляного відродження».

Безсумнівно, усі учасники роботи секції доклали багато зусиль, щоб зацікавити слухачів, привернути увагу до своїх тем. Ми вдячні студентам та їх науковим керівникам за плідну співпрацю. Бажаємо подальших успіхів і творчого натхнення!

Керівник секції «Культурологія» ст. викл. Г.А. Сигида

ТН - 21. Студентська секція "Професійна комунікація".

Demo

Demo

Згідно з програмою "Тижня науки" в нашому університеті 21.04.2021р. з12-00 на платформі Google meet працювала студентська секція"Професійна комунікація".

У роботі секції взяли участь 34 студенти (з першого, другого, четвертого курсу бакалаврату від ЮФ та ГФ( 24), ЕФ та ФКНТ( 4), ТФ (2), ФУФКС (3), ФСН(1), зокрема 13 доповідачів та 21 слухачі-студенти з ЮФ і ГФ, які у вільний від занять час виявили бажання вперше побувати на науковій конференції. Керівником секції - доцентом Онуфрієнко та співавторами доповідей - доцентом Біленко Т.Г. та ст.викладачем Л.В.Миронюк було організовано демонстрацію студентами презентацій доповідей, обговорення актуальності та практичної значущості висвітлюваних проблем. Викладачі-співавтори уточнювали деякі аспекти у відповідях доповідачів на поставлені 1-2 запитання. Керівник секції резюмувала доповіді та роботу секції в цілому, зазначивши її ефективність та актуальність у набутті студентами практичного досвіду публічної комунікації з актуальної проблематики обраних ними професій.

 

Найуспішніші наукові доповіді як співавтори зробили студенти, які вільно викладали напрацьований матеріал, розуміючи використовувані терміни, наводили правильні приклади для підтвердження тез, не зачитуючи текст, відповідали самостійно і переконливо на запитання,а саме :

Гавриш Сергій ( ЮФ-119) , який поінформував про результати здійсненого комплексного дослідження неолексем на позначення кіберзлочинів у сучасному юридичному дискурсі - шляхи їх творення, їх широкий семантичний діапазон, етапи їх термінологізації у сучасній українській мові ;

Коваленко Єлизавета ( ГФ-217), яка ґрунтовно проаналізувала в компаративному аспекті провідні локації мовної комунікації, досліджені нею в науковій роботі, що виборола друге місце в номінації "Гуманітарні науки "за результатами першого етапу Всеукраїнського наукового конкурсу студентських робіт у 2021р.;

Кравченко Ганна ( ЮФ- 310) , яка презентувала класифікацію типових ситуацій професійної мовної комунікації у сфері сучасної правоохоронної діяльності в Україні (науковий керівник і співавтор цих доповідей - доцент Онуфрієнко Галина Сергіївна) .

Азманов Ілля (ФКНТ-130), який у своїй презентації розкрив особливості становлення нашого університету за 120-річну його історію від технічного училища до сучасної "Запорізької політехніки";

Галиш Олег (ФКНТ-120), який проілюстрував історію формування наукової школи "Радіотехніки та інформаційних технологій" на базі НУ"Запорізька політехніка" (науковий керівник і співавтор цих доповідей - доцент Біленко Тетяна Григорівна)

Стойчева Валерія (ФСН-110), яка проаналізувала типи помилок в усному мовленні студентів Запорізького регіону ( науковий керівник і співавтор доповіді - доцент Катиш Тетяна Валентинівна).

Помітними за тематикою були і виступи інших студентів, які проте більшою мірою зачитували підготовлений матеріал, серед них ,зокрема, доповіді Лівіка Миколи (ТФ- 310) про дієслівні інтерфереми в усному мовленні школярів села Шевченкове Пологівського району Запорізької області (науковий керівник і співавтор доповіді - старший викладач Миронюк Ліна Віталіївна) , Олексієнка Кирила(ФУФКС -310) про міждисциплінарні зв'язки у системі логопедичних термінів ( науковий керівник і співавтор доповіді - доцент кафедри Воронюк Ірина Олександрівна).

Не всі заявлені у програмі доповідачі ,на жаль, змогли долучитися до участі в цій науковій студентській конференції.

Отже, тригодинна робота студентської наукової секції в доброзичливій атмосфері колективного обговорення фахових проблем була чітко організованою, ефективною в новому онлайн форматі , злагодженою, насиченою різноманітною пізнавальною інформацією, безперечно корисною та актуальною в обраних доповідачами та слухачами професіях та засвідчила персональні досягнення з набуття доповідачами досвіду з різноманітних за тематикою презентацій, самостійних публічних виступів літературною українською мовою , з участі в науковій бесіді , з уважного аудіювання наукових повідомлень , що в цілому підтверджує продуктивність такої форми позааудиторної роботи в розкритті наукового потенціалу студентів та їх резервні можливості самоактуалізації в професійній комунікації.

 

Відгуки студентів

про заслухані й обговорені доповіді на секції "Професійна комунікація" та про свою участь у роботі секції, що відбулася 21.04.2021 р. в межах традиційного "Тижня науки" в НУ"Запорізька політехніка"

Хочу подякувати за запрошення на конференцію. Мені було дуже цікаво й приємно взяти участь у цьому науковому заході. Зацікавили виступи різних учасників, але шкода, що через епідеміологічні обставини усе проходило он-лайн. Хотів би особливо виділити доповідь про проблеми вживання юридичних термінів у сфері кіберзлочинності. Доповідач дуже уміло поєднав юридичну та мовознавчу проблематики в цій темі, через що було дуже цікаво слухати й отримувати нову та корисну для своєї професії інформацію. Ще раз хочу подякувати організаторам за надану можливість вчитися науковому спілкуванню і розширювати свої знання (ГАЛИШ Олег, ФКНТ-120).

 

Мені сподобалася доповідь Семеної Руслани на тему : «Екологія перекладу в сучасному комунікативному просторі». На мою думку, дуже актуальна тема. Доповідачка добре володіла матеріалом, розкрила практичне значення цієї теми в наш час. Хочу висловити подяку організаторам за надану мені можливість зробити публічну доповідь про сучасну рекламну комунікацію різними мовами (Рильська Діана ,МТЕ- 410).

Доповідь про історію нашого університету була цікаво оформлена як презентація, що дуже важливо для дистанційної наукової конференції , і це було її достоїнством( Чулісова Людмила, ЮФ -110).

Вдячна і за отриману можливість дізнатися багато нового з наукових доповідей студентів, і за надані конкретні рекомендації з мови мого юридичного фаху( Арсененко Карина, ЮФ-110).

Участь у роботі наукової конференції надала можливість зрозуміти, як вони відбуваються навіть в он-лайн форматі (Литвиненко Максим, ЮФ- 110).

Найбільшу увагу привернула доповідь Сергія Гавриша про нові терміни, якими називають в українській мові різновиди кіберзлочинів, та про корисні рекомендації для запобігання кіберзлочинам , як діяти у разі потрапляння в подібні ситуації( Ківа Катерина, ЮФ-110 ) .

Запам'яталася своєю актуальністю доповідь другокурсника ЮФ про кіберзлочини. Він дотримався усіх п'яти підготовчих законів публічного спілкування, точно вживав іншомовні слова, що дуже важливо в цій непростій темі. Це засвідчило велику попередню підготовчу роботу студента. Як майбутній юрист дізнався багато нових юридичних термінів, знання яких знадобиться мені подалі ( Безсонов Юрій, ЮФ- 110).

Хотів би висловити велику подяку організаторам конференції за можливість виступити й продемонструвати найважливіші етапи становлення нашого університету! Було дуже цікаво й пізнавально слухати доповіді інших учасників, а особливо мені сподобався виступ "Типові ситуації й особливості спілкування у сучасній правоохоронній діяльності " Ганни КРАВЧЕНКО , студентки першого курсу ЮФ ,про вербальну і невербальну комунікацію . Її виступ був дуже захопливий, адже вона досить вміло поєднала дві різні теми – засоби спілкування та роботу в органах поліції. Натомість, вона й сама хоче працювати в правоохоронних органах, тому це було вдвічі приємніше слухати. Дякую за запрошення!( Азманов Ілля, ФКНТ-120)

Дякую, що вже другий рік поспіль маю можливість брати участь і в "Тижні науки", і в науковій конференції до Дня української мови та писемності в нашому університеті. Наукова робота з мови фаху дає мені нові знання, допомагає розвинути навички роботи з науковою літературою та навчає правильному спілкуванню : як ефективно комунікувати та впевнено виступати на публіці з професійних проблем, як дотримуватися культури мовлення та не порушувати права і свободи інших людей. Звичайно, хочу подякувати своєму науковому наставнику - доценту Галині Сергіївні Онуфрієнко, завдяки якій добре підготувався і до цієї наукової конференції та під її пильним, але добрим і теплим, наглядом виступив з доповіддю про нові слова в українській мові на позначення кіберзлочинів , та отримав в процесі роботи над темою багато корисної для мене, майбутнього правознавця, і цікавої нової інформації . (Гавриш Сергій, ЮФ-119)

Приємно було вже вчетверте, починаючи з першого курсу, взяти участь як доповідач у секції " Професійна комунікація" на університетському "Тижні науки". Кожного виступу я розширювала свої знання і вміння з публічної наукової комунікації. Усі чотири роки бакалаврату активно займаюся науковою роботою з Галиною Сергіївною Онуфрієнко : спочатку готували доповіді, потім тези доповідей на різні конференції, статті і нарешті конкурсну роботу , що все разом – це вже серйозна база для мого подальшого навчання в магістратурі. Дякую за надану мені таку прекрасну можливість вчитися успішної мовної комунікації і писати наукові тексти під Вашим науковим керівництвом та у співавторстві з Вами, Галино Сергіївно. Дякую за набутий великий і потрібний мені подалі в обраній професії з МЕВ досвід з підготовки наукових виступів і публікацій! (Коваленко Єлизавета, ГФ-217)

 

Demo

Demo

Онлайн засідання секції "Загальне мовознавство"

Demo

Учасники онлайн засідання секції "Загальне мовознавство" на "Тижні науки- 2021" ( 19.04.2021, НУ"Запорізька політехніка", кафедра українознавства та ЗМП ) : керівник секції Г.С.Онуфрієнко, в.о.завідувача кафедри І.В.Чернова, секретар секції Т.Г.Біленко, І.О Воронюк. 

Обговорено найактуальніші проблеми третього етапу виконуваної кафедральної НДР 08518, а саме: чинники і складники екології мовної комунікації та актуалітети її виміру в науковому дискурсі на прикладі найпоширенішого малого жанру сучасної наукової літератури ( керівник НДР - доцент, д-р філософії у філол.науках, доцент кафедри Г.С.Онуфрієнко), мотивацію студентів технічних спеціальностей до вдосконалення мовленнєвої компетентності ( доцент,канд.філол.наук, в.о.завідувача кафедри І.В.Чернова ), екологію мовлення в науковому та публіцистичному дискурсах у порівнянні ( доцент, канд.філол.наук, доцент кафедри Т.Г.Біленко) та вступне слово М.Грушевського пам'яті Лесі Українки ( канд.філол.наук, доцент кафедри І.О.Воронюк)

Шановні учасники конференції!

Повідомляємо, що робота секцій ХVІ Міжвишівської наукової інтернет-конференції за міжнародною участю «Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії «Запорізької політехніки»: від механіко-технічного училища до сучасного національного університету» здійснюватиметься у такому форматі:

Секція 3. Сучасна фахова комунікація засобами української літературної мови 12 листопада об 11.00, платформа Google Meet. Режим доступу: http://meet.google.com/hat-epij-fey

Модератор від НУ «Запорізька політехніка» - Мантуло Наталія Борисівна, N.m.b@ukr.net

Шановні учасники

пленарного засідання 16 Міжвишівської наукової конференції до Дня української писемності та мови і 120-річчя Національного університету "Запорізька політехніка"! Запрошуємо 11.11.2020 з 12-00 взяти активну участь із доповідями на платформі Google meet. Близько 12-00 надійде код входження на цю платформу. Регламент виступу- до 15 хв. Просимо підтвердити свою участь у цьому засіданні.

З повагою куратор наукової конференції Галина Сергіївна Онуфрієнко

член оргкомітету наукової конференції Микола Васильович Дєдков

Шановні учасники конференції!

Demo

Повідомляємо, що робота секцій ХVІ Міжвишівської наукової інтернет-конференції за міжнародною участю «Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії «Запорізької політехніки»: від механіко-технічного училища до сучасного національного університету» здійснюватиметься у такому форматі:

СЕКЦІЯ № 1. НАУКОВІ ШКОЛИ, ТРАДИЦІЇ ТА ІНІЦІАТИВИ НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 10 листопада 2020 р. з 10.00 до 13.30 (перерва:11.30-11.45), платформа Google Meet. Режим доступу: https://meet.google.com/oht-jgqd-rbu (або за кодом oht-jgqd-rbu).

Модератор від НУ «Запорізька політехніка» - Воронюк Ірина Олександрівна, спілкування поштою Irynavoronyuk@gmail.com

СЕКЦІЯ 2. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДР НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» З ІНШИМИ УКРАЇНСЬКИМИ ВИШАМИ, ВИДАТНІ ПЕРСОНАЛІЇ 10 листопада 2020 р., з 09.00 до 10.30, платформа Zoom. Режим доступу: https://us04web.zoom.us/j/72430432303?pwd=SmtWQytjdDJmc0RFaE04cDhQSWtHZz09 (ідентифікатор: 724 3043 2303, код:bzy8z1).

Модератор від НУ «Запорізька політехніка» - Біленко Тетяна Григорівна, tanyabless@ukr.net.

Тиждень науки - 2020. Країнознавство.

Demo

У середу, 15.04.2020р., о 13:30 в режимі онлайн відбулось засідання секції «Країнознавство» ( керівник проф. кафедри українознавства та ЗМП Дєдков М.В.) у межах студентської науково-практичної конференції «Тиждень науки». Через технічні причини не всі із заявлених у програмі секції молодих науковців змогли взяти участь у цьому заході. Із доповідями виступили студенти: Валєвський М.В. (ГФ-219сп) «Сучасні міжнародні економічні відносини Великої Британії», Ярмоленко А.В. (ГФ-219) «Brexiеt», Колядюк Ю.А. (ГФ-219) «Екологічна ситуація у світі», Загубіна В.О. (ГФ-219) «Особливості ведення бізнесу в країнах Східної Азії», Карпенко Д.Г. (ГФ-219) «Проблема біженців у ФРН на початку ХХІ століття», Левада В.В. (ГФ-219) «Японське «економічне диво», Худяк Є.М. (ГФ-219сп) «Імпічмент президента США Д.Трампа».

Усі доповіді виконані під науковим керівництвом професора Дєдкова М.В. Доповіді супроводжувались мультимедійними презентаціями та жвавими дискусіями. Вони будуть опубліковані у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів.

На завершення, студенти - учасники наукового заходу – традиційно визначили рейтинг доповідачів з урахуванням рівня ораторської майстерності, відповідей на запитання та якості мультимедійних презентацій.

Тиждень науки - 2020.

Demo

13.04.2020р. о 10:00 відбулось засідання секції «Історія України» ( керівник доц. кафедри українознавства та ЗМП Бровко Б.А.) в межах студентської науково-практичної конференції «Тиждень науки». Через загальнодержавні карантинні заходи, засідання проходило в режимі онлайн. На участь у конференції надійшло 9 заявок від студентів різних курсів і різних факультетів Національного університету «Запорізька політехніка». Через технічні причини лише троє із заявлених молодих науковців змогли взяти участь у цьому заході. Серед них студенти: гр. Ю-219 К.Ю. Рудковський (науковий керівник ст. викл. Г.А. Сигида) із доповіддю «Стрілецька зброя Червоної армії та Вермахту у Другій світовій війні: порівняльна характеристика»; гр. Ю-219 К.А. Степаненко (науковий керівник ст. викл. Г.А. Сигида) із доповіддю «Г. І. Кулик - маршал поразки»; гр. М-719 О.Г. Панас (науковий керівник доц. І.М. Спудка) «Початок космічної ери». Доповіді супроводжувались презентаційними матеріалами і отримали схвальні відгуки учасників конференції. Жваві дискусії розгорнулись навколо виступів К.Ю. Рудковського та О.Г. Панаса.

Після закінчення роботи секції «Історія України», розпочалось засідання секції «Культурологія» (керівник ст.викл. кафедри українознавства та ЗМП Сигида Г.А.) на якій виступили студентки: гр. БАД-538 Є.О. Сизова (науковий керівник ст. викл. Г.А. Сигида) із доповіддю «Інсталяція — гра емоцій та значень об’єктів» та гр. РТ-819 А.О. Зайцева (науковий керівник доц. Л.В. Турчина) «Лесь Курбас - визначний майстер української сцени». В обговоренні цих виступів взяли участь також студенти секції «Історія України».

На завершення, учасники наукового заходу прийшли до висновку, що зміни у форматі проведення конференції суттєво вплинули на визначення призових місць, тому було прийняте рішення всім доповідачам надати заохочення.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ УЗМП В АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

(на виконання наказу ректора № 98 від 01.04.2020 р.)

Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки НУ «Запорізька політехніка» активно використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації навчального процесу під час карантину. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, що містить навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарів, є публічно доступним в електронній формі в інституційному репозиторії (http://eir.zntu.edu.ua/?locale=uk).

Оперативне спілкування студентів, які мають заборгованості з дисциплін кафедри, можна продовжити в електронному вигляді з викладачами кафедри:

E-mail викладачів кафедри УЗМП (історична секція)

Проф. Дєдков Микола Васильович dedkov@zntu.edu.ua

Проф. Шаповалов Георгій Іванович jakirhrest@gmail.com

Доц. Бровко Борис Аркадійович brovko_alexey@ukr.net

Доц. Васильчук Тетяна Василівна tvvasilchuk@gmail.com

Доц. Спудка Ірина Миколаївна rishaua@ukr.net

Доц. Турчина Людмила Валеріївна lturchina@ukr.net

Доц. Чоп Володимир Миколайович chopvolodimir@ukr.net

Доц. Чумаченко Ольга Анатоліївна 4858102@ukr.net

Ст. викл. Сигида Галина Анатоліївна sygga12@gmail.com

Ст. викл. Мозуленко Дмитро Іванович mozul@ukr.net

Асист. Коянс Анріс Арвідович koyans@ukr.net

E-mail викладачів кафедри УЗМП (філологічна секція)

доц. Біленко Т.Г.tanyabless@ukr.net

доц. Бондарчук К.С. 3301696@ukr.net

доц.Воронюк І.О. irynavoronyuk@gmail.com

https://classroom.google.com/c/NTM3MjExMDE1NDFa

доц. Катиш Т.В.tetyana0408@ukr.net

доц. Онуфрієнко Г.С.   galserg1017@gmail.com 

ст. викл. Миронюк Л.В.lina_myronuk@i.ua

Нове видання нашого колеги

Demo

Demo

Кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та ЗМП Національного університету «Запорізька політехніка» Володимир Чоп став автором нового науково-популярного видання «Нестор Махно: Останній селянський герой», у якому на основі архівних та музейних документів, мемуарів, а також усних джерел досліджено постать одного з найбільш цікавих українських політичних і військових діячів XX століття.  

Конференція у листопаді

У «Запорізькій політехніці» на базі кафедри українознавства та ЗМП до Дня української писемності та мови і 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» відбудеться ХVІ Міжвузівська науково-практична конференція 4-6 листопада 2020р. "Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії "Запорізької політехніки": від механіко-технічного училища до сучасного національного університету"

Мета конференції – популяризація української наукової мови, досягнень запорізьких науковців, сприяння фаховій компетентності студентської молоді, вдосконалення мовленнєвої і комунікативної культури студентів, магістрантів, аспірантів у науковій дискусії, формування дослідницьких умінь, поглиблення знань з обов’язкової навчальної дисципліни у ЗВО «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Секція №1. Наукові школи "Запорізької політехніки". Секція №2. Професійні династії "Запорізької політехніки". Секція №3. Видатні персоналії "Запорізької політехніки". Круглий стіл До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі ЗВО. Для участі в конференції необхідно до 25 жовтня 2020р. подати такі матеріали: - заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора, тема доповіді, номер і назва секції, місце навчання (ЗВО, факультет, спеціальність, курс), науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, контактний телефон) - тези доповіді (2 роздруки на папері формату А-4) Вимоги до тез доповіді: - обсяг > до 3 стор. формату А-4, кегль 14, Times New Roman, інтервал 1,5, абзац 1см., поля – по 2 см., - нижче під прізвищем в дужках назва ЗВО, - ще нижче прізвище, ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, - у центрі > назва тез доповіді великими літерами - посилання в тексті > у квадратних дужках, напр. [2, с.34] - приклади > курсивом - використана література > за абеткою та чинним бібліографічним стандартом Робоча мова конференції – українська Матеріали, оформлені без дотримання вимог або подані пізніше зазначеного терміну, до розгляду не прийматимуться. Найкращі публічні виступи у жанрі презентації рекомендуватимуться для виголошення на секції «Професійна комунікація» «Тижня науки-2021» і подальшого опублікування у збірнику тез конференції в електронних ресурсах. ел. пошта: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua тел..: 7698363 Заявка на участь у ХVІ Міжвузівській науково-практичній конференції Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії "Запорізької політехніки": від механіко-технічного училища до сучасного національного університету до Дня української писемності та мови та 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» (Національний університет «Запорізька політехніка», 4-6 листопада 2020р.) Прізвище автора (студента, магістранта, аспіранта): Ім’я: Ім’я по батькові: Тема доповіді (жирним шрифтом): Номер і назва секції: Місто навчання (Запоріжжя, Дніпро, Київ і т.д.): ЗВО: Факультет: Спеціальність: Курс: Номер групи: Науковий керівник (ПІБ): Науковий ступінь: Вчене звання: Контактні телефони: домашній: мобільний: Дата Підпис

Міжвишівський «Круглий стіл» очима його учасників

Demo

7 листопада 2019 р. у Національному університеті «Запорізька політехніка» на базі кафедри українознавства та ЗМП було проведено міжвишівський «круглий стіл» «Культура вербальної презентації в Україні: історичні витоки, особливості, сучасні проблеми» до Дня української писемності та мови та 119-річниці технічної освіти Запорізького краю.

У ньому взяли участь студенти запорізьких університетів, а також із ЗВО Києва, Кривого Рогу та з Ісландії.

Круглий стіл» був організований трьома локаціями:

«Історичні витоки публічного мовлення в Україні»; «Особливості публічних презентацій в різних професійних дискурсах»; «Сучасна вербальна презентація: проблеми, персоналії, досягнення», якими керували – куратор «круглого столу», доцент Онуфрієнко Г.С. та доценти кафедри Біленко Т.Г., Воронюк І.О.

Якнайбільше серед учасників були представлені студенти ГФ, БАД, СН, ФІОТ.

Бібліотекою були організовані книжкові експозиції «Риторичні обрії українського комунікаційного простору», «Мовні поради для успішної презентації», «Літературні обрії Запорізького краю»; мистецькі презентації «Українські обереги», «Мальовнича Україна», «Діалог культур», пісенно-музичні презентації. У рамках культурної програми «круглого столу» відбувся майстер-клас «Ляльки-мотанки».

"Круглий стіл" очима його учасників

7.11.2019 року мені випала нагода поспілкуватися з молоддю на "круглому столі", присвяченому Дню української писемності та мови і проведеному в "Запорізькій політехніці". Приємно вразило, що на цьому заході панував український дух. Хвилювання і щире намагання студентів донести те, що відкрили для себе в багатій культурі українського народу, до товаришів – ось що було головним на цьому заході. І підтвердженням цього була увага і повага де кожного доповідача. Такі заходи сприяють об'єднанню молоді українським духом, незалежно від професії, схильностей і вподобань (народна майстриня С.В. Балуєва, ТО"Самоцвіти Запоріжжя").

Учасники, викладачі та гості «круглого столу» створили атмосферу, яка надихнула більше цікавитися українськими надбаннями, мовою та культурою. Хочу подякувати організаторам, які створили неймовірне середовище для знайомства, знаходження нових друзів та обміну знань зі студентами інших освітніх закладів (Худяк Єлизавета, ГФ-219 сп). Після відвідування міжвишівського "круглого столу" у НУ"Запорізька політехніка" залишилися тільки приємні спогади. Це був наш перший досвід участі у заходах такого рівня, де панувала сприятлива та доброзичлива атмосфера. Дуже вразила виставка ляльок-мотанок, презентації книжок, обговорення цікавих тем та нового правопису, а особливо музичні композиції презентації. Святковий настрій, цікаві доповіді студентів та досвідчених науковців справили велике враження. Цей досвід ораторського мистецтва знадобиться у нашій майбутій професійній діяльності та виступах у наукових конференціях (Пучкова А.А., Маковоз В.С., ЗНУ). Ми, студенти-першокурсники, відкрили для себе актуальну нині форму публічного обговорення важдивих питань та проблем – «круглий стіл». Всі присутні були задоволені спілкуванням та з радістю братимуть участь в інших подібних заходах (Левада Вікторія, ГФ-219). Приємно вразили як атмосфера дружнього обговорення, яку створили організатори на міжвишівському «круглому столі», так і комфортна зала мистецтвознавства – все це налаштовувало на робочий лад, наукові роздуми. Було приємно опинитись у колі однодумців, студентів з різних університетів, котрі не байдужі до питань культури професійної комунікації засобами української мови (Нечипорук Є.М., ХННРА). «Круглий стіл» вразив широким спектром тем – учасники обговорювали культуру вербальних презентацій видатних українських істориків, політологів, юристів, філософів, письменників, художників, але й торкнулися проблем сучасності, як-от: мова ворожнечі у ЗМІ, спортивний жаргон у спеціалізованих презентаціях, культура вербальної презентації на YоuТиbе-каналах українських журналістів тощо. Участь у таких заходах є необхідною й обов’язковою для кожного студента, оскільки ми демонструємо рівень обізнаності з обраної теми, вчимося аргументовано і вільно виступати перед слухацькою аудиторією, швидко орієнтуватися, відповідаючи на поставлені запитання (Кавун Г.В., СН-316). Мені, випускнику «машинки», дуже приємно було взяти участь у «круглому столі» та опинитися в такому гроні людей. Приємно, що моє ім’я досі згадується в моїй Alma Mater (Гладій А.Л., випускник ГФ, PhD (Political science), Pesearch Assistant, Icelandic Arctic Cooperation Network, Icelandic Centre for Research). Як студентка першого курсу я дізналася для себе багато нового і цікавого про магічне вміння красномовства, яке дозволяє досягати успіху в мовній комунікації у професійних справах. Такі заходи, висвітлені в радіопередачі «Палітра» та на сайті університету, – це добрий приклад для наслідування (Ярмоленко Анастасія, ГФ-219). Нові теми і проблеми дійсно захопили: було корисно й цікаво. Особливо хочу відзначити дві презентації про мистецтво наприкінці заходу: візуалізація та жваве викладення матеріалу додали яскравих емоцій. Студенти про презентацію говорили засобами самої презентації (Шишкіна С.О., СН-317). «Круглий стіл», присвячений Дню української писемності та мови, відбувся 7 листопада 2019 р. у теплій, щирій, затишній атмосфері. Сприяли цьому і книжкові експозиції, і пісні, які пролунали на початку заходу, і цікаві доповіді, і коментарі організаторів, і мистецькі презентації. Приємно зазначити, що таких різних студентів (майбутніх міжнародників і дизайнерів, журналістів й інженерів, перекладачів і політологів, спортсменів і менеджерів) єднає українська мова (Сідомон А.О., СН-318). 88

Культура вербальної презентації в Україні : міжвишівський "круглий стіл"

Demo

До Дня української писемності та мови і з нагоди 119-ї річниці Національного університету "Запорізька політехніка" кафедра українознавства та загальної мовної підготовки гуманітарного факультету організувала і провела 7 листопада 2019 р. Міжвишівський "круглий стіл" за міжнародною участю (Gladii Andrii, Ісландія) - "Культура вербальної презентації в Україні: історичні витоки, особливості, сучасні проблеми". Студенти 1-4 курсів різних спеціальностей і різних факультетів "Запорізької політехніки" (ГФ, БАД, СН, КНТ, ІФ, ФЕУ, МФ, ЮФ) та студенти і магістранти інших українських ЗВО (ЗНУ, ХННРА, НАВС-Київ, ЛДУВС), викладачі секції ЗМП, науковці, журналісти, працівники наукової бібліотеки, народні майстрині впродовж кількох годин обговорювали у форматі трьох локацій "круглого столу" важливі і практично значущі проблеми : історичні витоки публічного мовлення в Україні, особливості презентації в різних професійних дискурсах, проблеми і досягнення сучасної вербальної пр