Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Поновлювальні та альтернативні джерела енергії» є ознайомлення студента з поновлюваними та альтернативними джерелами енергії, їх місцем в загальному енергоменеджменті, схемами використання цих джерел, та економічними аспектами прийняття рішень щодо їх використання.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • види та особливості альтернативних джерел енергії;
  • принципи використання альтернативних джерел енергії;
  • методи визначення економічної ефективності використання різних типів альтернативних джерел енергії;
  • методи порівняння різних джерел енергії та здійснення вибору оптимального за даних умов використання;

вміти:

  • розраховувати систему сонячного теплопостачання, та здійснювати її економічне оцінювання.

Провідний викладач дисципліни:  Кулагін Д.О. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 144

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

8 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

80 год.

128 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік