Ви є тут

Головна

Приклади оформлення документів

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

К А Ф Е Д Р А ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ ______________________________­­_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив

ст. гр.                                                                                __________________ 

 

 

Керівник                                                                           __________________

 

 

 

 

 

20___ рік

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра  ______________________________________________________________

Дисципліна ____________________________________________________________

Спеціальність __________________________________________________________

              Курс __________ Група __________ Семестр _____________

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студентові

______________________________________________________________________

                                                     (прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема проекту (роботи): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи): _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи): _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ЗМІСТ розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): ____________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: _________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

 

Назва етапів курсового проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _______________________

                                  (підпис)

Керівник ______________________                                       ____________________

                                  (підпис)                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

 

«____»  _____________________ 20 ___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА _____________________________________

 

 

«До захисту допущено»

зав. кафедрою

_____________________

                                                                                                                                                                                           (підпис)

«__» ___________ 20__ р.

                                                                                                                                                                                          (дата)

 

 

___________________________________

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Спеціальність: ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник –

________________________

 

 

 

 

 

 

Нормоконтролер

____________________________________________________________________

(посада)                                                       (підпис і дата)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 20___

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Кафедра_________________________________________________________

Спеціальність____________________________________________________

                         Курс________ Група____________ Семестр_________

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 

на дипломну роботу студентові

 

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 1. Тема роботи__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 1. Термін здачі студентом закінченої роботи______________________________

 

 1. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань що їх належить розробити):________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

5.  Дата видачі завдання:________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

пор.

Назва етапів

дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент___________

           (підпис)

 

 

 

Керівник___________

           (підпис)

 

«___» ______________20____р.

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Гуманітарний факультет

Кафедра теорії та практики перекладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни: «Назва дисципліни»

на тему: «Назва теми»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав (-ла): студент (-ка)

_______ курсу

групи __________________

П.І.Б.

 

 

 

Перевірив:                                                                  вчене звання, ступінь, П.І.Б. викладача

                                                                                    

 

Запоріжжя 20___

ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

 

РЕФЕРАТ

ДР: 75 с., 3 рис., 1 табл., 2 додатки, 62 джерела.

Об'єкт дослідження – переклад текстів бізнес-комунікації англійської та української мов з огляду на їх жанрово-стилістичні особливості.

Мета  роботи – дослідження текстів бізнес-комунікації української й англійської мов, визначення їх лінгвістичних й екстралінгвістичних особливостей та труднощів їх перекладу.

Методи дослідження – системно-функціональний метод; метод компонентного аналізу; метод стилістичного аналізу; метод словникових дефініцій; компаративний метод; метод перекладацького аналізу.

В першому розділі дипломної роботи окреслено жанрово-стилістичну приналежність текстів бізнес-комунікації, виокремлено екстралінгвістичні особливості, що зумовлюють їх специфіку, проаналізовано і визначено жанрові різновиди досліджуваних типів текстів. В другому розділі надані детальні характеристики досліджуваних в роботі жанрів контракту та ділового листа, а саме їх лексичні, граматичні та композиційні особливості, а також їх стильові ознаки загалом. Третій розділ роботи містить порівняльний аналіз зазначених типів документів англійською та українською мовами, надає характеристику специфіці їх перекладу через аналіз застосованих перекладацьких трансформацій. В результаті проведеного дослідження та аналізу запропоновано алгоритм перекладу текстів бізнес-комунікації і визначені загальні рекомендації стосовно процесу їх перекладу. В додатках надано глосарій найчастіше вживаних в досліджених типах текстів канцеляризмів, штампів та усталених виразів обох мов, а також безпосередньо приклади перекладу контрактів та бізнес-листів.

СТИЛІСТИКА, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ, ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ, ТЕКСТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ, ДІЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ, КОНТРАКТИ, ПЕРЕКЛАД.

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Інститут управління і права

 

Дата

реєстрації роботи:_____________                   П І Б: _________________________

Спеціальність__________________

Група_________________________

Конт. тел. _____________________

 

 

Курсова робота

 

 

Дисципліна:_______________________________________________

ТЕМА:______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Виконав _________________

 

Перевірив________________

 

 

 

 

м.Запоріжжя

20___  р


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗВІТ

про виконання ____________________________________практики

                                               (вид практики)

студента __________________________________________________________

                                                     (П І Б)

групи _____________________________________________________________

спеціальність ______________________________________________________

                                                  (шифр, назва)

кваліфікаційний рівень ______________________________________________

база практики: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                (повна назва)

 

Керівник практики

від бази практики

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

Керівник практики

від кафедри

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

 

 

Запоріжжя  20____


Зразок титульного листа

кваліфікаційної роботи бакалавра

 

При оформленні титульного листа слід вважати наступне:

 • студенти, які почали навчання до вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують 6.040100;
 • студенти, які почали навчання з вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують шифр 6.030102.

Зразок оформлення титульного листа наведено на наступній сторінці.

Єдина система програмної документації

 • ГОСТ 19.003-80 - Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические
 • ГОСТ 19.102-77 - Стадии разработки.
 • ГОСТ 19.103-77 - Обозначения программ и программных документов.
 • ГОСТ 19.104-77 - Основные надписи
 • ГОСТ 19.701-90 - Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
 • ГОСТ 19.104-78 - Основные надписи.
 • ГОСТ 19.105-78 - Общие требования к программным документам.
 • ГОСТ 19.201-78 - Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.202-78 - Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.402-78 - Описание программы.
 • ГОСТ 19.503-79 - Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.504-79 - Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению.
 • ГОСТ 19.505-79 - Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

Сторінки