Ви є тут

Головна

Мета дисципліни: формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної глобалізації, визначення глибини впливу глобальних трансформацій економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, інноваційно-технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:

- закономірності та сучасні тенденції глобалізації;

- цивілізаційну парадигму глобального економічного розвитку;

- передумови та фактори становлення глобальної економіки;

- конкурентні механізми функціонування глобального ринку;

- процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу;

- природу глобального економічного циклу;

- принципи глобальної інституціоналізації економічного розвитку;

- глобальні імперативи науково-технічного процесу;

- соціальні виміри економічної глобалізації;

- стратегії сталого розвитку країни в умовах глобалізації;

- шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір;

вміти:

- аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб’єктів глобальної економіки;

- оцінювати секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру глобальної економіки;

- досліджувати кон’юктуру глобальних ринків товарів, послуг, інвестицій, праці;

- прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних механізмів;

- здійснювати моніторинг ділової активності на різних фазах глобального економічного циклу;

- розробляти стратегії діяльності корпорацій на глобальних ринках;

- розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній регулятивній системі;

- обґрунтовувати напрями інноваційного розвитку України в глобальному конкурентному середовищі.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030203 «Міжнародні економічні відносини»,

Модулів - 2

Спеціальність (професійне спрямування):

075 «Маркетинг»

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання стаття Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3

самостійної роботи студента - 5,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 2 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
48 год. 78год.

Індивідуальні завдання:

 30год.                   30 год.

Вид контролю: іспит

 

Засоби діагностики успішності навчання включають: підготовка рефератів, наукових доповідей, статей для публікації; тестування з кожної теми дисципліни; питання на іспит.

Викладач дисципліни: Афендікова Наталія Олександрівна.

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

1. Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 404 с.

2. Глобальна економіка : навч. посібник / П.П. Мазурок [та ін.]; заг. ред. Б.М. Одягайло; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 206 с.

3. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін : навч. посіб. / Н.І. Гражеська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

4. Кальченко Т.В. Глобальна економіка : навч. посіб. / Т.В. Кальченко; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2009. – 364 с.

5. Ковтун О.І. Глобальна економіка : підручник / О.І. Ковтун, П.О. Куцик, Г.І. Башнянин; [за заг. ред. О.І. Ковтуна]. – Львів : Видавництво ЛКА, 2014. – 704 с.

6. Мазурок П.П. Глобальна економіка : навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. – Львів : «Магнолія 2006», 2011. – 208 с.

7. Бауман З. Глобализация. Последствия для человечества и общества : Перевод с англ. – М., 2004.

8. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобалізація та безпека розвитку. – К. : КНЕУ, 2001.

9. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. – К. : КНЕУ, 2000.

10. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. – К. : ВІПОЛ, 1998.

11. Булатова О.В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів : монографія / О.В. Булатова. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 386 с.

12. Бжезинский З. Великая шахматная доска. - Bagic Book, 1997.

13. Гальчинський А.С. Суперечності реформ у контексті цивілізаційного процесу. – К. : Українські пропілеї, 2001.

14. Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с.

15. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки. В кн. : Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри : монографія / [за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва]. – К. : Знання, 2007. – С. 121-140.

16. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Глобальна економіка» для студентів економіко-гуманітарного інституту факультету економіки та управління денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030507 – «Маркетинг» / Укл.: д.е.н., проф. Прушківський В.Г., к.е.н., доц. Афендікова Н.О., к.н. з держ. упр. доц. Юрченко В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 66 с.